ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Хрящевська Л.М. Аграрна колонізація Півдня України у другій половині ХІХ ст.
Розглядається процес аграрної колонізації Півдня України у другій половині ХІХ ст., розкриваються
причини колонізації, аналізується хід переселень, наводяться статистичні дані про кількість офіційних
та самовільних переселенців, які осіли на територіях південноукраїнських губерній, підкреслюється
роль селянської міграції у сільському господарстві Півдня України.

In the article the process of agricultural colonization in the southern Ukraine in the second part
of the nineteenth century is under the author’s consideration. Migration is analyzed, statistical data
on official settlers and self – willed ones settled on the territories of southern Ukrainian provinces
are given, the role of peasant migration in southern Ukraine agriculture is stressed.
2. Господаренко О.В. Фінансова діяльність муніципальних органів влади на Півдні України в 1917-1920 рр.
На основі документального матеріалу охарактеризовано фінансове становище міст Херсонської
губернії в роки української революції, з’ясовані причини невдач у виконанні міських бюджетів. Основну
увагу приділено питанню накопичення бюджету, аналізу системи оподаткування та реалізації права
місцевого оподаткування. Поданий структурний аналіз міських кошторисів у 1917-1919 рр.

On the basis of documentary material the author characterizes a financial position of cities of the Kherson
province the years of the Ukrainian revolution, finds out the reasons for failures in the performance of the urban
budgets. The basic attention is given to the question of accumulation of the budget, analysis of the system
of taxation and realization of the local taxation right. The structural analysis of the urban money expenditures
in the 1917-1919 is given.
3. Кокошко Ф.І. Морально-політичний аспект усвідомлення населенням нових реалій у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни
Автор розкриває деякі аспекти усвідомлення радянським народом звістки про початок війни з
фашистською Німеччиною. Звістка ця була вражаючою, але весь трагізм ситуації буде осягнутий не
відразу, а трохи згодом, і цьому є об’єктивні пояснення. З різних причин проблематика цього періоду
була поза увагою і тільки тепер потроху починає досліджуватися.

The author reveals some aspects of realizing by the Soviet people the news of the beginning of the war with
the fascist Germany. The news was shocking, but all the tragedy of the situation would be understood not at
once, and there are objective explanations to it. The problems of this period were neglected for various reasons
and only now gradually they are beginning to be investigated.
4. Погорєлов А.А. Настрої населення Миколаївщини на початку Великої Вітчизняної війни (червень – серпень 1941 року): морально-політичний аспект
В публікації автор поставив за мету висвітлити спектр настроїв населення Миколаївщини від
патріотичних до відверто антирадянських, що існували з початком німецько-румунського вторгнення
на територію УРСР в 1941 році. По можливості встановити причини неоднакового відношення різних
соціальних верств суспільства до політики партійного керівництва в умовах зростаючої загрози
фашистської окупації, проаналізувати реакцію правоохоронних органів на об’єктивні соціальні кризові
явища.

In the article the moods of the population of Mykolaiv region (from patriotic to frankly anti-Soviet) which
were from the beginning of the German-Romanian intrusion on the territory of the UkSSR in 1941. An attempt
is made to find out the reasons for various attitude of different social layers of society to the policy of ruling
party in conditions of growing threat of fascist occupations and to analyze the reactions of law enforcement bodies
on the objective social crisis phenomena.
5. Ліньов А.А. Репатріація з окупаційних зон союзників антигітлерівської коаліції мешканців Південно-Західного регіону УРСР в 1945-1953 роках
Стаття присвячена маловивченій проблемі – репатріації з союзницьких окупаційних зон радянських
громадян в 1945-1953 роках. Автор показав специфіку процедури фільтрації для різних категорій
репатріантів, ставлення до них військовослужбовців та влади.

The article is devoted to one of the unknown problems - the repatriation of the Soviet citizens from the occupation
zones of Germany in 1945-1953. Using the example of the citizens of the Southern-Western region of
Ukraine the author characterized the peculiarities of the filtration process for different categories of repatriates,
the attitude of military men and the authority towards them.
6. Курабцев О.В. Репресивна політика щодо служителів культу та віруючих України у повоєнний період (1945-1953 рр.)
Стаття присвячена темі репресій проти представників релігійних організацій, що діяли на
території УРСР у повоєнний період 1945-1953 рр. На підставі раніше опублікованих джерел та
архівних даних висвітлюються різні форми та методи політичного переслідування віруючих в Україні.
Автор досліджує питання про роль і місце держави в процесі ліквідації українських духовно-церковних
співтовариств в умовах тоталітарного режиму.

The article is devoted to repressions against representatives of the religious organizations on the territory
of the Ukrainian SSR in the post-war period during 1945 - 1953. On the basis of the published sources and
archival records different forms and methods of political persecution of religious people in Ukraine are researched.
The author studies the role and place of the state during liquidation of the Ukrainian spiritualclerical
communities in conditions of a totalitarian regime.
7. Додонова Г.В. Соціально-правове становище наукової інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Стаття присвячена історії наукової інтелігенції Наддніпрянської України. В ній розкривається
питання визначення місця та соціально-правового статусу професорсько-викладацької корпорації в
системі ієрархічної держави другої половини XIX – початку XX ст., а також питання впливу статусу
на виконання професорсько-викладацьким складом Київського, Харківського, Новоросійського
університетів їх професійних обов’язків.

The article is devoted to the history of scientific intelligentsia of Naddnipryansca Ukraine. A question of
place and social-legal status of professorial-teaching staff corporation in the system of hierarchy of the state in
the second half of the XIX – beginning of the XX centuries are shown in this article. Besides the questions of
status influencing the implementation of their professional duties in Kyiv, Kharkiv, Novorosiysc universities are
delt upon in the article.
8. Давидова Н.В. Спроба українізації Харківського університету в 1907 р.
Автор аналізує спробу введення української мови та українських предметів в програму
викладання в Харківському університеті в 1906 р. Відзначається роль науковців в українізації
університету.

The article analyses the attempt of introduction of the Ukrainian language and Ukrainian academic
subjects to the educational program of the Kharkiv University in the 1906th.
9. Самойлов О.Ф. З досвіду організації та проведення вступних іспитів до університетів України другої половини ХІХ cт.
Стаття присвячена розгляду практики організації та проведення вступних іспитів до
університетів України ІІ половини ХІХ ст.

The article is devoted to the practice of organization and holding of entrance examinations in Ukrainian
Universities in the second half of the ХІХ century.
10. Ілляшенко Ю.Ю. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківської опіки (90-ті рр. ХХ ст.)
У статті розглядаються основні фактори сирітства як біологічного та соціального явища
висвітлюються основні форми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без
батьківського піклування.

In the article the main factors of orphanheed as biological and social phenomenon are considered. The
main forms of social treatment of orphan children and children who were left without parental guardianship
are researched.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
11. Бармак М.В. Розробка теоретичної концепції державної служби в Російській імперії в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
Досліджується внесок М.М.Сперанського, який заклав основи наукової організації державної
служби в Російській імперії. Розглянуто засади, якими повинна керуватися держава при визначенні
кількості державних службовців, принципи, за якими відбувається прийняття осіб на державну
службу та відбір кандидатур, а також сам процес проходження державної служби, правові основи
діяльності посадовців.

The contribution of M. Speransky to foundation of the scientific organization of the government service in
the Russian Empire, is researched in the article. The principles, which the state must follow while determining
the amount of officials, as well as the ones regulating hiring persons for the government service and selection
of candidatures are under the author’s consideration. The process of passing of the government service, the
juristic base of officials’ activity are considered.
12. Самойлов Ф.О. Університетська професура Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: взаємовідносини зі студентами
Стаття присвячена з’ясуванню причин опозиційності частини професорів російських
університетів щодо політики царського уряду, їх позиції відносно реформування вищої школи,
характеру взаємовідносин професорів із студентами наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

The article is devoted to elucidating the reasons for opposition on the part of the professors of Russian Universities
to tsarist government policy, their attitude to the reforms of higher education, the relationships with
students at the end of the ХІХ – the beginning of the ХХ centuries.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
13. Пронь С.В. Американсько-англійський проект мирного договору з Японією 1951 р. (дипломатичне протистояння СРСР та США)
Використовуючи архівні дані, пресу, монографії російських та японських вчених, автор статті
робить спробу аналізу проекту мирного договору Японії після закінчення Другої світової війни. При
цьому головні акценти робляться на значенні ролі та місця Японії, СРСР, Китаю у системі
міжнародних відносин Англії та США.

The author makes an attempt to analyze the project of Japan Peace agreement after the World War II, using
archive resources, the press, monographic works of Russian and Japanese historians. The main accent is made
on the importance of the role and place of Japan, Russia and China in the international relationships system
between England and United States of America.
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
14. Задунайський В.В. Історичний огляд вишколу європейської кінноти з володіння холодною зброєю в 20-30-х рр. ХХ ст. та козацькі традиції
У статті розкрито основний зміст бойового вишколу кавалеристів СРСР, Польщі, Німеччини,
Франції, Чехословаччини та Румунії. Найбільш збалансованим був бойовий вишкіл польської та
радянської кавалерії, але він поступався козацьким досягненням.

The article highlights the essence of the cavalry military drilling in the USSR, Poland, Germany, France,
the Czech Republic and Romania. The Polish and Soviet cavalry were best drilled though their skills were inferior
to those of the Cossacks.
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
15. Дубенко К.І. Гідрографічні дослідження Є.П. і М.П. Манганарі на початку ХІХ ст.
Стаття подає відомості про гідрографічні дослідження братів Є.П. і М.П. Манганарі. Автор
чітко виокремлює дослідження Є.Манганарі узбережжя Чорного та Азовського морів, складання їх
описів, карт та видання “Атласу”. М.Манганарі проводив дослідження узбережжя Мармурового моря
та займався написанням “Лоції”.

The article gives the information about hydrographic researches done by brothers E.P. and M. P. Manganary.
The author clearly separates E.Manganary’s study of the Black and Azov seashores, formation of their
descriptions, cards, and publishing the «Atlas». M.Manganary conducted the study of the Marble seaside and
concerned with writing “Books of navigational information».
16. Рижева Н.О. Визначення технологій виробництва та окреслення стандартів у суднобудуванні України (кінець XVIII – початок ХIХ ст.)
Автор розглядає становлення технології суднобудування на Півдні України та його розвиток
відповідно до світових стандартів.

The author examines coming into being of the technology of shipbuilding in the South of Ukraine and its
development according to the world standards.
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
17. Гамза В.І. Навчальні заклади в болгарській колонії Тернівка в ХIX – на початку ХХ ст.
У статті розглянута проблема становлення і розвитку шкільної справи в Тернівській болгарській
колонії, одному з найстаріших етнічних поселень на півдні України. Висвітлені етапи формування,
зміст, форми і матеріальні умови освітнього процесу в школах колонії. Окремо розкриті фактори, що
стримували поширення грамотності серед місцевого населення.

The article deals with the problem of setting up and development of school educational system in the Bulgarian
colony in Ternivka, which is one of the oldest ethnical settlements in the South of Ukraine. The stages of
forming, content, facilities and other conditions of educational process of the colonial schools are described in
the article. The article also touches upon the factors that restricted literacy among local population.
АРХЕОЛОГІЯ
18. Горбенко К.В. Основні результати п’ятнадцятирічних археологічних досліджень степового городища доби фінальної бронзи “Дикий Сад”
Запропонована стаття присвячена аналізу основних археологічних артефактів городища. Серед
них найбільш значимими є залишки архітектурних споруд, предмети матеріальної і духовної культури.
Виходячи з усього археологічного комплексу городища, можна охарактеризувати “Дикий Сад” як
яскраве явище серед археологічних пам'яток періоду фінальної бронзи степової смуги півдня України,
яке виконувало функцію культурно-релігійного, торгово-економічного та політичного центру Східної
Європи.

The article is devoted to the analysis of the main archaeological artefacts of the hillfort. The most important
among them are the remainders of architectural buildings, the objects of material and spiritual culture. “Dikiy
Sad” can be described as an important archaeological monument of the period of final bronze of the steppe
line of the South Ukraine, which fulfil the function of cultural and religions, commercial, economical and political
centre of East Europe in II–I millennium B.C.
19. Ласінська М.Ю. Археологічні пам’ятки Нижнього Побужжя у спеціалізованих виданнях Південної України
Дана публікація містить у собі відомості про пам’ятки археології на Миколаївщині, згадувані у
спеціалізованих виданнях Південної України від часу появи таких і до кінця XX cm. Подібне
впорядкування складене вперше та логічно включає в себе аналіз матеріалів, вміщених у еволюційно-
пов’язаних між собою, ґрунтовних друкованих органах Одеського товариства історії та
старожитностей (OTIC), Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук (ОКК),
Одеського археологічного товариства (ОAT) та ін.

The article is devoted to the information about archaeological findings in Mykolaiv region, mentioned in
specialised editions from the start of publication till the end of the XX century. Such ordering was made for the
first time. It includes the analysis of the materials in the printing organs of Odessa's Society of History and
Antiquities, of Odessa's Committee of Local lore attached to Ukrainian Academy of Sciences, of Odessa's Archaeological
Society, etc.
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
20. Скус О.В. Конфесійне життя Уманського повіту Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): новітня українська історіографія
У статті досліджується вивчення проблеми релігійного життя Уманського повіту Київської
губернії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) в українській історіографії з другої половини ХХ століття.

In the article the state of the problem of the confession life in Uman povit of Kyiv huberniya (the end of the
XVIII – the beginning of the XX century) in the Ukrainian historiography of the second half of XX century is
researched.
21. Горбуров К.Є. Історіографія проблеми “Голод 1946-1947 рр. у південному регіоні України”
У статті здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури про третій радянський
голодомор в повоєнний період. Стаття присвячена 60-річчю трагічних подій в Україні.

The article is dedicated to the VI-th decade of the tragic events in Ukraine. The author analyses foreign
and native scientific literature concerning the third Soviet starvation during the postwar period. The article is
dedicated to the VI-th decade of the tragic events in Ukraine. The author analyses foreign and native scientific
literature concerning the third Soviet starvation during the postwar period.
22. Ємельянова І.А. Сучасна інтерпретація деяких аспектів історії України-Русі в “Осягненні історії” А.Дж.Тойнбі
У статті розглядаються особливості інтерпретації проблем України-Русі в ХІ-XVIII століттях
Арнольдом Джозефом Тойнбі. Особлива увага приділяється комплексним дослідженням сучасних
українських істориків про цивілізаційну приналежність української нації.

In the article A.G. Toinby’s point of view on the problems of Rus’-Ukraine (ХІ-XVIII) is analyzed. Special
attention is paid to the researches of modern Ukrainian historians concerning the civilization accessories of
the Ukrainian nation.
ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2006
23. Тригуб П.М., Довгань Н.Ю. Українське козацтво у ХVI-ХVIII ст. та його роль у розвитку фізичної культури та спорту
У статті розкриваються питання виникнення козацтва та заселення ним території Північного
Причорномор’я та Приазов’я, розглядаються три козачих війська – Азовське, Бузьке та Чорноморське,
характеризуються особливості розвитку фізичної культури та спорту за часів існування козацтва в
Україні, зокрема простежується взаємозв’язок між святково-ігровою діяльністю та військово-
фізичною підготовкою.

In the article the problems of appearing of the Cossacks and their settlements in the North Prychornomor’ya
and Pryazov’ya are cleared out. Three Cossacks military forces – the Azov, the Boug and the Black
Sea ones - are under the authors’ consideration. Peculiarities of the development of physical culture and
sports during the Cossacks epoch in Ukraine are characterised. Interconnection of holiday-game and military
-physical activities is marked.
24. Лемещенко К.Б. Ліберальні погляди М.І.Костомарова про особливості українського народу
У статті викладені погляди М.І.Костомарова про особливості волелюбного народу України з
позиції лібералізму. Визначені його висновки про провідну роль народу в розвитку суспільства, у
встановленні української державності.

In the article M.I. Kostomarov’s views concerning the peculiarities of the Ukrainian nation from the position
of liberalism are stated. His conclusions about the leading role of the nation in the society development, in
establishing the Ukrainian state system are given.
25. Богданова Т.Є. Конспіративізм як історіографічне явище та політичний феномен
Дана стаття містить аналіз конспіративізму як історіографічного явища та політичного міфу.
Автор досліджує різновиди теорії „жидо-масонської змови” та їх небезпеку як феномену масової
політичної свідомості.

This article includes the analyzes of conspirativism as a historiographic problem and political myth. The
author studies variants of “Jude-Masonic conspiracy” theory and their danger as a mass political consciousness
phenomenon.
26. Макалендра В.В. Історичні та політичні передумови підвищеної терористичної активності на Близькому Сході
У статті розглядаються історичний та політичний аспекти терористичної активності на
Близькому Сході. Розкриваються причини зародження, розвитку і подальшої трансформації форм і
методів діяльності терористичних організацій в даному регіоні.

The historical and political aspects of the terrorist activity in the Middle East are studied in this article.
The reasons for the origin, evolution and further transformation of the forms and methods of terrorist organizations'
activities in the region are researched.
27. Коваленко Я.Ю. Проблема відтворення кадрового потенціалу для проведення фундаментальних досліджень в Україні
У статті розглядається проблема відтворення в Україні кадрового наукового потенціалу для
проведення фундаментальних досліджень. Проводиться аналіз ситуації, що склалася в цій сфері
протягом 90-х років ХХ ст., і пропонується свій варіант виходу з неї, який є можливим на сьогоднішній день.

This article deals with the problem of Ukrainian scientific potential restoration for fundamental researches
realization. The situation formed at the end of the 20th century is analysed. New possible method of its solution.
28. Нікітенко С.І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Розглядається роль ділового туризму як найбільш перспективного та пріоритетного виду туризму.
Проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку ділового туризму в Україні. Запропоновано
напрямки його подальшого розвитку з метою перетворення в самостійну високоприбуткову галузь
української економіки.

The author tackles the role of business tourism as one of the most perspective and prioritative kind of tourism.
The present conditions and problems of business tourism in Ukraine are analyzed. Some steps in its further
development are suggested with the purpose of turning business tourism into independent highly profitable
sphere of Ukrainian economy.
29. Сушко Н.В. Історія розвитку та проблеми молодіжного туризму на Черкащині
У статті проводиться дослідження історичного розвитку туризму та механізму впровадження
нових тенденцій в розбудову молодіжного туризму на Черкащині.

This article analyzes the history of the youth tourism in Cherkasy and highlights the new tendencies of its
development.
30. Ярошенко Т.О. Наукові комунікації XXI століття: електронні ресурси для науки та освіти України
У статті розглянуто актуальні питання інформаційного забезпечення вчених та освітян
України, в т.ч. через міжнародні та вітчизняні проекти загальні проблеми сучасного етапу
творення основ для розбудови Інформаційного Суспільства. Окреслено також тенденції
розвитку наукового журналу як важливої моделі наукової комунікації, що має 350-літню
історію, в тому числі акцентовано увагу на перехідний етап: появу нової форми журналу –
електронної. Розглянуто окремі аспекти нових моделей в організації наукової комунікації
(відкритий доступ та ін.), трансформації ролі бібліотек з огляду на необхідність розбудови
колекцій електронних ресурсів.

In the article the actual problems of providing Ukrainian scholars and educaters with information through
international and home projects are researched. Tendencies of development of a journal as an important model
of scientific communication are defined. Attention is also paid to appearing of a new – electronic – form of
the journal. New models of organization of scientific communication and transformation of the role of libraries
are under the author’s consideration.