Історія України
1. Вегерчук С. М. Етносоціальне походження вигнанців і бродників у Галицькому Пониззі
У статті доводиться, що вигнанці в Галицькому Пониззі в ХII-ХІІІ ст. були численним слов'янським населенням, з типово "козацьким способом життя". Бродники були змішаним маргінальним населенням, утвореним кочовиками з половецького степу ("дикими половцями "), з Галицького князівства, а також, можливо, з волохів. Це населення було подібне з більш пізнім козацтвом Наддніпрянщини у процесі утворення Запорізької Січі.
2. Міронова І.С. Поштові перетворення графа Петра Олександровича Румянцева в Україні (1764-1784 pp.)
У статті розглянуті поштові перетворення графа П. О. Румянцева в Україні. Особлива увага приділяється влаштуванню й розвитку поштових установ, які перебували на території колишньої Гетьманщини.
3. Сусоров С.В. Роль освітніх закладів і освітян у соціал-революційному русі в українському селі (1907-1914 рр.)
У статті з'ясовується роль і вплив навчальних закладів та освітян у соціал-революційному русі в українському селі. Розкриті форми і методи діяльності освітян серед селянства.
4. Котляр Ю.В. Дружини Нестора Махна
У статті розглядаються проблеми участі жінок у повстанському русі селян та впливу гендерного фактора на махновщину. Автор приділяє увагу ролі дружин у житті Нестора Махно.
5. Тригуб О.П. Релігійність населення Півдня України за часів НЕПу (1921-1929): православний аспект
У статті робиться спроба розкрити рівень релігійності православного населення Півдня України у 20-х роках ХХ ст. Автор наводить нові факти з релігійного життя віруючих, статистичні відомості, що дає можливість зруйнувати усталені погляди на це питання,нав'язані радянською історіографією, про масовий відхід українців від Церкви.
6. Захарченко М.В. Житлово-побутові умови українського селянства у 20-ті роки XX ст.
У статті розглядаються питання житлово-побутових умов українського селянства в 20-ті роки ХХ століття. Автор аналізує якість житлово-побутових умов українського села, вказує на антисанітарні умови проживання селян в даний період.
7. Курабцев О.В. Репресії проти євреїв - громадян радянської України у 1945-1953 рр.
Стаття присвячена темі репресій проти євреїв, що мешкали на території УРСР у повоєнний період 1945-1953 рр. На підставі раніше опублікованих джерел та архівних даних висвітлюються різні форми та методи політичного переслідування євреїв в Україні.Автор досліджує питання про можливість тотального геноциду євреїв у рамках державної політики антисемітизму в СРСР.
8. Ілляшенко Ю.Ю. Становлення та функціонування інституту прийомної сім'ї в Україні наприкінці 90-х років XX ст.
У статті розглядається питання створення нової для України 90-х років ХХ ст. форми сімейного виховання - прийомних сімей. Розглядаються особливості функціонування даної форми опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. подана характеристика окремих груп дітей даної категорії, що потрапляють на виховання до прийомних сімей. Висвітлюються функції держави щодо забазпечення ефективної діяльності інституту прийомної сім'ї.
Всесвітня історія
9. Волосюк І.С. США та сучасні проблеми об'єднання Кореї
У статті розглянуто позицію США щодо проблеми об'єднання Кореї.
Філософія історії
10. Чубіна Т.Д. Місце особи в історії (на прикладі представників роду Потоцьких)
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство не відокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.
Краєзнавство
11. Тригуб П.М. Коломак - селище старовинне, козацьке: до історії заснування
У статті розглядається питання про виникнення одного з найстаріших козацьких містечок на Слобожанщині — Коломака, яке відіграло значну роль у боротьбі з татарськими набігами на українські землі в другій половині ХVII ст.
12. Казьмирчук Г.Д. Село Кальник наприкінці ХVІІІ - початку ХХ ст. в архівних матеріалах та опублікованих джерелах
У статті на основі нових архівних та опублікованих матеріалів аналізується архівознавча основа вивчення історії села Кальника в роки поступу до промислового суспільства.
13. Дубенко К.І. Канали і маяки Півдня України у 20-60-х pp. XIX ст.
У статті розглядається проблема безпеки мореплавства на Півдні України в першій половині та середині ХІХ ст. Представлено аналіз стану каналів і маяків під час Східної війни.
14. Василевич Ю.В. Роль Гавриїла Розанова у заснуванні Одеського Михайло-Архангельського жіночого монастиря з училищем для сиріт
У статті подаються відомості про становлення та розвиток Одеського Михайло-Архангельського жіночого монастиря з училищем для дітей-сиріт. Звертається увага на організацію навчально-виховного процесу та методів навчання, розкривається значення закладу для тогочасного суспільства.
15. Гузенко Ю.І. Миколаївське відділення Імператорського Руського технічного товариства у 90-х рр. ХІХ ст.
Автор досліджує створення й форми роботи Імператорського Руського технічного товариства у 90-х рр. ХІХ ст. Використані нові архівні документи, які вперше вводяться до наукового обігу.
16. Мінц М.О. Міські початкові школи м. Миколаєва (1880-1917 pp.)
У статті висвітлено питання історії та діяльності міських початкових шкіл кінця ХІХ - поч. ХХ ст. Наведені дані про кількість училищ, учнів, учителів, фінансування, матеріальний стан.
17. Давидова Н.В. Лекційна діяльність наукової інтелігенції Херсонської губернії як засіб популяризації української мови (кінець ХІХ ст. - 1920 р.)
Автор аналізує лекційну діяльність наукової інтелігенції Херсонської губернії з кінця XIX століття до 1920 р., яка відбувалась у складних політичних умовах. Відзначаються досягнення лекційної пропаганди науковців.
18. Калкутіна Н.В. Стан охорони правопорядку та боротьба з революційним рухом у Миколаєві на початку XX ст.
У статті охарактеризовано стан охорони правопорядку та організацію роботи миколаївської поліції. Aвтор також звертає увагу на боротьбу з революційним рухом на початку ХХ ст.
19. Казьмирчук М.Г. Соціальна діяльність Миколаївського міського ломбарду наприкінці XIX - на початку XX ст.
У статті на основі нововиявлених архівних матеріалів аналізується діяльність Миколаївського міського ломбарду в соціальній сфері.
20. Шапорда В.А. Антиденікінський селянський повстанський рух на Одещині (серпень 1919 року- січень 1920 року)
У статті розглядаються питання, пов'язані з причинами, рушійними силами, основними подіями та характерними особливостями антиденікінського селянського повстанського руху в Одеській області в серпні 1919 року — січні 1920 року. Аналізуються наслідки руху для історії регіону й України в цілому.
21. Красносілецький Д.П. Антибільшовицький селянський повстанський рух Якова Гальчевського на Поділлі в першій половині 1922 р.
У статті проаналізовано проблему повстансько-підпільної діяльності відомого українського діяча Якова Гальчевського в першій половині 1922 р., його становлення як ватажка Подільської повстанської групи та керівника повстанського комітету.
22. Копил О.С. Діяльність єврейських політичних партій на Миколаївщині у 20-х pp. XX ст.
У статті на основі широкої джерельної бази зроблена спроба розкрити історію діяльності єврейських політичних партій у 1922-1930 рр. на території Миколаївщини. Висвітлюються форми і методи політичної роботи єврейських політичних організацій, боротьба Радянської влади проти цих у групувань.
23. Кокошко Ф.І. Миколаїв в останні місяці перед окупацією (червень — серпень 1941 р.)
Автор висвітлює маловідомі сторінки початку Великої Вітчизняної війни. Найбільша увага приділяється епізодам усвідомлення радянським народом війни, а також підготовці та евакуації стратегічних підприємств Миколаєва на схід влітку 1941 року.
24. Щербина Н.Ф. Історико-краєзнавча діяльність бібліотек Одещини (50-80-ті pp. XX ст.)
У статті розглядається історико-краєзнавча діяльність бібліотек. Висвітлюється їх роль у становленні та розвитку краєзнавства на Одещині у 50-80-ті рр. ХХ ст.
Історія науки і техніки
25. Храмова-Баранова О.Л. Деякі сторінки історії розвитку графічного дизайну в Україні у XX ст. та його періодизація
У статті розкриваються перспективи розвитку графічного дизайну в Україні. Автор проводить історіографічний аналіз розвитку вітчизняного графічного дизайну порівняно із світовим контекстом. Основна увага у статті звернена на періодизацію розвитку графічного дизайну в Україні у ХХ ст. Автор доходить висновку, що науковий потенціал у графічному дизайні існує, і це свідчить про потенціал технічної культури в Україні.
Пам'ятки України
26. Ласінська М.Ю. Археологічні пам'ятки Миколаївщини у "Записках Одеського товариства історії та старожитностей"
Стаття присвячена історіографічному огляду археологічної діяльності членів Одеського Товариства Історії та Старожитностей на території сучасної Миколаївської області. Даний аспект діяльності товариства не висвітлювався в історіографічних виданнях. Доводиться його важливість як окремої ланки в ланцюгу археологічних досліджень на території Нижнього Побужжя.
27. Стрижова І.А. Церковні пам'ятки як один з об'єктів дослідження Таврійської вченої архівної комісії
У статті розглядається діяльність Таврійської вченої архівної комісії (кінець ХІХ- початок XX ст.) по збереженню історико-культурних пам'яток Півдня України, а саме - церковних як одного із об'єктів її дослідження.
28. Бушин М.І., Конон Ю.М. Шевченківський національний заповідник у Каневі - святиня українського народу
У статті йдеться про значення Шевченківського національного заповідника в Каневі в житті українського суспільства. Ця національна святиня важко дісталась нашому народу, тому притягує до себе україців в усі часи і з різних країн світу.
Джерелознавство та історіографія
29. Лесніченко В.А. Джерела формування промислових робітників як одна з головних проблем при розгляді соціально-економічної історії України кінця ХVІІІ — ХІХ ст. у працях І.О.Гуржія
У статті за матеріалами наукових досліджень І.О.Гуржія характеризуються основні етапи і джерела формування промислових робітників.
30. Стремецька В.О. Суспільна та наукова думка кінця XIX - початку XX ст. в Російській імперії про проблему проституції
У статті аналізуються погляди громадських діячів, лікарів, правознавців, працівників сфери опіки кінця XIX — початку XX ст. на проблему проституції. Розглядаються їх позиції щодо причин виникнення, системи організації, засобів ліквідації або обмеження цього явища.
31. Сухушин М.П. Реформування збройних сил РФ у контексті розширення НАТО на Схід (1993 -1996 pp.)
Дана стаття присвячена реформуванню збройних сил Російської Федерації в 1993-1996рр., у добу активізації процесів розширення НАТО на Схід. Автор висвітлює основні заходи військової реформи та їх зв'язок із новими зовнішньополітичними завданнями Росії.