Історія
1. Караульна О. М. Теоретичне осмислення патріотизму як суспільно-історичного явища на матеріалах праці Д. Донцова «Дух нашої давнини»
Узагальнюються теоретичні погляди Д. Донцова на феномен патріотизму, який представ-
ляється потужним чинником консолідації української нації. Визначаються параметри патріотичного усвідомлення: спільна історія, культура, національний менталітет, національна ідентичність, мораль. Характеризується процес формування патріотизму, що складається з окремих актів: мислення, волі, емоційних переживань та участі широких мас в установленні незалежності й соборності української нації. Акцентується увага на тому, що процес формування патріотичності – тривалий, суперечливий і багатовекторний, де наявні моменти переривчастості, стагнації та зворотного розвитку. Однак тільки національний патріотизм виступає виразником і захисником інтересів нації.

Patriotism is a socially meaningful notion, on the nature and direction of which depends on stability and democracy in the country. During the period of national crisis, when there is a risk of loss of principal landmarks that exist in the
state, there is a need to apply to the works of Dontsov, to determine the parameters of patriotism and its role in state and national construction. That it the main the purpose of our work. There are many different works written about life and scientific achievements of Dontsov However, despite the constant interest of people in Dontsov, many of vectors of his activitiesremain unclear. We analyzed the work of Dontsov «Spirit of Our Past» with the angle of the theoretical understanding of the phenomenon of patriotism as a socio-historical phenomenon. These are all the relevance of this work.
Ключові слова: патріотизм національний менталітет національна ідентичність криза патріотичності історична спадкоємність мораль.
2. Кучерук М. С. Розвиток громадянського суспільства в Україні (1961–2014). Спроба періодизації
Здобуття незалежності України в 1991 р., «помаранчева революція» 2004 р., «революція гідності» 2013–2014 рр. – ланки одного процесу. За всіма цими подіями стоять суспільні сили,
зацікавлені у вестернізації та лібералізації української держави. Їх не можна вважати спонтанним
сплеском народного незадоволення – це закономірні етапи трансформації українського суспільства.

Gaining the Independence of Ukraine in 1991, the «orange revolution» of 2004, the «revolution of dignity» 2013–2014 – are the links of a inextricable process. All these events were real because the social forces interested in Westernization and liberalization of the Ukrainian state. They cannot be considered as a spontaneous outburst of popular discontent but a process of natural transformation of Ukrainian society.
Ключові слова: громадянське суспільство період революція етап розвиток.
3. Кучерук М. С. Розвиток громадянського суспільства в Україні (1961–2014). Спроба періодизації
Здобуття незалежності України в 1991 р., «помаранчева революція» 2004 р., «революція гідності» 2013–2014 рр. – ланки одного процесу. За всіма цими подіями стоять суспільні сили,
зацікавлені у вестернізації та лібералізації української держави. Їх не можна вважати спонтанним
сплеском народного незадоволення – це закономірні етапи трансформації українського суспільства.

Gaining the Independence of Ukraine in 1991, the «orange revolution» of 2004, the «revolution of dignity» 2013–2014 – are the links of a inextricable process. All these events were real because the social forces interested in Westernization and liberalization of the Ukrainian state. They cannot be considered as a spontaneous outburst of popular discontent but a process of natural transformation of Ukrainian society.
Ключові слова: громадянське суспільство період революція етап розвиток.
4. Фицик І. Д. Правобережна шляхта в релігійно-конфесійному просторі регіону (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.)
У пропонованій статті розглянуто питання, пов’язані з реалізацією російською владою
політики деполонізації на території українського Правобережжя, що увійшло до складу Російської
імперії після третього поділу Речі Посполитої. Значну увагу приділено комплексу заходів щодо
зменшення впливу католицької церкви на соціально-економічне, політичне й конфесійне життя краю, особливо після активної участі католицьких й уніатських священників і магнатів, католиків за віросповіданням, у листопадовому антиросійському повстанні 1830–1831 рр. Крім того, простежено реакцію правобережної шляхти на антикатолицькі заходи царського уряду та навернення в православ’я жителів Правобережжя, з’ясовано, що магнатерія у своїй більшості залишалася вірною конфесійній приналежності, убачаючи в цьому спосіб збереження національної ідентичності.

Stereotypes about Catholicism, Catholics and their role in the history of Ukrainian Polonia and Magnateria of Above Dnipro river territory in the late 18 th – early 19 th century require fundamental scientific research in this area.The author tried to reveal general trends and characteristics of Russian tsarist regime policy and other authorities regarding to the Roman Catholic Church as a center and initiator of consolidation of the right bank nobility in the struggle against religious oppression and denationalization. The author also stressed that the above events have been mentioned in the context of the national liberal struggle and patriotic movements strengthen in connection withPetersburg’s annexation of Above Dnipro river territory.
Ключові слова: Російська імперія Річ Посполита правобережна шляхта католицька церква православна церква уніатська церква деполонізація.
5. Храмцова І. А. Трансформація редакційної політики та змістовно-тематичного спрямування українських журналів часів перебудови
У запропонованій статті проаналізовано етапи трансформації редакційної політики українських часописів: 1985–1986 рр. (зародження демократичних засад) 1987 р. (перелом і незворотність державотворчих процесів) 1988–1991 рр. (демонтаж командно-адміністративної системи та проголошення державної незалежності). Розкрито особливості українських часописів часів перебудови. Також здійснено характеристику змістовно-тематичного спрямування українських
журналів цього періоду.

The problem of the editorial policy and subject-matter trend transformation of the Ukrainian magazines of the perestroika period is considered. The analysis of the transformation of the Ukrainian magazines editorial policy has been made: 1985–1986 – arise of democratic tendencies 1987 – turning-point and irreversibility of state creating processes 1988–1991 – dismantling of the totalitarian system and state independence declaration. The peculiarities of the Ukrainian magazines of the perestroika period are considered in the article. The subject-matter trend of the Ukrainian magazines is characterized on the base of archives. The necessity of renovation of all spheres of social life is lighted up in detail in the article. It is shown how Ukrainian magazines made their way step by step through the Communist totalitarism and ideology. The content of the magazines is considered. It is shown that the magazine publicism transformation has taken place not only in difficult condition of democracy and glasnost strengthening but
also breaking of all complex of world outlook about the state and perspectives of the society.
Ключові слова: історіографія українська публіцистика перебудова літературно-художні та громадсько-політичні часописи.
6. Жолонко Т.В. Американсько-кубинські відносини після звершення «холодної війни» (1991–2015 рр.)
У статті аналізується взаємодія між США та Кубою в 1990–2000-х рр., виділяються окремі етапи розвитку двосторонніх відносин. Автор виявляє причини поглиблення конфлікту між державами за часів адміністрацій Б. Клінтона і Дж. Буша-молодшого, а також окреслює перспективи «кубинської відлиги» – процесу нормалізації відносин між США та Кубою.

After completion of the «Cold War» and the collapse of the bipolar system the conflict between the US and Cuba has acquired a new shape: the United States, in anticipation of the imminent fall of Fidel Castro, in 1990–2000 consistently has toughened sanctions on Cuba. The administration of Bill Clinton and George. W. Bush passed laws aimed at destroying the Cuban economy and fixing the international isolation of Cuba. However, due to political and economic reforms in the country, Cuba was able to survive in an unequal struggle with the United States. After coming to power of Barack Obama in US-Cuban relations began a period of «normalization», known as the «Cuban thaw».
Ключові слова: США Куба міграція ембарго «кубинська відлига» міждержавні відносини.
7. Погромський В. О. Особливості кадрової політики Американської адміністрації допомоги в Росії за часів голоду 1921–1923 рр
У статті проаналізовано регіональну структуру Американської адміністрації допомоги (АРА) в Росії в 1921–1923 рр. Уперше в окремому дослідженні консолідовано інформацію щодо кадрової політики АРА, звернуто особливу увагу на дослідження перебування на посадах у структурі АРА Росії американських співробітників, часу обіймання посади, динаміки кадрових змін. Також знайшло відображення питання щодо залучення російського персоналу до діяльності АРА в Казанському, Самарському, Саратовському, Симбірському, Царицинському, Оренбурзькому, Уфимському дистриктах АРА в більшовицькій Росії.

The article analyzes the regional structure of the American Relief Administration (ARA) in Russia in 1921–1923. For the first time in a separate study consolidated information about the personnel policy of the ARA, paid special attention to the study of tenure in the structure of Russian ARA American employees, their time taking office, the dynamics of personnel changes. Also reflected question about involvement of Russian personnel in the activities of the ARA in Kazan, Samara, Saratov, Simbirsk, Tsaritsyn, Orenburg, Ufa districts of ARA in Bolshevik Russia.
Ключові слова: голод 1921–1923 рр., Американська адміністрація допомоги, кадрова полі- тика, американці в Росії, американська філантропія.
8. Тригуб О. П., Кабаєва А. І. Діяльність Канади в Організації американських держав (1990–2015)
У статті представлено спробу дослідити роль Канади в Організації американських держав
(ОАД). Ця проблема вважається актуальною з урахуванням лідерської природи стратегії США в
ОАД. Авторами аналізуються стратегічні цілі, завдання та пріоритетні напрями співпраці
Канади з латиноамериканськими країнами в межах ОАД (права людини, інституційні реформи,
безпека, торгівля, охорона навколишнього середовища) зосереджено увагу на позиції Канади
щодо формування Панамериканської зони вільної торгівлі окреслено особливості процесу
взаємодії Канади з країнами ОАД у контексті міжамериканських самітів.

The Canada’s entrance into the OAS in 1990 played an important role in upgrading the organization. Human rights, democracy and security, trade and environmental protection – priority directions of cooperation between the North American country and OAS. Canada acted as the initiator of the Group for the promotion of democracy in Latin America (1995), Inter-American Committee against terrorism (1999), Committee on security (2006).
Ключові слова: Канада ОАД співробітництво саміти Америк зона вільної торгівлі демократичний розвиток.
9. Тригуб П. М., Лукіна Т. І. Розвиток курдської проблеми в Туреччині
Розглянуто розвиток проблеми курдського етносу в Турецькій Республіці, вирішення її урядом
протягом 30 років політику Ердогана, зокрема освітню, та дії курдів на сучасному етапі в період
війни з ІДІЛ. Автор дійшов висновку, що турецька влада дедалі частіше використовує мирні
заходи щодо курдських повстанців, але не дозволить дати їм право на створення автономії.

Relevance. The Kurdish problem attracts more and more attention at the present stage of the international relations in period of Middle East destabilization. Kurds as the nation live in four countries of the Middle East, one of which is Turkey. After formation of the Iraqi Kurdistan representatives of this ethnos in the Turkey Republic demand from the government to provide them the equal rights with citizens of this country and recognize theis future autonomy. War of the leading world countries with Іslamic state concerned Turkey and Kurds.
Ключові слова: Туреччина курдські повстанці Ердоган ІДІЛ автономія.
10. Тригуб П. М., Новохижна А. О. Референдум у Шотландії 2014 року
На зовнішню політику найвпливовіших міжнародних акторів активно впливає їхня внутрішньо-
політична ситуація, тому референдум у Шотландії 2014 року привернув увагу міжнародного
співтовариства як подія, здатна вплинути на майбутнє міжнародних відносин у цілому. У статті
розглянуто причини, перебіг та наслідки референдуму в Шотландії 2014 року. У центрі уваги –
причини проведення референдуму, його результати як для Великобританії, так і для світового
співтовариства. Визначено особливості шотландського вибору, проблеми, які постали перед
шотландцями на шляху до незалежності в XXI столітті.

There are some territories exist in Europe trying to get some level of sovereignty, and recent years have shown that these areas will not be satisfied with limited autonomy or some concessions from their governments. Scotland referendum like the example of this desire took place on September 18, 2014. The results were not legally binding for London, but it was considered by all sides as the most important internal political event which determined the future of their state. Simultaneously it compelled international attention, focused mostly by the separatist movements and centralgovernments in many countries.
Ключові слова: референдум у Шотландії Великобританія голосування незалежність регіо- нальна безпека.
11. Тригуб П. М. Військова операція проти ІДІЛ: 2014–2015 рр.
У цій статті автор розглядає передумови й хід військової операції, яку здійснюють коаліція на
чолі з США, Російська Федерація та деякі інші держави проти невизнаної Ісламської держави Сирії
та Леванту, політика якої відзначається особливою жорстокістю стосовно немусульманського
населення та вандалізмом шодо пам’яток світової культури.

In this article, the author examines the causes and course of the military operation, which is carried out a coalition led by the US, Russia and some other states against an unrecognized Islamic State of Syria and the Levant, a policy which is characterized by extreme cruelty with respect to non-Muslims and vandalism against the monuments of the world culture.
Ключові слова: ІДІЛ США Російська Федерація коаліція військова операція.
12. Пушкін І. О. Національні меншини в громадсько-політичних перетвореннях Республіки Білорусь (1991–2012 рр.)
У артыкуле даследаваны грамадска-палітычная і культурная дзейнасць нацыянальных мен-
шасцей Рэспублікі Беларусь у 1991–2012 г. У ѐй разгледжаны мэты і праграмныя кірункі развіцця
грамадскіх аб’яднанняў нацыянальных меншасцей Беларусі. Прааналізавана грамадская і куль-
турная дзейнасць. Вызначаны агульныя тэндэнцыі і роля нацыянальных меншасцей у сучасным
беларускім грамадстве. Сфармулявана і абгрунтавана наяўнасць трох этапаў у культурна-
асветніцкім і грамадска-палітычным жыцці нацыянальных меншасцей. Выяўлена заканамернасць
пра залежнасць кірункаў дзейнасці нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў ад палітыкі дзяржавы.
Зроблены выснова, што дзейнасць нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў садзейнічае працэсу
фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.

The article deals with socio-political and cultural activities of national minorities in the Republic of Belarus in the period of 1991–2012. Goals and program orientations of the development of public associations of national minorities of Belarus are considered. Public and cultural activities and charitable work are analyzed. Common tendencies and therole of national minorities in the modern Belarusian society are determined. Existence of three stages in socioeducational and socio-political life was defined and substantiated. Regularity of the dependence of activities of nationalpublic associations on the government's policy is revealed. Conclusion was drawn that activities of national public associations facilitate the process of the formation of civil society in Belarus.
Ключові слова: Рэспубліка Беларусь нацыянальные меншасці нацыянальная палітыка.
13. Туряниця І. А. Литва 1988–1991 рр.: віхи та події «забігу до незалежності»
У статті показано суспільно-політичні зміни в Литві кінця 1980-х – початку 1990-х рр. Актуа-
лізація цієї проблематики зумовлена тим, що саме Литва першою серед союзних республік випро-
бувала на міцність СРСР і правлячу Компартію. В історії країни зазначений період є перехідним,
головними складовими якого є крах комуністичної ідеології, соціалістичного суспільства, проголо-
шення незалежності Литви та її вихід зі складу Радянського Союзу.

The article shows the socio-political changes in Lithuania late 1980s – early 1990s. The actualization of this problem is due to the fact that Lithuania is the first of the Soviet republics experienced the strength of the Soviet Union and the Communist Party. In the history of the country a transitional period indicated, the main component of which is the collapse of the communist ideology, socialist society, the independence of Lithuania and its secession from the Soviet Union.
Ключові слова: Литва СРСР окупація опозиція політичні партії суверенітет Литовський рух за реформи (Саюдіс) незалежність.
14. Стєкольщикова А В., Хмель А. О. Тенденції розвитку сепаратизму в Іспанії на початку ХХІ ст.
Розглядаються питання проблеми прояву сепаратизму в Іспанії в період з 2004 до 2015 рр.
Наведено статистичні дані щодо діяльності радикально налаштованих груп у країні Басків,
зокрема терористичної організації ЕТА. Розкриваються причини невдоволення Каталонії стату-
сом автономії та бажання створення незалежної держави. Робиться аналіз національно-мовного
сепаратизму в Галісії.

In this article are considered questions of the problem of separatism in Spain between 2004 and 2015. There are presented the statistical data on the activities of radical groups in the Basque country, in particular, the terrorist organization ETA. There are disclosed the reasons of dissatisfaction with the status of autonomy of Catalonia and the desire to create an independent state. There are made the analysis of national and linguistic separatism of Galicia.
Ключові слова: Іспанія сепаратизм Каталонія країна Басків ЕТА Галісія автономія національно- мовний сепаратизм.
15. Гайдай О. М. Родинний герб Харитоненків як історичне джерело
Автор у статті розглядає родинний герб Харитоненків як історичне джерело, яке є необхід-
ною складовою для дослідження дворянського побуту, вивчення використання геральдики в різних
прошарках російського суспільства початку ХХ ст. та характеристики інтелектуального роз-
витку суспільства відповідного періоду.

Recently in the Ukrainian historical science there is a growing interest not only to the historical process as such, but also to the historical and cultural heritage, the study of which is impossible without the development and systematization of various types of historical sources. One such specific sources have a family emblem, which is indispensable for the study of noble life, the study of the use of heraldry in various layers of Russian society in the early ХХ century, characteristics of intellectual development of society relevant period.
Ключові слова: родинний герб геральдика дворянство цукрозаводчик.
16. Косов О. П. Політика США щодо Китаю в постбіполярний період: російська історіографія проблеми
Метою статті є розгляд зовнішньополітичної стратегії США щодо Китаю в постбіполярний період у
російській історіографії. У ній здійснено спробу виявлення оцінок російських дослідників щодо формування та реалізації зовнішньополітичної стратегії США в китайському напрямку.

The purpose of this article is to review the foreign policy strategy of the United States towards
China in the post-bipolar period in Russian historiography. It made an attempt to identify the assessments of Russian researchers concerning the formation and implementation of the US foreign policy strategy in the Chinese direction.
Ключові слова: російська історіографія дослідники США КНР зовнішня політика американо-китайські відносини залучення стримування.
17. Левченко Л. Л. Передумови та причини заснування єврейських архівів у Німеччині (ХІХ – перша половина ХХ ст.)
Мета роботи полягає в дослідженні передумов та причин їхнього створення. Національна свідомість єврейських істориків зростала в умовах емансипації, боротьби за політичні та громадянські права й проти антисемітизму, а також на тлі загального прогресу титульних націй країн єврейської діаспори. Розвиток єврейської історичної науки в Німеччині привів до усвідомлення необхідності створення історії єврейства окремої країни, а згодом – дослідження всесвітньої історії єврейської нації до переходу від легенд і міфів до справжньої історії, що спирається на факти, підтверджені історичними документами, що сформувало передумови заснування архівів.

The purpose of this article is to study conditions and causes of their creation. The national identity of Jewish historians developed in the conditions of emancipation, struggle for political and civil rights and anti-Semitism, as well as with the overall progress of the titular nations of the Jewish Diaspora, the influence which the Jews could not escape because they considered themselves to be a part of them. During the development of the Jewish historical science in Germany Jewish historians have moved from recording local communities’ history to the awareness of the need for a separate Jewish history of any given country.
Ключові слова: іудаїка архівознавство єврейські архіви Німеччини.
18. Хмель А. О. Історичний контекст європейських впливів на розвиток Миколаївщини
Використовуючи історіографічні напрацювання миколаївських краєзнавців, автор висвітлює
історію Миколаєва й області в контексті впливу європейських народів та держав на розвиток регіону. До уваги взято факти колонізації Миколаївщини греками, поляками та німцями, а також
інвестування в миколаївську промисловість європейцями.

Mykolaiv city is located in the south of Ukraine and is the center of Mykolaiv Oblast. It has been considered as the «city of shipbuilders» for a long time. Yes, when the city was founded at the Empire days (in 1789), glory of the shipbuilding center on the Black Sea was entrenched. At the Soviet Union times this fame only increased. Taking into account the realities of today’s foreign policy of Ukraine, namely the implementation of the European Union Association Agreement, the problem of European influences in the Mykolaiv region is important.
Ключові слова: Миколаїв європейський вплив греки поляки німці «Наваль».
19. Вовчук Л. А. До ювілею Петра Микитовича Тригуба
27 червня 2015 р. виповнилося 80 років відомому науковцю, незмінному голові Миколаївської спілки
краєзнавців ВСК-НСК України протягом 21 року (з 1990–2011 рр.), доктору історичних наук, професору, заслуженому працівнику та відміннику народної освіти України Тригубу Петру Микитовичу.

June 27, 2015 was 80 years, well-known scientist, permanent chairman of the Mykolaiv regional organization of local lore of Ukraine in 1990–2011, doctor of historical sciences, professor, honored worker and Excellence in Public Education of Ukraine Trigub Peter Mykytovych.
Ключові слова: ювілей, професор, Тригуба.