Постаті в науці
1. Тригуб П.М. С.М.Королівський – дослідник української революції 1917-1918 рр.: до сторіччя з дня народження
У статті висвітлюється життя й діяльність відомого українського історика, дослідника доби української національно-демократичної революції 1917-1918 рр. Степана Мефодійовича Королівського, доктора історичних наук, професора Харківського університету.
2. Бушин М.І., Товстопят Л.М. Основні віхи життєвого шляху професора І.Г.Шульги (1921-1993)
Стаття присвячена відомому українському історику І.Г.Шульзі. Автор розглядає питання наукової діяльності, творчості, громадського життя професора.
Філософські проблеми історії
3. Козлов М.М. Небіжчик у підземному світі та уособлення смерті
У даній статті був вперше розглянутий такий важливий аспект східнослов’янського язичництва, як уявлення наших предків про підземних богів – уособлень смерті.
4. Бойко А.І. Соціальна трансформація суспільства та проблема світогляду
У статті подаються аспекти методології дослідження впливу соціальної трансформації на формування світоглядних орієнтацій людини пострадянського простору. Пропонується типологія згаданих процесів, розкриваються фактори і напрямки оптимізації людського світогляду в умовах сучасної української реальності.
Історія України
5. Котляр Ю.В. Економічний розвиток південноукраїнського села в роки нової економічної політики
Дана стаття являє собою спробу автора висвітлити коло питань, пов’язаних з економічним становищем селянських господарств у часи нової економічної політики.
6. Балягузова О.Ю. Політика державних органів щодо розколу УАПЦ (на матеріалах Півдня України)
У статті на основі широкої джерельної бази зроблена спроба розкрити політику радянських державних органів (ДПУ-НКВС) та комуністичної партії, спрямованої на розкол Української автокефальної православної церкви, наведено приклади реалізації цієї політики на території Півдня України. Висвітлюється діяльність духовенства УАПЦ, історія виникнення та діяльності нової церковної течії – “Діяльно-Христова Церква”, боротьба між цими двома угрупуваннями. Автор доходить висновку, що розкол в середовищі УАПЦ був однією з основних причин незначної популярності автокефалії на Півдні України.
7. Бондар О.В. Підготовка дошкільних працівників в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст.
У статті розглядаються питання підготовки працівників для системи дошкільного виховання в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. Стаття ґрунтується на архівних матеріалах, більшість з яких вводиться до наукового обігу вперше. У зазначений період працівників для дошкільних закладів готували, насамперед, на короткотермінових курсах. Керівники дошкільних закладів набували освіту у педагогічних технікумах та інститутах народної освіти.
8. Кукса Н.Г. Культурно-освітня робота в українському селі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст
Стаття присвячена питанням культурно-освітнього розвитку на селі наприкінці 20-х – початку 30-х років ХХ століття. Автор аналізує розвиток художньої самодіяльності, кіно, радіо в сільській місцевості, простежує роботу сільських бібліотек, вказує на заходи, вжиті керівництвом для духовного розвитку селян.
9. Ніколаєв І.Є. Репресивна політика радянської держави проти працівників НКВС в часи Великого терору 1936-1938 років
Стаття присвячена питанням культурно-освітнього розвитку на селі наприкінці 20-х – початку 30-х років ХХ століття. Автор аналізує розвиток художньої самодіяльності, кіно, радіо в сільській місцевості, простежує роботу сільських бібліотек, вказує на заходи, вжиті керівництвом для духовного розвитку селян.
10. Глушенок Н.М. Податкова політика німецької влади на окупованій території Півдня України у 1941-1943 рр.
У статті автор висвітлює податкову політику німецької окупаційної влади на Півдні України у 1941-1943 рр., спрямовану на пограбування і фізичне винищення українського народу, а також методи її проведення.
11. Перехрест І.В. Боротьба з епідеміями паразитарних тифів в Україні у повоєнний період (1944-1950 рр.)
Дана стаття розкриває аспекти розвитку одного із найтяжчих наслідків німецько-фашистської окупації України – інфекційних захворювань та шляхи їх подолання у 1944-1950 рр.
12. Докашенко В.М. Громадські засади у профспілках України (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.)
У статті розглядається проблема розвитку громадських засад в організації професійних спілок у період “відлиги”. На основі аналізу широкого кола джерел автором висунута гіпотеза, в основу якої покладено ідею взаємозв’язку і взаємообумовленості розширення громадських засад з організацією специфічної форми тотального контролю над профспілковим, партійним і адміністративним персоналом. Зазначений процес, на думку дослідника, характеризує “відлигу” як більш замаскований і досконаліший етап тоталітарних відносин у порівнянні зі сталінщиною.
13. Лисенко А.І. Економічне становище жінок України: проблеми та шляхи розв’язання (90-ті роки ХХ століття)
Стаття присвячена проблемам становища жінок на ринку праці в Україні в 90-х роках ХХ століття та пошукам шляхів подолання їхньої економічної дискримінації, підвищенню конкуренто-спроможності жінок в умовах ринкової трансформації.
14. Моргун В.А. До питання про становлення і реалізацію української моделі громадянського суспільства
У даній статті на основі розробленого автором психоісторичного підходу розглянуті актуальні питання соціо- та державотворення в незалежній Україні. Зроблено принциповий висновок про те, що гострі суспільно-політичні проблеми, які постали перед державою на межі II та III тисячоліть, пов'язані, насамперед, з невизначеністю теорії та практики розбудови громадянського суспільства, яке було обране як суспільний ідеал. В цих умовах нехтування суспільною наукою може призвести до національної катастрофи.
Міжнародні відносини
15. Березовська Т.В. Відображення Болгарської кризи 1887 р. на сторінках петербурзької преси
У статті розкриті проблеми відображення політичної кризи в Болгарії в 1887 р. на сторінках консервативної і ліберальної преси С.-Петербурга. Показана роль періодичних видань у формуванні громадської думки.
16. Гребцов В.В. “Доктрина Картера” як початок нової політики США в Перській затоці: аналіз американської історіографії
Публікація присвячена дослідженню сприйняття політичних процесів у регіоні Перської затоки в першій половині 80-х років ХХ століття політичним істеблішментом і провідними науковцями США, висвітленню оцінки ними найнебезпечніших загроз регіональній стабільності і американським інтересам у регіоні.
17. Пронь С.В. Американський чинник у японсько-російській територіальній проблемі
Автор, використовуючи спеціальні американські матеріали та наукову літературу з питань зовнішньої політики, розглядає головні напрямки японсько-російських відносин щодо вирішення “курильської проблеми”.
Краєзнавство
18. Якубова Т.А. Фортеця Очаків та військова діяльність гетьмана І.Мазепи
Місто Очаків є унікальним історичним містом України. Історія міста тісно пов’язана з історією козацького військового мистецтва. У статті надається матеріал стосовно військової діяльності гетьмана І.Мазепи по охороні південних кордонів України. Військова діяльність І.Мазепи була направлена на нейтралізацію військової турецько-татарської загрози з-під стін фортеці Очаків.
19. Федорчук О.О. Фортеця Очаків та військова діяльність гетьмана І.Мазепи
У статті робиться спроба висвітлити життя і діяльність одного з представників приходського духовенства Херсонської єпархії Василя Миколайовича Никифорова (1832-1908), проаналізувати його краєзнавчі праці та відзначити внесок у розвиток краєзнавства на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
20. Пархоменко В.А. Громадське життя Миколаєва в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)
У статті висвітлюється громадське життя Миколаєва в період Першої світової війни. Аналізується стан вивчення даної проблеми в краєзнавчій літературі. Зображується діяльність суспільних, національних, релігійних організацій у справі допомоги пораненим, родинам мобілізованих, біженцям, малозабезпеченим верствам населення.
21. Стремецька В.О. Соціальна допомога населенню Миколаївщини у 1920-30-ті роки
У статті аналізуються різні напрямки у галузі допомоги населенню Миколаївшини у 1920-30-ті роки. З них найбільш пріоритетними були допомога дітям-сиротам, безпритульним, безробітним, інвалідам. Надавалася також допомога студентам, найбіднішим верствам населення, тим, хто звільнявся з виправно-трудових закладів. Аналізуються досягнення та недоліки цього процесу.
22. Пронь Т.М. Міграційний чинник у формуванні поліетнічного складу населення Миколаївської і Херсонської областей (60-80-ті роки. ХХ століття)
У статті висвітлюються міграційні процеси, що відбувалися у центральних областях Південного регіону України протягом 60-80-х років ХХ століття. Опираючись на новий фактичний матеріал, автор визначає етапи дозаселення території, акцентує увагу на вирішальній ролі держави у збільшенні поліетнічного складу населення.
Джерелознавство та історіографія
23. Латиш Ю.В. Дослідження декабристського руху в південному регіоні України
У статті аналізуються становлення та розвиток декабристознавства в південному регіоні Україні.
24. Гребцова І.С. Регіональна преса першої половини ХІХ ст. як джерело вивчення розвитку освіти в південних губерніях України
У статті розкриті інформаційні можливості преси південних губерній України першої половини XIX ст. як історичного джерела для вивчення розвитку освіти в регіоні, виявлена основна спрямованість публікацій, проаналізовані найбільш значущі матеріали з даної проблеми.
25. Тараненко С.П. Протипожежна діяльність органів місцевого самоврядування в Південній Україні у пореформений період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія проблеми
Автор розглядає стан наукового вивчення проблеми протипожежної діяльності органів місцевого самоврядування в Південній Україні у пореформений період українською та зарубіжною історіографією. Тема даної статті належить до числа найменш досліджених вітчизняною історичною наукою і залишається актуальною й понині.
26. Рижева Н.О. Суднобудування у промисловій системі України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до історіографії проблеми)
У статті подається історіографічний огляд наукових досліджень, присвячених історії промисловості України і розвитку суднобудування у кінці ХІХ – поч. ХХ ст.
27. Богданова Т.Є. Масонські організації України 1900-1917 рр. у творах польського дослідника Л.Ґасса
У статті розглядається концепція Л.Ґасса щодо розвитку масонських організацій України в 1900-1917 рр. Автор визначає внесок польського історика у дослідження масонської проблеми та дає оцінку його наукових досягнень з точки зору сучасної української історіографії.