Джерелознавство та історіографія
1. Тригуб П.М. Історична спадщина Р.Д.Ляха
У статті висвітлена науково-педагогічна та громадська діяльність відомого українського історика-аграрника Р.Д.Ляха, показано внесок його у розвиток вітчизняної історичної науки.
Ключові слова: Тригуб, Р.Д.Ляха, науково-педагогічна, громадська, діяльність
Історія України
2. Козлов М.М. Основи давньослов’янських космологічних уявлень – культ небесного бика Сварога-Тура
У даній статті розглядаються обряди та вірування наших предків дохристиянської доби, пов’язані з язичницькими богами Сварогом та Туром.
Ключові слова: Козлов, космологічні уявлення, культ небесного бика, Сварог, Тур
3. Василевич Ю.В. Одеський кафедральний Преображенський собор за часів преосвященного Гавриїла Розанова
Стаття присвячена ролі архієпископа Херсонського і Таврійського Гавриїла Розанова у добудові та оздобленні Одеського кафедрального Преображенського собору.
Джерелознавство та історіографія
4. Федорчук О.О. Науково-релігійна діяльність Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського
У статті зроблена спроба розглянути життя і діяльність архієпископа Херсонського і Таврійського Інокентія (1800-1857 рр.) в одеський період його життя як одного з визначних діячів Російської православної церкви. Мета статті – показати внесок преосвященного у розвиток церковного краєзнавства та розбудову Херсонської єпархії.
5. Каплін О.Д. Формування “слов'янофільських” поглядів І.С.Аксакова в 1840-1850-х рр. і його уявлення щодо історичної долі Росії
У статті розглядається практично не вивчена в історіографії наукова проблема: формування релігійних поглядів І.С.Аксакова в 1840-1850-х рр. і його уявлення щодо історичної долі Росії. Це дозволяє більш точно визначити і ставлення І.С.Аксакова до слов'янофільства.
Ключові слова: Каплін, 1840-1850, слов'янофільських, Аксаков
6. Козирєв О.С. Постать Володимира Мальованого у контексті історіографії
В історіографічному огляді окреслено основні етапи розвитку наукової думки у дослідженні питання, обраного за тему статті, стан і рівень його висвітлення як у вітчизняній, так і зарубіжній історіографії. Особлива увага приділяється аналізу праць, виданих у 1920-30-ті роки, а також сучасним дослідженням, що стосуються постаті В.Мальованого та його діяльності.
7. Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. Ломбардна справа на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект
Стаття присвячена актуальній і малодослідженій темі – ломбардній справі на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. В ній детально аналізується джерельна база цієї проблеми, підкреслюється необхідність продовження пошуку нових архівних та опублікованих матеріалів. Автори доходять висновку, що ломбарди грають значну роль у фінансово-економічному житті міст південного регіону.
Краєзнавство
8. Рижева Н.О. Народні музеї суднобудівних заводів Миколаєва –джерельна база історії суднобудування України ХІХ-ХХ ст.
У статті розкривається історія розвитку суднобудування України на основі матеріалів, зібраних музеями суднобудівних заводів м. Миколаєва.
Історія України
9. Тараненко С.П. Розвиток пожежної справи в містах Південної України у пореформений період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Стаття присвячена актуальній проблемі – стану пожежної безпеки міст Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автор досліджує динаміку залежності пожежних факторів від ефективної роботи підрозділів пожежної охорони, вплив на стан пожежної безпеки економічних, політичних, географічних і культурних умов.
10. Морозова О.С. Система освіти в дореволюційній Україні та спроби впровадження української мови у навчальних закладах (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
У статті досліджені проблеми розвитку освіти України як частини загальноросійської освітньої системи в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Показана антинародна політика царату, а також реакція на неї українського населення. Автор доходить висновку, що політика російського самодержавства нанесла непоправні збитки культурному розвитку української нації.
11. Паскаленко В.Є. Критерії визначення соціально-економічного становища селянського господарства в добу непу
Дана стаття являє собою спробу автора висвітлити достатньо широке коло питань, пов’язаних з добором об’єктивних критеріїв соціально-економічного становища селянських господарств в добу непу.
12. Губа П.І. Висвітлення в пресі розвитку ідеї державності в період української революції (1917-1918 рр.)
Висвітлення в пресі розвитку ідеї державності в період української революції (1917-1918 рр.)
Ключові слова: Губа, українська революція, 1917-1918
Краєзнавство
13. Господаренко О.В. Діяльність земельних комітетів Херсонської губернії протягом 1917-1918 років
У статті розглядаються питання формування земельних комітетів в 1917 р. на території Херсонської губернії. Автор, вводячи до наукового обігу нові матеріали, ставить своєю метою детально висвітлити практичну діяльність цих органів у Херсонській губернії протягом 1917-1918 рр.
Історія України
14. Шапорда В.А. Аграрна політика А.Денікіна та її вплив на становище селян Півдня України (серпень 1919 року – січень 1920 року)
У даній статті розглядаються питання, пов’язані з основними напрямами аграрної політики А.Денікіна в Україні, економічним становищем селян Півдня України періоду денікінської окупації (серпень 1919 року – січень 1920 року), причинами, рушійними силами та характерними особливостями селянських виступів.
Джерелознавство та історіографія
15. Котляр Ю.В. Нова економічна політика в історичних дослідженнях ХХ-ХХІ ст.
У запропонованій статті розглядаються проблеми сучасної української історіографії періоду непу. Автор пропонує власну точку зору на шляхи і методи класифікації історичних праць.
Історія України
16. Балягузова О.Ю. Джерела до історії розколу в українському православ’ї 20-х рр. ХХ ст. на Півдні України
У статті аналізується джерельна база з теми “Історія розколу в українському православ’ї 1921-1930 рр. (на матеріалах Півдня України)”. Виділено основні групи джерел, проаналізовано їх характерні особливості, ступінь достовірності, місце знаходження тощо. Автор доходить висновку, що хоча документальних збірок церковного походження у південних архівосховищах не збереглося, все ж інші архівні фонди (про які йде мова у статті) та друковані джерела ліквідують цю прогалину і дають змогу розкрити процеси, що відбувалися у зазначений період в українському православ’ї південного регіону.
Краєзнавство
17. Стремецька В.О. Методи ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності у 1920-1930-ті роки (на матеріалах Миколаївщини)
Автор статті робить спробу проаналізувати методи ліквідації дитячої безпритульності у 20-30-х рр. ХХ ст. та їх ефективність. Змальовані позитивні та негативні сторони цього процесу. Досліджується та порівнюється роль державних і громадських організацій у цьому процесі.
Ключові слова: Стремецька, безпритульность, 1920-1930, ліквідація
Джерелознавство та історіографія
18. Міронова І.С. Краєзнавча робота серед національних меншин Півдня України в 1920-30-ті роки
У статті автор розкриває діяльність державних національних краєзнавчих установ та дослідників Півдня України. Проаналізовано їх внесок у національно-культурне відродження 1920-х – першої половини 30-х років. Автор доходить висновку, що хоча краєзнавча робота в другій половині 1930-х років була згорнута, вона сприяла збереженню не тільки рідної мови та культури, а й допомогла розвинути національну свідомість.
Історія України
19. Шипік Н.Ф. Репатріанти-трудармійці у повоєнному Донбасі
Стаття присвячена маловивченій проблемі – становищу одного з повоєнних соціумів репатріантів-трудармійців. Автор показала, що спрямування до Донбасу потоку громадянських репатріантів зумовлювалося потребами регіону в робочій силі. Висвітлені умови життя й праці цієї категорії населення, які оцінені як незадовільні. Це, в свою чергу, посилювало бажання звільнитися з таких трудових батальйонів.
Історія науки і техніки
20. Саржан А.О. Розвиток машинобудування в Донбасі у другій половині 40-х – у 70-х роках ХХ ст.
Розглядаються питання розвитку машинобудівної промисловості в східному регіоні України в другій половині 40-х – у 70-х роках XX століття. Зроблено критичний аналіз як якісних, так і кількісних змін, що відбулися у галузі: зростання обсягів виробництва, його спеціалізація, розширення номенклатури продукції тощо.
Історія України
21. Донець А.С. Матеріальна зацікавленість селян України в результатах своєї праці в ході проведення реформ 1953-1965 рр.
У даній статті вперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба відобразити вплив результатів реформ, які проводились радянським урядом в період 1953-1965 рр., на добробут безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції – колгоспників. Аналізуючи зміст реформ з точки зору створення умов для матеріальної зацікавленості колгоспників в результатах своєї роботи, автор доходить висновку, що відсутність такої була головною причиною низької продуктивності праці в колективних господарствах.
22. Концур В.В. “Червоні кутки” в контексті ідеологічної діяльності профспілок (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.)
Статтю присвячено дослідженню однієї з форм діяльності профспілок України під час хрущовської “відлиги” – “червоних кутків”. На основі архівних матеріалів та документів розглядається їх роль в ідеологічній та організаційній роботі профспілок на виробництві. Автор доводить, що “відлига” була латентною формою тоталітаризму.
23. Мазур О.О. Причини загострення продовольчого питання в Україні в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.
У статті аналізуються об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення і загострення продовольчого питання в Україні в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. На основі статистичних даних висвітлюються глибинні процеси і тенденції в розвитку аграрного сектора України, які призвели до значного зниження економічної ефективності сільськогосподарського виробництва у вказаний період. Особлива увага зосереджується на недоліках у використанні капіталовкладень, основних фондів, земельних угідь, а також на висвітленні диспропорцій як в галузевій структурі сільськогосподарського виробництва, так і у внутрішньогалузевій структурі землеробства та тваринництва.
24. Киричук Т.М. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови виникнення молодіжного неформального руху у 80-х роках ХХ ст.
Автор у даній статті розглянув суспільно-політичні та соціально-економічні передумови виникнення молодіжного неформального руху у 80-х роках минулого століття.
Джерелознавство та історіографія
25. Бушин М.І., Мальцева С.В. Школа як осередок духовного життя українського села у 90-х рр. ХХ ст.
У статті розглянуті сучасні проблеми сільської школи, визначена її роль у культурному розвитку мешканців села.
Історія України
26. Лисенко А.І. Правовий механізм забезпечення рівноправ’я чоловіків і жінок та діяльність жіночих організацій (1991-2001 роки)
У статті розглядаються механізми забезпечення рівноправності жінок і чоловіків та основні законодавчі і підзаконні нормативні акти України доби незалежності (1991-2001) висвітлюється діяльність державних органів з питань жінок, материнства і дитинства в системі законодавчої і виконавчої влади незалежної України.
27. Рощина Л.О. Система фінансування і матеріальна база православних навчальних закладів України у 1991-2001 рр.
У статті розглянуті питання стану фінансування, матеріально-технічної і навчально-матеріальної бази православних навчальних закладів України. Дається реальна оцінка процесу формування матеріально-технічної і навчально-матеріальної бази, виділені загальні риси й відмінності, пов'язані з конфесійними та регіональними особливостями. Показані проблеми фінансування системи православної освіти і шляхи вирішення цієї проблеми навчальними закладами.
Джерелознавство та історіографія
28. Кириєнко С.І. Деякі тенденції сучасних фольклористично-народознавчих досліджень Південного регіону
Стаття розкриває основні напрями сучасних досліджень фольклору етнічних груп Південного регіону. Проаналізовано розвиток наукової роботи з документування та вивчення фольклору, з’ясовано послідовне посилення дослідницьких інтересів до музичної культури та етнокультурної проблематики.
Історія науки і техніки
29. Храмова-Баранова О.Л. Аналіз розвитку інституційних центрів з метрології в Україні
У цій статті показано історичний розвиток інституційних центрів з метрології в Україні, а також їх значимість для економіки країни. Використовуючи матеріал, автор наводить статистичні дані по метрологічних центрах. Особлива увага у статті приділяється аналізу можливостей метрології для виробництв України. Проводячи аналіз, автор доходить висновку, що потреби вітчизняного виробництва у вимірювальній техніці достатньо високі і тому підтримка новітніх науково-технічних технологій, які розробляються у метрологічних інституційних центрах, повинна бути важливим завданням внутрішньої державної політики.
Всесвітня історія
30. Пронь С.В. Домінуючі проблеми повоєнного розвитку Японії та позиція США (на прикладі роботи Сан-Франциської конференції 1951 року)
Відштовхуючись від початкового етапу роботи Сан-Франциської конференції 1951 року, автор статті розглядає головне питання повоєнного розвитку Японії “крізь призму” зовнішньополітичної діяльності США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Використовуючи дані американської преси (переважно “Нью Йорк Таймс”) та наукові видання – дослідження Д.Ачесона, Ф.Данна, Д.Стефана, С.Брауна, Р.Пруіссена, продемонстрована не тільки складність ситуації на міжнародному форумі, але й проаналізовано тактику дипломатії США щодо проблем Японії після закінчення Другої світової війни.
Ключові слова: Пронь, повоєнний розвиток, 1951, Сан-Францисько, Японія, США