ПОСТАТІ В НАУЦІ
1. Шкварець В.П. МОЗОЛЕВСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
У статті висвітлено життєвий і творчий шлях видатного українського археолога Бориса Миколайовича
Мозолевського.

The life story and creative activity of a famous Ukrainian archeologist Borys Mykolayovych Mozolevsky
is described in the article.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2. Міронова І.С. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОШТОВИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (друга половина ХVІІІ – ХІХ ст.)
На основі джерельних матеріалів y статті розглянуто діяльність поштових установ Півдня
України. Автор доходить висновку, що в XIX столітті поштова структура й мережа даного регіону
займали провідне місце в Російській імперії.

On the basis of original sources the activity of post-offices in the South of Ukraine is regarded in the
article. The author comes to the conclusion that the level of the Ukrainian post offices work оссupied the
leading place in Russia in the 18th century.
3. Гузенко Ю.І. ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСІЇВСЬКОГО ГОЛОВНОГО КОМІТЕТУ З ДОГЛЯДУ ДІТЕЙ ОСІБ, ЩО ЗАГИНУЛИ НА ВІЙНІ З ЯПОНІЄЮ
Автор досліджує створення, структуру й форми роботи Олексіївського Головного Комітету з
догляду дітей осіб, що загинули на війні з Японією, у 1905-1914 pp. Використані нові архівні
документи, які вперше вводяться до наукового обігу.

The author researches the creation, structure and forms of work of Oleksiyivskiy Head Committee on
Children Care of persons, who perished during the war with Japan at the beginning of the XX-th century.
The new archival documents were used and firstly introduced into the scientific circulation.
4. Морозова О.С. ПИТАННЯ ПРО УКРАЇНОМОВНУ ОСВІТУ В ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Стаття присвячена актуальній проблемі вирішення питання україномовної освіти на Україні на
початку XX століття. Висвітлюється діяльність українських депутатів у цій сфері та реакція на неї з
боку російського населення.

The article is devoted to the problem of solution of the question concerning the native language
education in Ukraine at the beginning of the XX-th century. The activity of the Ukrainian deputies in this
sphere and the reaction on it of the Russian people are shown.
5. Терещенко В.Д. КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ П.СТОЛИПІНА
У статті розглядаються основні напрямки кредитної діяльності Селянського поземельного
банку та його місце і роль у проведенні столипінської аграрної реформи.

The article is dedicated to the main directions of Peasant Bank's credit activity within the agrarian
reform, conducted by the government of P. Stolypin.
6. Корновенко С.В. АГРАРНА ПОЛІТИКА П.ВРАНГЕЛЯ
Статтю присвячено питанням аграрної історії України періоду Української революції. На основі
фактичного матеріалу з’ясовується аграрна політика П.Врангеля в українському селі.

The article deals with the agrarian transformations during the years of Ukrainian Revolunion of 1917-
1920 years. The author treats the agrarian policy by P. Vrangel on the basis of historical facts.
7. Котляр Ю.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті розглядаються дискусійні проблеми запровадження непу. Автор приділяє увагу аналізу
зовнішніх і внутрішніх причин ситуації, що склалася в Україні у 20-х роках.

The article is connected with the discussing problems of the NEP period in Ukrainian history. The
author pays much attention to the analysis of exterior and interior reasons that caused the situation in
Ukraine in the twenties years of the last century.
8. Рижева Н.О. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СУДНОБУДІВНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ У 20‐ті рр. ХХ ст.
У статті досліджується процес становлення та розвитку системи жорсткого централізованого
регулювання суднобудівної промисловості.

The problems of foundation and development of the strict centralized regulation and management
system in the shipbuilding industry are analyzed in the article.
9. Бахтін А.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються характерні риси та особливості проведення примусової колективізації на
Півдні України, зокрема на Миколаївщині. Її здійснення призвело до трагічних наслідків: жорстоких
репресій проти селян, кризи сільського господарства, небаченого голоду – геноциду проти
українського народу, жертвами якого стали мільйони людей.

Characteristic features and peculiarities of forced collectivization in the South of Ukraine, namely in
Mykolayiv region, are described in the article. It had tragic consequences: severe repressions against
peasants, crisis of agriculture, unprecedented famine – genocide against the Ukrainian people victims of
which millions of people were.
10. Мазур О.О. СТРУКТУРНА ДИСПРОПОРЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У 80‐х рр. ХХ ст.
У статті розглянуто одну з причин нереальності виконання завдань Продовольчої програми
1982 року в Україні. На основі архівного та статистичного матеріалів висвітлено глибокі структурні
диспропорції в сільськогосподарському виробництві України в 80-х роках. Особливу увагу
зосереджено на спотворених відносинах центру та республіки.

In the article one of the reasons for impossibility of coping with the tasks of the Provision program of
1982 in Ukraine is explained. On the basis of archival and statistic materials deep structural disproportion
in agriculture of Ukraine in the 80-th is shown. Special attention is concentrated on the corrupt relations
between the center and the republic.
11. Євсюкова Н.В. ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ У ВИБОРЧІЙ БОРОТЬБІ (1994‐2002)
Статтю присвячено участі профспілок України у виборчих кампаніях 1994, 1998 та 2002 років. На
основі архівних документів громадських об’єднань, періодичних видань та опублікованих
досліджень розглядаються форми участі профспілок у виборах до вищого органу законодавчої
влади. Автор робить спробу довести виправданість політичної діяльності масової громадської
організації.

The article centers on one of the forms of Ukrainian trade-unions’ activity – the election campaigns of
1994, 1998 and 2002. Using the archival documents of social unions, periodical issues and published
research works the author studies the forms of trade-unions’ participation in the elections to the supreme
organ of the legislative power. The author tries to prove the expedience of political trade-unions’ activity.
12. Мерфі Н. УКРАЇНСЬКІ АРХІВНІ
У статті висвітлюються питання організації та діяльності українських музеїв, архівів, бібліотек у
США, які зберігають літературу, періодичні видання та унікальні документи з історії України.

In the article problems of organization and activity of Ukrainian museums, archives and libraries in the
USA where literature, periodicals and unique documents concerning the history of Ukraine are kept, are
dealt upon.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
13. Бредіхін А.В. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АРГЕНТИНИ
Однією з актуальних проблем новітньої історії Аргентини є дослідження її зовнішньої політики в
поставторитарний період. У статті аналізуються деякі напрями зовнішньополітичного курсу Р.Аль-
фонсіна й К.Менема.

One of the actual problems of the newest history of Argentina is research of its foreign policy during
the post-authoritative period. In the article some directions of a foreign policy of R.AIfonsina and
K.Menema are analyzed.
14. Пронь С.В. ЯПОНІЯ – КИТАЙ – РОСІЯ: ДОМІНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОДІЙ (1990‐ті – початок 2000‐х років)
У статті зроблено спробу проаналізувати зовнішньополітичні та економічні напрямки діяльності
Японії, Китаю та Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Автор використовує матеріали
китайської, японської, російської періодики та спеціальної наукової літератури.

In this article an attempt is made to analyze foreign policy and economic directions of activities
provided by Japan, China and Russia in Asian-Pacific region. The author uses the materials of Chinese,
Japanese and Russian periodicals and special scientific sources.
15. Тодоров І.Я. СПІВПРАЦЯ МІНІСТЕРСТВА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ З ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИМ АЛЬЯНСОМ
У статті розглянуті деякі аспекти процесу становлення й розвитку співробітництва між
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та Організацією Північноатлантичного Договору. Показано підґрунтя
співпраці МНС з відповідними структурами Альянсу, діяльність Спільної групи Україна – НАТО з
питань планування та готовності до надзвичайних ситуацій цивільного характеру.

The article considers several aspects of establishing and developing cooperation between the
Ministry of Ukraine for emergency situations and for protecting population from Chernobyl catastrophe
consequences and the North Atlantic Treaty Organization. It shows the background for cooperation of
MES with the corresponding structures of the Alliance, activity of the Joint group Ukraine-NATO in
planning and being ready towards the civil emergency situations.
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
16. Самойлов О.Ф. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
У статті розглядаються етапи вивчення становища та ролі інтелігенції університетів Україні
дореволюційної доби. Визначаються особливості висвітлення проблеми в радянський час.
Робляться висновки щодо потреб подальшого дослідження теми за сучасних умов.

The stages of research of status and role of university intelligentsia in pre-revolutionary Ukraine are
researched in this article. The peculiarities of interpretation of this problem in Soviet period are
determined. The conclusions about subsequent research of this theme in modem conditions is made.
17. Стремецька В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЖЕБРАЦТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті зосереджено увагу на творах публіцистів, істориків, етнографів кінця XIX – початку XX
ст., присвячених проблемі жебрацтва. Аналізуються погляди відомих дослідників на причини
жебрацтва, різновиди класифікації жебраків, заходи щодо ліквідації цього явища.

In the article attention is concentrated on the works of the publicists, historians, ethnographers of the
end of the XlXth – the beginning of the XXth century, devoted to a problem of beggaring. The viewpoints
of famous investigators concerning the reasons for beggaring, the varieties of classifications of beggars,
the measures of liquidation of this phenomenon are analyzed.
18. Федорчук О.О. ДУХОВЕНСТВО І КУЛЬТУРА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті здійснено огляд дореволюційної історіографії щодо вивчення питання внеску
православного духовенства в культуру Півдня України в кінці XVIII – на початку XX століття.
Аналізуються праці дослідників та рівень висвітлення ними даної проблеми. Автор доходить
висновку, що історіографія з цього питання недостатньо висвітлена в українській історичній
літературі й потребує подальшого вивчення із залученням до наукового обігу нових джерел.

In this article a review of the pre-revolutionary historiography concerning the research of the
contribution of the orthodox church in the culture of the South of Ukraine at the end of the XVIII-th centurybeginning
of the XX-th century is made. The works of the researchers and the level of their investigation of
this problem are analyzed. The author makes a conclusion that historiography on this problem is not
enough described in the Ukrainian historical literature and it must be studied further with the usage of new
scientific sources.
19. Баковецька О.О. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В 90‐х рр. ХХ ст. НА СТОРІНКАХ МІСЦЕВИХ ПЕРІОДИЧНИХ
У статті на основі матеріалів періодичних видань проаналізовано їх позицію щодо розвитку
музичної культури регіону. Встановлено ступінь взаємодії між визначеною галуззю культури і
пресою. Визначено роль преси у встановленні зворотного зв’язку з громадськістю та рівень впливу
матеріалів періодики на формування громадської думки.

In this article the position of periodicals concerning the development of musical culture of the region
on the basis of its materials is analyzed. The level of interaction between musical culture and periodicals is
stated. The role of the press in carrying out feedback with community and the influence of periodical
materials on forming of social opinion is defined.
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
20. Морозова С.А. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЗМІНИ
У статті розглядаються сучасні проблеми організації сільськогосподарського виробництва.
Показано руйнівний вплив надмірного використання машин, мінеральних добрив, пестицидів і
гербіцидів на біопотенціал ґрунтів. Зроблено висновки про екологічну та економічну недоцільність
надмірної інтенсифікації землекористування.

In the article modern problems of organization of agricultural manufacture are considered. The
destructive influence of excessive use of machines, mineral fertilizers, pesticides and herbicides on
ground potential is shown. Conclusions on economic and ecological inexpediency of excessive usage of
land tenure are made.
21. Бушин М.І., Коваленко Я.Ю. СТАН УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
На основі офіційних статистичних даних у статті розглянуто стан української науки у перехідний
період – 90-ті роки XX століття. Основну увагу приділено людському фактору, а саме – ситуації, що
склалася навколо наукових кадрів, та проблемним питанням наукової діяльності.

On the basis of official statistics the article shows the state of the Ukrainian science in the transitional
period of the 90’s of the 20th century. The main attention is paid to human factor, in particular to the
situation formed around scientific staff and the problems connected with the scientific activity.
22. Храмова-Баранова О.Л. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
У статті здійснено історіографічний аналіз розвитку вітчизняної метрології в світовому
контексті, розкриваються перспективи утвердження метрології як науки в Україні. У центрі уваги
автора – періодизація розвитку метрології та внесок вітчизняних науковців у метрологічну діяльність
у нашій країні.

In the article historiographic analysis of the development of metrology in the world context is made.
Perspectives of establishment of metrology as a science in Ukraine are carried out. Periods of the
development of metrology and contribution of Ukrainian scientists to metrological activity in our country
are in the center of the author’s attention.
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
23. Нестеренко Л.О. СЕЛЯНСЬКЕ САМОУПРАВЛІННЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
У статті розкривається діяльність волосних правлінь Чернігівщини в І пол. XIX ст. На
конкретних фактах автор аналізує основні причини низького рівня роботи урядників та основні види
зловживань.

The activity of volost administrations of Chernihiv region in the first part of the XIX century is
described in the article. According to the concrete facts the author analyses the main reasons for the low
level of village constables’ work and the main kinds of abuses.
24. Пархоменко В.А. З ІСТОРІЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ МИКОЛАЄВА У ХІХ
У статті розглядається малодосліджена в краєзнавчій літературі проблема створення та
розвитку протипожежної служби у Миколаєві в XIX – першій половині XX століття.

The poorly researched in the regional historical literature problem of establishment and development of
fire-prevention service in Mykolaiv in the XIXth – the 1-st half of the XXth century is examined in the article.
25. Давидова Н.В. НАУКОВА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ОДЕСИ ТА МИКОЛАЄВА У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ВПРОВАДЖЕННІ
Автор аналізує діяльність наукової інтелігенції Одеси та Миколаєва у напрямку впровадження
української мови в освітні заклади в 1900-1916 pp. у складних умовах шовіністичної політики
Російської імперії. Відзначаються досягнення представників української науки в популяризації ідеї
національної освіти.

Scientific activity of intelligentsia of Odesa and Mykolayiv in the popularization of the Ukrainian
language and its introduction into the educational establishments at the beginning of the 20th century is
analyzed in the article. Introduction of the Ukrainian language in 1900-1916 was taking place in difficult
conditions of shauvinist policy of the Russian Empire. Achievements of the representatives of Ukrainian
science in the popularization of the national education idea are marked.
26. Мірошніченко Н.В. ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАНЦЕЛЯРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті розглядається організація штатів канцелярії Миколаївського градоначальника та
дається загальна характеристика основних напрямків роботи канцелярії.

In the article the organization of town governor’s office staff is researched. Its basic trends of work are
also given.
27. Шапорда В.А. АНТИДЕНІКІНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ХЕРСОНЩИНІ
У даній статті розглядаються питання, пов’язані з причинами, рушійними силами, основними
подіями та характерними особливостями антиденікінського селянського повстанського руху в
Херсонській області в серпні 1919 року – січні 1920 року. Аналізуються наслідки, які мав цей рух для
історії регіону й України в цілому.

The article focuses on the questions connected with causes, moving forces, main events and
peculiarities of antidenikin’s peasant revolt in Kherson region (August, 1919 – January, 1920).
Consequences of the movement for the region history and for the history of Ukraine are analyzed.
28. Удалова Т.М. ПЕРЕБУДОВА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНБАСУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
У статті розкриваються особливості перебудови народного господарства Донбасу згідно з
вимогами воєнного часу. Висвітлюються здобутки та зрушення в процесі переводу економіки
донбаського регіону на воєнні рейки.

In the article the peculiarities of reconstruction of the national economy of Donbas region according to
the requirements of the wartime are defined. Achievements and shifts in the process of transition of
Donbas economy to the military pattern are underlined.
29. Бистра М.О. ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті на основі аналізу архівних матеріалів розглядається стан системи шкільної освіти у
Донецькій області в період німецько-фашистської окупації. Зроблена спроба реконструкції об’єктивної
картини стану системи шкільної освіти, яка була обумовлена специфікою даного періоду.

On the basis of archival materials the article deals with the problem of restoration of school educational
system of Donetsk district at the time of German-fascist occupation. The attempt was made to reconstruct
the objective truth of school educational system, which was caused by specifics of the examined period.
СПОГАДИ
30. Тригуб П.М. ЩИРЕ СЛОВО ПРО УЧИТЕЛЯ
ЩИРЕ СЛОВО ПРО УЧИТЕЛЯ
КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
31. Тригуб П.М. НОВЕ СЕРЙОЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ
Сергій Пронь. США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (50-90-ті роки ХХ століття): Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ