Історія
1. Зеркаль М. М., Сірий Ю. М. Періодизація історії вищої освіти України та практика існування філій у роки незалежності України
Проаналізовано етапи історичного становлення державної та недержавної форми власності вищих навчальних закладів в Україні у період від здобуття незалежності по теперішній час. Розглянуто окремі проблеми сучасної державної політики щодо закладів вищої світи, за матеріалами дистанційної світи Миколаївщини.

Thus during the existence of independent Ukraine demonstrates the complex process of forming and reforming the system of higher education. State universities were the basis for the emergence and crystallization system of private higher education institutions. Sectoral universities, such as the Ministry of the Interior, became the basis for the law enforcement system in the transition period and created a possible wave of crime to keep sufficient trained specialists. Reforming law enforcement received the trust of the population that is not eternal and there are questions about the effectiveness of the first copy of the best models of police work in the Ukrainian sohodennist.
Ключові слова: освіта дистанційне навчання філія реформування вищих навчальних закладів фахівці державні органи.
2. Котляр Ю. В. Південноукраїнське повстанство у творчості Юрія Яновського
У статті розглядається показ повстанського руху селян Півдня України у творчості відомого українського письменника і драматурга Ю. Яновського.
У духовному формуванні Ю. Яновського значну роль відіграли його рідний південний український степ, що прославив себе переможними повстаннями 1919 р., і дружба з такими різними людьми, як: Ю. Тютюнник, О. Довженко та М. Хвильовий.

The article discusses the showing of the insurgency of the peasants in the South of Ukraine in the creativity of the famous Ukrainian writer and playwright Yu. Yanovsky.
In the spiritual formation of Yu. Yanovsky played a significant role his native South Ukrainian step, glorified victorious uprisings of 1919, and friendships with such different people as Yu. Tyutyunnik, A. Dovzhenko and M. Hvulovy.
Ключові слова: повстанський рух Ю. Яновський роман драма «Чотири шаблі» «Вершники» «Дума про Британку».
3. Лозко Г. С. Історія «Родового Слов’янського віча» (2003–2015)
Розглянуто історію міжнародного слов’янського форуму «Родове слов’янське віче»,
створеного за ініціативою релігійної конфесії рідної віри (етнічної релігії слов’ян) для
спілкування, обміну інформацією, науковими та мистецькими здобутками, здійснення спільних громадських обрядів та вироблення спільної стратегії розвитку. Форум працює в традиції вічового кола форум виробив ряд конструктивних документів щодо розвитку етнорелігії слов’ян на сучасному історичному етапі.

The history of the International Forum of Slavonic Generic Veche initiated by the religious confessions of the native faith (ethnic religion of the Slavs) is under the author’s consideration. It was created for communication, exchange of information, scientific and artistic achievements, realization of joint public ceremonies and work on a common strategy of development.
Ключові слова: Родове Слов’янське віче етнічна релігія (етнорелігія) рідна віра слов’яни язичництво.
4. Міронова І. С. Мовна політика в навчальних закладах національних меншин Півдня України у 1920–30-ті рр.
Проаналізовано мовну політику радянського уряду в навчальних закладах національних
меншин Півдня України в 1920–30-ті рр. Виділено основні етапи її реалізації. Показано, що
для першого етапу (1921–1924 рр.) характерним було подолання русифікації, процес украї-
нізації і відкриття національних освітніх закладів для другого (1924 – початок 1930-х рр.) –
розвиток закладів освіти рідною мовою для третього (1933–1938 рр.) – згортання та
знищення національно-культурного будівництва. Доведено, що мовна політика розглядалася урядом як тимчасовий захід. Відхід від неї супроводжувався посиленням русифікаторських тенденцій, що призвело до зниження якісних показників навчання.

Аnalyzes the language policy of the Soviet government in the educational institutions of national minorities of southern Ukraine in 1920–30-ies., highlights differences and similarities its implementation among the various national groups of the region. Specified the problems and difficulties in implementing this policy: Russification of the region, lack of textbooks, school equipment, teachers of the national language.
Ключові слова: Південь України національні меншини політика «коренізації» мовна політика навчальні заклади.
5. Хомутовська І. І. Українська РСР у світовому господарстві (1985–1991 рр.)
Досліджено причини не участі України в світовому господарстві у складі СРСР питому вагу чисельності населення України до світової кількості та ЄС сільськогосподарський потенціал земель та виробництва основних видів аграрної продукції. Проаналізовано стан енергетичного забезпечення господарського комплексу та рівень здійснення зовнішньоекономічної діяльності Україною в 1985–1991 рр.

The article studies the components of Ukraine’s non-participation in the global economic system in the USSR and the components’ definitions of the national economic complex. It confirms that that the Ukraine’s economic policy to participate in the international economic relations was not defined in the documents in 1986. The author gives the Ukraine’s territorial and production potential data, the share of its population in relation to the world quantity and the countries of the European Community gross production of major agricultural products per capita.
Ключові слова: Україна світове господарство продукція потенціал енергетика зовнішньоекономічна діяльність.
6. Шевченко Н. В. Вплив урбанізації на розвиток нотаріату Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст
У статті розглядається вплив урбанізаційних процесів, розвиток міст та міського
способу життя на розвиток нотаріату в Херсонській губернії у другій половині ХІХ ст.
Трансформаційні процеси в Російській імперії були пов’язані із реформами 1860–1870-х рр.,
зокрема – антикріпоcницькою, cудовою й земcькою, міcькою, війcьковою, які вплинули на
всі сфери життєдіяльності населення тогочасних губерній та дали поштовх до зростання міського населення і потреби виникнення нотаріату.

The development of notariate in Kherson province in the late nineteenth century is viewed from the standpoint of urbanization processes, urban development and urban lifestyle. Transformation processes in the Russian Empire were associated with reforms of the 1860–1870-ies, in particular,
antislavery, justice, regional, and military reforms that influenced all the areas of provinces population life and became the main reason of the urban population growth and the need of occurrence notaries.
Ключові слова: нотаріат урбанізація громадське управління нотаріальні функції міське населення реєстрація.
7. Ярошенко С. О. Повстанський рух українців у «особливих» радянських таборах (1953–1954 рр.)
У статті автор досліджує умови формування, основний хід подій та результати повстанського руху українців у радянських «особливих» виправно-трудових таборах після смерті Й. Сталіна. Проаналізовано структурні зміни у табірній системі, умови утримання в’язнів та ставлення керівництва до них. На основі документальних даних відтворено картину формування підпільних структур та планів учасників повстань. Детально описано систему автономного функціонування і самоуправління в’язнів Норильського, Річкового та Степового табору під час повстань.

The authоr in the article explores the conditions of formation, the main course of events and the results of the Ukrainian’s rebellion in the soviet «special» labor camps after the death of J. Stalin. The analysis of structural changes in the camp system, the conditions of prisoners life and the attitude to them. The author reproduced picture of the underground structures and plans uprisings participants on the basis of documentary evidence.
Ключові слова: ГУЛАГ повстання «особливі» табори ОУН в’язні.
8. Висоцька Г. В. Духовно-лицарські ордени в середньовічній Європі
У статті дається визначення терміну «духовно-лицарські ордени». Аналізуються причини виникнення орденів. У статті розглянуто три духовно-лицарські ордени: орден Тамплієрів, орден госпітальєрів і Тевтонський орден. Аналізуються символи, які були притаманні кожному з орденів. У статті порівнюються статути кожного ордену. Розглянуто досягнення, які здобули представники кожного з орденів. Висвітлені обітниці, які приймали лицарі при вступі до ордену.

Sacred-knightly orders are military-monastic organizations of knights that were created in the period of Crusades in XII–XIII centuries. The main purposes were: wars against unfaithful and spreading of Catholicism. Soon orders could become secular. All of them had strict regulations. Structure of sacred-knightly orders was hierarchical.
Ключові слова: духовно-лицарські ордени орден Тамплієрів орден госпітальєрів Тевтонський орден.
9. Іванов О. В. Китайсько-американські відносини: за часів Мао та після (1972–2014 рр.)
Автор, аналізуючи еволюцію американсько-китайських взаємин новітнього часу, розглядає США і Китай як головних суб’єктів сучасних міжнародних відносин у їх боротьбі за місце лідера в багатополярному світі.

The author of the article, analysing the evolution of the American-Chinese relations of the newest time, examines the USA and China as basic subjects of modern international relations in their fight for the place of leader in the multiarctic world. Arguing concrete facts and numbers, alluding to researches of the mainly Russian, Ukrainian American, Chinese historians, political scientists, specialists in international law, he not only characterizes the relations of two great powers but also demonstrates their specific, complication, phenomenon.
Ключові слова: США Китай міжнародні відносини зовнішня політика Мао Дзедун.
10. Компанієць О. В. Державобудівництво у державах, що втратили дієздатність
У статті комплексно проаналізовано стратегію державобудівництва у державах, що втратили дієздатність, та визначено особливості реалізації заходів з відбудови таких акторів. Автором встановлено ключові причини недостатнього рівня ефективності програм з державобудівництва у недієздатних державах, зокрема їх надмірний універсалізм з ідеалізацією західної ліберально-демократичної моделі держави і фрагментарність імплементації.

State failure bears a significant destabilising potential for all levels of international security system. Rebuilding of the state is one of the primary priorities of the international community in the XXI century. Although considerable amount of research has been devoted to the study of different aspects of state failure as a political phenomenon and rebuilding of failed states, few attempts have been made to investigate the efficiency of failed states revival strategies.
Ключові слова: демократизація державобудівництво система міжнародної безпеки недієздатна держава суспільно-політичні інститути.
11. Підберезних І. Є. Роль Південно-Східної Азії в стратегії Сполучених Штатів Америки щодо Китаю
У статті досліджуються проблеми імовірного виходу Китаю на регіональну арену в якості потужної сили, що протягом наступних 10–15 років може посилити конкуренцію між США і КНР у Південно-Східній Азії та збільшити потенціал збройного конфлікту. На основі аналізу наукових праць зарубіжних учених встановлено, що Сполучені Штати в даний час є домінуючою поза регіональною силою в Південно-Східній Азії. Доведено, що Асоціація держав Південно-Східної Азії продовжує покладатись на військові сили США, щоб гарантувати регіональну стабільність і безпеку та збалансувати зростаючу міць Китаю.

The article deals with the problem of possible appearance China on the regional arena as a powerful force that over the next 10–15 years could increase competition between the United States of America and China in Southeast Asia and increase the potential of armed conflict. The United States is now the dominant extra-regional force in South-East Asia. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) continue to rely on US forces to ensure regional stability and security and to balance the growing power of China. It is possible that over the next 15 years China could emerge as a more powerful and hostile competitor to the United States for regional influence and access. As a consequence, it is plausible that some of the ASEAN states, if confronted by the prospects of an aggressive and threatening China, may rely increas-ingly upon the United States and its military power for deterrence, reassurance, and protection. China’s geopolitical ambitions will play a crucial role in shaping the future of Southeast Asia and the U.S. military posture in the region.
Ключові слова: Асоціація країн Південно-Східної Америки (АСЕАН) Китай Південно-Східна Азія (ПСА) регіональна безпека Сполучні Штати Америки (США).
12. Селіванова-Зеркаль І. О. Інтеграція до Європейського Союзу сільського господарства Польщі (1989–2003 рр.)
У статті розглядаються особливості та специфіка переходу аграрної економічної системи Польщі з планової на ринкові рейки. Досліджуються основні прорахунки шокової терапії, підкреслюється важливість врахування соціальних потреб населення, їх пер-шочергове значення. Незважаючи на задекларовані ринкові євроінтеграційні принципи, перехід до нової економічної та політичної системи виявилося неможливим без прозо-рого та значного державного регулювання урядів.
Підкреслюється важливість орієнтації на формування товаровиробної економіки, сільського господарства та промисловості як запоруки успіху економічного життя та формування основи свободи та незалежності і територіальної цілісності країни.

The article deals with the peculiarities and specific agrarian economic system transition Poland planned to a market economy. We study the basic mistakes shock therapy, emphasizes the importance of taking into account the social needs of the population, their priority. Despite the declared principles of European integration market transition to new economic and political system was not possible without a clear and significant state regulation of the Government. Poland started implementation of the program which included the systemic transformation of agriculture. It is significantly different from other areas of reform so leading sector was the problem of changes of ownership. In Polish agriculture rozv’yazuvalosya three main objectives: The introduction of market economic mechanism and control system Modernization and restructuring of agricultural production inclusion of agriculture in the European economic system, resulting to be constituted new model farm.
When creating a program of systemic transformations in Poland’s policy in agriculture seemed the least problematic. The reason given was that agriculture is quite a strong position occupied private initiative. The dominance of private property was considered sufficient smooth and fast entry field in the market. However, not taken into account those weaknesses which are inherent to the industry. But as usual theory is not the practice in the pattern of land use and the technical – technological parameters of production was characteristic retardation. To overcome these obstacles the industry from domestic reserves could not. Moreover, Poland was characteristic agrarian overpopulation.
The realities of life compelled the Poles to seek a way out of difficult economic problems. In 1994–1997 rr. Program was successfully implemented reforms hradualistychnyh first vice – premier G. Kolodko «Strategy for Poland», which is radically different from the «shock therapy». This second wave of reforms was the policy aimed at the gradual creation of the necessary institutions, growing state intervention in the economy, a more equitable distribution of income. In the course of its implementation were significantly improved key macroeconomic indicators. Although due prolonhovanist economic processes can not be excluded that some of the positive results were the result of previous reforms. In general eventually was taken on this problem is the pace of market reforms. After reaching the turn makrostabilizatsiyi certain reforms, which by their nature should be only gradual and cautious. With the acquisition of experience in post-communist society more extended duration of the understanding of a market economy.
Thus, the program «Strategy for Poland» proclaimed the equality of public and private property. There has been a commercialization of state enterprises. The program also among the priorities set out to mitigate and reduce the loss of social reforms. In 1995 J. Kuron politician as the new wave reflected Poland’s vision: «To not get bogged down in the mire of stagnation and regression, we must stop the policy of compromise between our claims and needs of the country in the conflict between freedom and security. Instead, we have a great opportunity to support the common belief of priority social rights, transforming them from raw materials requirements for government finished product collaboration».
Polish authorities times presidency Lech Walesa withstand extraordinary pressure from the population, but manifested patience and will, drawing on the path of reform. After losing the election in 1995 left a legacy of L. Walesa – initiating reform and the policy of integration.
Ключові слова: агенція сільське господарство реформи євроінтеграція кредити державна підтримка мито децентралізація.
13. Морозова О. С. Ідея незалежної України в діяльності Єжи Гедройця
Стаття присвячена постаті відомого польського громадського діяча, політика, мемуариста, редактора журналу «Культура» й видавництва «Літературний інсти-тут» Єжи Гедройця й його діяльності в підтримку становлення й розвитку незалежної української держави. Автор висвітлює й діяльність сучасних польських діячів, а також інституцій у контексті основних ідей Є. Гедройця.

The article is devoted to one of the famous Polish public figure, politician, memoirist, editor of «Culture» and pub-lishing house «Literature Institute» Jerzy Giedroyc and his work in favor of the independent Ukrainian government. The author highlights activities of contemporary Polish leaders and institutions in the context of the basic ideas of J. Giedroyc.
The author affirms that Giedroyc has created an intellectual environment for the formation of the Institute of the Polish opposition, offered a completely new vision of international relations and new European order, which involved an independent Ukraine, Belarus and Lithuania. At the time when the Polish society was not yet ready to refuse the idea of Great Poland, the scientist argued that «won’t be free Poles, Czechs or Hungarians without free Ukrainian, Belarus-ians or Lithuanians». The formation and activities of Paris «Culture» and Letarary Institute became the tools for the implementation the idea of becoming independent Soviet republics.
The Gedroyc’ activities the author connects with the development in interwar Europe a political movement that aimed to fight for the independent Soviet republics, that during the 1918–1921 came under the bolshevik influence.
The special attention is paid to the work of scientists of The East Europe Studio (director – Jan Malicki) in the War-saw University, St. Vladimir Foundation (Krakow, Director – Vladimir Mokry), Institute of Central and Eastern Europe (Lublin, Miroslav Filipovych) that continue the Giedroyc’ work towards the development of Polish-Ukrainian relations.
Ключові слова: Є. Гедройць українсько-польські відносини історія України.
14. Шевченко Н. В. 2000 км. історичної спадщини
Стаття присвячена аналізу здобутків та проблем сучасної історіографії історії українських земель часів ВКЛ та участі її представників у реалізації наукового міжнаро-дного проекту Інституту Центрально-Східної Європи з метою інтегрувати історію ВКЛ і Річ Посполиту до європейського регіону Центрально-Східої Європи. Зокрема, ва-жливості для концепції Центрально–Східної Європи ВКЛ і Речі Посполитої як уособлен-ня спільної соціокультурної і політичної спадщини польського, білоруського, литовсько-го, українського народів та праобразу європейського співдружності епохи ранньомодер-ного часу.

The article analyzes the achievements and problems of Ukrainian Historian and contemporary historiography in the realization of international project of Central-Eastern European Institute. The importance of Great Lithuanian Principality and Rich Pospolyta for the Central Eastern Europe concept is considered as the embodiment of common sociocultural and political heritage of Polish, Byelorussian, Lithuanian and Ukrainian people, as well as the model of European community in the early modern time epoch.
Ukrainian historians revised the traditional soviet historiography of Ukrainian history. They, together with Belarusian and Lithuanian colleagues, considered the history of Galytsko-Volynska and Great Lithuanian Principality as their state tradition. Belarusian historians not only represented several concepts of the beginning period of Great Lithuanian Principality, but put forward their own conceptual basis of Belarusian history as part of this medieval eastern European state, recognizing it as Belarus-Lithuanian state. Ukrainian people contributed greatly to political and cultural development of that state but Ukrainian scientists have not yet determined their Lithuanian heritage.
Only now, when the international scientific project on Central-Eastern European history is being realized, Ukrainian scientist face the need to define their position on the role of Ukraine in the Great Lithuanian Principality. This role may be as a temporary member of the principality or one of its creator and heir-at-law. In case of the last variant, Ukrainians are to reject the traditional regional approach to the study of history of those times. Ukrainian historians will have to join the elaboration of general problems of this state and start developing classical Lithuanian studies. The public challenge has been already outlined in 2010. The project «2000 km of history» has been launched, the main goal of which is to find common historical heritage of three peoples who created a really European state – Great Lithuanian Principality, Ruske and Zhemaltiisky.
Ключові слова: Велике князівство Литовське історія українських земель у складі ВКЛ міжнародний проект Історії Центрально-Східної Європи історична спадщина ВКЛ.
15. Шостак В. М. Ідеологія державотворення в контексті проблеми культурної ідентичності України
У статті робиться спроба осмислити українське державотворення в культурноцін-нісних координатах. Зазначається, що в основі сучасних суспільних процесів лежить історичний досвід минулих тисячоліть. Автор робить висновок про наявність різних форм єдиної культурно-цивілізаційної ідентифікації в широких верствах українського су-спільства, що саме суспільна свідомість відображає історичний досвід поколінь. Вказу-ється на невідповідність окремих представників влади новим очікуванням з боку грома-дянського суспільства і вимогам часу.
Прослідковуються спільні витоки з багатьма європейськими народами, які тривали протягом довгого часу. Наголошується, що в сучасних умовах центр східно-слов’янської християнсько-православної цивілізації переміщається до Києва. Ця цивілі-зація має архаїчні світоглядні традиції, які виражені в культурно-мовній сфері, власному менталітеті і філософському сприйнятті дійсності. У сучасних умовах вона стала ос-новою для структурування та ідентифікації політичної української нації.
У статті також аналізуються суперечності новітньої української історії наголошу-ється на відсутності ефективної державної політики в гуманітарній сфері, зокрема. в підходах до вирішення проблем інформаційного простору та освітянської галузі Украї-ни. Вони повинні стати потужними соціальними інститутами, що сприятимуть про-цесам культурної ідентифікації мешканців нашої держави. У цьому контексті зазна-чається необхідність вироблення власних інноваційних ефективних механізмів держа-вотворення, що повинні враховувати позитивний іноземний досвід, зокрема європейських країн.

In the article an attempt is made to comprehend Ukrainian state formation in cultural value aspects. It is indicated that all modern social processes are based on historical experience of past millenia. Topicality of this experience is most efficiently revealed in the moral sphere. O. Fedorenko calls it value-ethic paradigm of life, S. Troyan stresses out cultural-civilization system in the sphere of values and identity, I. Bredun defines this phenomenon as philosophic-culturological basis of national and civilization identifications.
The author comes to decision about the existence of different forms of the singular cultural-civilization identification in broad layers of Ukrainian society. It’s quite regular from the point of view that it is Ukrainian consciousness that reflects historical experience of generations. At the same time noncom-formity of some representatives of authority with new expectations from civil society and with the requ-irements of time is indicated.
A short analysis of main stages of historical-ethnic development of Ukrainians is made in the article. It is shown that there are common beginnings with many European peoples that lasted big periods of time. For example, Indo-European community covered the period of several millenia. Germanic Balto-Slavic group evolved during 2–3 rd centuries B. C. The early political union «Rus Land» gradually arose within forest-steppe Ukraine. It was based on autonomous households of free owners-warriors, who formed the foundation of civil society. The same social structure was also in Early Medieval European societies.
In the 8th century «Rus Land» felt the influence of eastern Muslim societies and Byzantium with its internal problems and external brilliance. On the contrary, Varangian factor and orientation to Western European world was increased. But it was ruined by means of total violence by Moscow Czardom during 17-18th centuries. Since that time Ukraine has fulfilled the mission of victim-donor for modernization of Moscovia in different ancient and new imperial forms. The most «successful» of them was post-reform Russian Empire of the late 19th century and the Soviet Union of the 60-70s of the 20th century. Unfor-tunately, modern Russia can’t suggest anything analogical to the world neither by the level of governing nor by the civilization achievements. Nostalgia for the Soviet identity is completely ruined by Russian leaders in the East of Ukraine and in the Crimea. But an important problem is that Ukrainian political class can’t suggest the world proper alternative either. An astonishing display of civil self-sacri-fice and cohesion can only at the beginning compensate the lack of well-laid-out state policy of the further deve-lopment of the country.
Available scientific material about Slavic homeland and its further structuring completely denies poli-tical myth about «the cradle of three fraternal families». At least one of these «brothers» objectively can not belong to the great Slavic family. Current events doubt Slavic identity of modern Russia and Chris-tian character of its behaviour. The center of Eastern Slavic Christian-Orthodox civilization moves to Ky-iv. This civilization has archaic belief traditions which are expressed in the cultural and linguistic sphere, its own mentality and philosophic perception of reality. In modern conditions it has become the found-ation for structuring and identification of Ukrainian political nation.
The article also examines the contradictions of modern Ukrainian history, including those of 2003–2004 and 2013–2014, which some Ukrainian historians interpret as stages of unfinished spiritual civilization revolution.
It is noted that there is no effective public policy in the humanitarian sphere, particularly in the ap-proaches to solving the problems of information space and educational branch of Ukraine. They have to become powerful social institutions that will promote processes of cultural identification of inhabitants of our country. In this context, it is underlined that it is necessary to develop own innovative effective mechanisms of the state that should take into account positive international experience, particularly that of European countries.
Ключові слова: ідеологія державотворення цивілізація Київ гуманітарна політика ідентифікація.
16. Коваль Г. П. Склад Ізмаїльської комунальної ради і міської управи та її діяльність у галузі торгівлі у 1878–1917 рр.
Стаття присвячена персональному складу органів міського управління та діяльнос-ті Ізмаїльського самоврядування в галузі торгівлі. У статті детально проаналізовано склад Ізмаїльської комунальної ради та міської управи та її діяльність в галузі торгівлі в 1878–1917 рр.
Наведено прізвища міських голів(примарів), які очолювали міську управу та комуна-льну раду в 1882–1888, 1893–1899, 1901–1903, 1907, 1911, 1914–1916 роках, їхні чини, ранги, заступників, секретарів. Приведено склад Ізмаїльської комунальної ради та упра-ви на 1882, 1883, 1885, 1888, 1893, 1897, 1899, 1901–1903, 1907, 1914, 1916 роки. Перелі-чено посади в Ізмаїльській міській комунальній раді: секретар, скарбник, бухгалтер, приймальник зборів, завідуючий справами по військовій повинності та паспортним сто-лом, реєстратор і архіваріус, ветеринарний лікар, завідуючий міською бійнею, міський віспопрививач, контролер міського водопроводу.
Детально проаналізовано та наведено обов’язкові постанови, які видавала Ізмаїльська комунальна рада та затверджував бессарабський губернатор, що регулювали розвиток торгівлі в місті Ізмаїлі в 1878–1917 рр. Приведемо зміст обов’язкових постанов Ізмаїльсь-кої комунальної ради за різні роки про відкриття в місті на площах і вулицях лавок для торгівлі м’ясом про торгівлю в святкові і недільні дні три постанови про забезпечення нормального відпочинку службовців в торгових закладах, складах і конторах в місті Ізмаї-лі, що детально регламентували здійснення торгівлі про устрій пивної лавки про час торгівлі в трактирних і чайних закладах, пивних лавках і винних льохах у вихідні дні і двунадесяті свята, що встановлювали правила торгівлі.

The article is devoted to the composition of the municipal government organs and Izmail government activities in the trade industry area. In the article we analyze the composition of Izmail municipal and executive Council and its activities in the trade sector of 1878–1917 in details.
We give the names of mayors, who were the heads of the municipality and the municipal Council in 1882–1888, 1893–1899, 1901–1903, 1907, 1911, 1914–1916 years, their ranks, grades, deputies, secretaries. We give the composition of the Izmail municipal and executive Council in 1882, 1883, 1885, 1888, 1893, 1897, 1899, 1901–1903, 1907, 1914, 1916 years. We list the positions of Izmail city municipal Council: Secretary, Treasurer, accountant, the inspector of the meeting, the head of the cases of conscription and passport offices, the Registrar and archivist, veterinarian, head of urban massacre, city smallpox vaccination doctor, city water supply inspector.
We analyze and provide stringent regulations, issued by Izmail municipal Council and claimed by the Bessarabian Governor regulating trade in the city of Ismail in 1878–1917. We give the content of compulsory regulations of Izmail municipal Council about the meat shops trading, also on holidays and weekends, in the city. We display three regulation about the provision of normal rest for the employees in retail establishments, warehouses and offices about the structure of the beer store about the time of trading in the tavern and tea establishments, beer stores and wine cellars on weekends and major holidays.
Ключові слова: слова: Ізмаїльська комунальна рада населення обов’язкові постанови бес-сарабський губернатор торгівля, вихідні та свята будні дні ренські льохи пивні лавки трактири.
17. Левченко Л. Л. Л. Архіви Миколаївщини у контексті архівної історії України 1917–1925 рр.
У статті висвітлено трагічні події в архівній сфері Миколаєва й Миколаївської губе-рнії в період 1917–1925 рр., під час яких було втрачено більшу частину історичної доку-ментальної спадщини Миколаївщини дореволюційної доби, а також діяльність архівної комісії судово-слідчої секції Миколаївської ради робітничих і військових депутатів (1917 р.), Миколаївської комісії з вилучення та утилізації архівних матеріалів (губОВАКу, 1920–1921 рр.), Миколаївської архівної комісії при музейній секції Позашкільного відділу Губна-росвіти (1920–1921 рр.), Миколаївської губернської архівної секції при Губполітосвіті (1921–1922 рр.). Приділено увагу спробам реформування архівної галузі в Україні за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. Однак, реальна реорганізація архівної справи на Миколаївщині розпочалася від встановлення радянської влади, проте радян-ські органи спершу використовували архіви в боротьбі з політичними опонентами, затим у цілях дослідження історії революції. У 1917–1925 рр. архівні документи на Ми-колаївщині знищувалися масово під час воєнних дій, паливної та паперової кризи. Попри всі декларації про захист архівів більшовицькому урядові, втім як і урядам Української Народної Республіки, в тих умовах не вдалося запобігти втратам українських архівів. Орієнтовно за період 1917–1925 рр. на Миколаївщині загинуло щонайменше 5 млн. архі-вних справ періоду до 1917 р., більш за все постраждали архіви у повітових центрах і волостях.

The article discusses the tragic events in the field of archives of Mykolayiv and Mykolayiv province in 1917–1925. During this period most of the pre-revolutionary historical documentary heritage of Mykolayiv was lost. The paper also highlights the activities of the archival commission of the forensic section of Mykolayiv Council of Workers and Mili-tary Deputies (1917), Mykolaiv commission on extraction and utilization of archival materials (gubOVAK, 1920–1921), Mykolayiv archival commission of the museum section of the out of school department of Provincial People’s Education (Hubnorosvita) (1920–1921), Mykolayiv provincial archival section at Provincial Political Education(Hubpolitosvita) (1921–1922). Attention is paid to the archival sector reform efforts in Ukraine during the Central Councils, Hetmanate, and Directory. The author concludes that the ideas of Ukrainian archivists of the liberation struggle era did not reach the archives and archivists Mykolayiv due to military activities and political situation. The actual reorganization of archives in Mykolayiv was started by the Soviet authorities, but Soviet officials first used archives in the fight against political opponents, and only then as a tool to study the history of the revolution. In the 1917–1925, archival documents in Mykolayiv were massively destroyed during the military activities, and paper and fuel crises. Despite all the declara-tions on the protection of archives issued by the Bolshevik government, they and former the governments of the Ukrain-ian People’s Republic failed to prevent losses of Ukrainian archives in those conditions. During 1917–1925, at least 5 million records created before 1917 were destroyed in the Mykolayiv region. County and district archives suffered the most. The author does not perceive the Mykolayiv commission on the extraction and utilization of the archival materials (gubOVAK) as a body that prevented the destruction of archival documents. On the contrary, gubOVAK and the pro-vincial archival section executed the Bolsheviks plans to erase the memory of the past. However, Mykolayiv provincial archival section resorted to more substantial institutional activities. In part, it managed to concentrate the records of provincial center and counties institutions, created the county sections, Provincial historical archives and the Revolu-tionary archives. Further administrative and territorial changes in Ukraine (Mykolayiv province liquidation) did not contribute to the archival work. The Regional municipal department turned public archive storage facilities into ware-houses and eventually destroyed the city archives.
Ключові слова: архіви Миколаївщини державний архів Миколаївської області архів-на комісія при судово-слідчій секції Миколаївської Ради робітничих і військових депута-тів Миколаївська комісія з вилучення та утилізації архівних матеріалів Миколаївський губОВАК Миколаївськ
18. Радойнова Д., Копринаров Б. Священні навколоселищні топоси у Середній Странджі – реальні та віртуальні зустрічі
Середня частина Странджанських гір є активною контактною зоною, у якій відкривається безліч спеціа-льних місць, пов’язаних з певними легендами та переказами. Це топоси, які «розповідають» фольклорною мо-вою про зустрічі різних народів, що проживали чи проходили через ці землі: болгар та представників інших слов’янських та балканських народів. Пам’ять про ці місця зберігається донині, а для місцевого населення вони є священними. Вони можуть перетворитися у привабливі центри культурного та історичного туризму.

The middle part of the mountains Strandjanska is active contact area which offers a lot of special places associated with legends and traditions. This topos, which «tell» on the folk language of the meetings of the various peoples who lived or passed through these lands: Bulgarians and representatives of other Slavic and Balkan peoples. The memory of these places is preserved to this day, and for the local population, they are sacred. They can turn into an attractive center of cultural and historical tourism.
Ключові слова: сакральна географія міфологічний прецендент етнологія простору культурно-історична пам’ять.
19. Животовська В. В., Чернявський В. В. Конференція «Військова історія Північного Причорномор’я: від найдавніших часів до сьогодення»
Головна мета конференції полягала у вивченні ро-лі військових конфліктів у становленні сучасної куль-турної, етнічної, політичної та економічної ситуації в регіоні. Роботу конференції відкрив начальник управ-ління культури, національностей та релігій Миколаїв-ської облдержадміністрації, кандидат філософських наук М. Ф. Димитров, який наголосив, що тема заходу є однією з найтрагічніших сторінок в історії суспільс-тва, яка лише зараз, завдяки відкритості архівів, допомагає розкрити маловідомі аспекти історії. Дирек-тор обласного краєзнавчого музею В. А. Михайлов побажав учасникам конференції професійного спілкування, успішного обміну думками та наснаги у дослі-дницькій діяльності.

The main objective of the conference was to examine the po-li military conflicts in the development of modern cul-tour, ethnic, political and economic situation in the region. The Conference was opened by head to management of cultures, nationalities and religions Nikolaev-tion Administration, PhD MF Dimitrov, who said that the theme of the event is one of the most tragic pages in the history suspils-ment, which is only now, thanks to the openness of archives helps uncover little-known aspects of the history. Dyrek-tor regional museum VA Mikhailov wished the conference, professional communication, successful exchange of ideas and inspiration in stud-dnytskiy activities.

Ключові слова: конференція, історія, Північне Причорномор’я.