Університетська освіта
1. Сапожников С. В. Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону
У статті на підставі аналізу висвітлено основні педагогічні технології, які є найбільш
поширеними у системах підготовки педагогічних працівників в країнах Чорноморського регіону, а
саме: проектна технологія (метод проектів), інтегративно-модульні технології, модульнорейтингова технологія навчання, технологія проблемного навчання, сугестивна технологія,
кейс-технології, технологія розвивальної кооперації, інформаційно-комунікативні технології
та технології комп’ютерного дистанційного навчання. Наголошується на пріоритетності
інтеграції інформаційно-комунікативних технологій у педагогічну освіту для формування професійного досвіду студентів у досліджуваних країнах.

In the article on the basis of analysis we are presenting the key pedagogical technologies which are most
frequently used in the system of future pedagogical workers’ training in the Black Sea regions countries. The
following technologies are: project technology (project method), integrated module technology, module technology
with ranking, problem teaching technology, suggestive technology, case technology, cooperative development
technology, and distance teaching using computers (e-learning).We would like to highlight the necessity to use
Information and Communication Technologies in the teaching process to help students obtain professional
experience in the studied countries.

Ключові слова: Чорноморський регіон вища педагогічна освіта педагогічні технології педагогічні працівники засоби навчання