Краєзнавство
1. Крутілов В.В., Смирнов О.І. Дослідження будівельних комплексів VI ст. до Р.Х. – І ст. по Р.Х. на ділянці “Кліф” Нижнього міста Ольвії
У статті розглядаються деякі проблеми розвитку фортифікації полісу в передгетський та післягетський періоди. Будівельні комплекси, які були розкриті у сезоні 2001 року, виявили залишки підвалів пізньокласичного-ранньоелліністичного часу (IV-III ст. до Р.Х.), що дозволяє більш детально вивчити соціально-економічну та культурну історію Ольвії й Північного Причорномор’я.
Ключові слова: Крутілов, Смирнов, Ольвія, Кліф, будівельні комплекси, нижне місто
Історія України
2. Козлов М.М. Структура поминальної обрядовості східних слов’ян-язичників раннього середньовіччя
У статті детально досліджуються обряди та вірування наших предків дохристиянської доби, пов’язані з поминальним обрядовим комплексом.
Ключові слова: Козлов, поминальна служба, обрядовість, слов'яни, язичники
Джерелознавство та історіографія
3. Романцов В.М. Висвітлення проблем виникнення та становлення Гетьманщини у працях Михайла Максимовича
Автор статті розглядає малодосліджену історіографічну проблему щодо історичних поглядів М.Максимовича з питань виникнення та становлення в Україні козацької держави середини XVII ст. У праці показано місце досліджень українського історика ХІХ ст. у розвитку вітчизняної історіографії Гетьманщини.
Ключові слова: Романцов, Гетьманщина, Михайло Максимович, XVII, ХІХ, джерелознавство, історіографія
Історія України
4. Федорчук О.О. Одеська духовна семінарія в першій половині ХІХ століття
У статті зроблена спроба проаналізувати становлення і розвиток Одеської духовної семінарії в І половині ХІХ ст. Вказати на роль перших архіпастирів в її функціонуванні. Охарактеризувати навчально-виховний процес, зокрема методи навчання і вимоги до майбутніх пастирів церкви. Показати специфіку семінарії порівняно з духовними закладами інших регіонів.
Ключові слова: Федорчук, духовна, семінарія, духовна семінарія, ХІХ
Джерелознавство та історіографія
5. Василевич Ю.В. Джерельна база історичних творів преосвященного Гавриїла Розанова
У статті подаються відомості про дослідницьку роботу преосвященного Гавриїла Розанова, проводиться критичний аналіз використаної ним літератури. Серед джерел, які лягли в основу праць історика, автор виділяє наступні: архівні матеріали (царські укази, маніфести, грамоти, звіти, карти та плани місцевостей), роботи інших дослідників, друковані матеріали періодичних видань тих часів, усні перекази свідків подій, записи, які зберігалися в бібліотеках при церквах та монастирях, відомості старожилів, власні спостереження архіпастиря.
Ключові слова: Василевич, Гавриїл, Розанов, Гавриїл Розанов, історичні твори, преосвященний, джерелознавство, історіографія
6. Томіленко А.Г. Кримінальне законодавство в галузі пожежної безпеки та його застосування в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.
У статті розглядаються питання застосування кримінального законодавства в боротьбі з підпалами в Україні. Автор аналізує прорахунки протипожежного законодавства Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: Томіленко, кримінальне законодавство, пожежна безпека, безпека, протипожежне, законодавство, ХХ, ХІХ
7. Сташенко С.І. Організація земського протипожежного страхування на Лівобережній Україні
У статті розглядаються питання організації протипожежного страхування земствами Лівобережної України. Автор аналізує роль земств у зменшенні негативних наслідків пожежного лиха серед селян.
Ключові слова: Сташенко, земське, протипожежне, страхування, Лівобережна Україна, земств, земства
8. Маргулов А.Х. Урбанізація Донбасу в 1861-1917 рр.: джерела дослідження
У статті згруповані і проаналізовані наявні джерела вивчення проблем урбанізації Донбасу у 1861-1917 рр. На основі даного аналізу зроблено висновок про можливість системного і комплексного дослідження процесів становлення міського способу життя як соціальних наслідків індустріального розвитку краю.
Ключові слова: Маргулов, джерелознавство, історіографія, Донбас, урбанізація, 1861, 1917, дослідження, аналіз, проблема урбанізації
Історія України
9. Десятніков І.В. Оплата праці сільськогосподарських робітників в Україні у кінці XIX – на початку XX ст.
У статті висвітлюється питання оплати праці сільськогосподарських робітників в кінці XIX – на початку XX ст. Аналізуються форми оплати праці та їх поширення, чинники, що впливали на рівень оплати праці, розмір номінальної та реальної заробітної плати залежно від регіону, строку найму, виконуваних робіт, статі та вмінь робітника, її динаміка протягом зазначеного періоду.
Ключові слова: Десятніков, оплата праці, сільськогосподарські, робітникі, XIX, XX, оплата, праця, оплата, питання оплати праці
10. Кульчицька О.В. Теоретична і практична діяльність есерів на Півдні України (початок ХХ ст.)
Автор статті акцентує увагу на практичній роботі соціалістів-революціонерів на Півдні України на початку ХХ ст.
Ключові слова: Кульчицька, практична, діяльність, есери, Південь України, ХХ, соціалістів-революціонерів, соціалісти, револціонери
11. Господаренко О.В. Муніципальна земельна власність на Півдні України (1917-1920 рр.)
У статті розглядаються питання формування нових засад системи місцевого самоврядування в період національно-визвольних змагань 1917-1920 років і пов’язані з цим зміни в муніципальному землеволодінні, визначаються особливості політики українських урядів щодо цієї проблеми та її результати. Зазначається актуальність цього питання, оскільки в українській історіографії воно залишається майже недослідженим.
Ключові слова: Господаренко, муніципальна, земельна, власність, Південь України, 1917, 1920, місцеве, самоврядування, землеволодіння
12. Тригуб П.М. Варшавський договір 1920 р. УНР з Польщею в українській історичній літературі
У даній статті автор розглядає проблему Варшавського договору між Польщею та УНР 1920 р. в українській історичній літературі, неоднозначність і суперечливість оцінок цієї угоди авторами різного ідейно-політичного спрямування.
Ключові слова: Тригуб, Варшавський договір, 1920, УНР, неоднозначність, суперечливість, угода
Краєзнавство
13. Балягузова О.Ю. Історія УАПЦ на Миколаївщині (20-ті рр. ХХ ст.)
У статті на основі широкої джерельної бази зроблена спроба розкрити історичний шлях Української автокефальної православної церкви на території сучасної Миколаївщини. Висвітлюється діяльність духовенства УАПЦ, взаємовідносини з іншими православними течіями, позиція Російської Православної церкви на українізацію парафій, розкол в автокефальній церкві. Автор намагається уникнути сталих поглядів про причини незначної популярності цієї конфесії в регіоні, які зводилися до зрусифікованості населення.
Ключові слова: Балягузова, УАПЦ, православна, церква, ХХ, духовенство, православноа церква
Історія України
14. Десятніков О.В. Умови праці найманих робітників у селянських господарствах в період непу
Стаття присвячується питанням умов праці сільськогосподарських наймитів в період нової економічної політики. Розглядаються умови праці окремих статевих та вікових груп, зокрема робочий час, та використання вихідних та святкових днів відпочинку, особливості професійного складу наймитства.
Ключові слова: Десятніков, намані, робітникі, неп, умови праці, праця, умови, нова, економічна, політика, наймитства
15. Георгізов Г.М. Українізація як результат тимчасового консенсусу між українським традиціоналізмом і більшовицьким пролеткультом
У статті аналізується духовна сутність політики українізації з точки зору збереження традиційних духовно-культурних цінностей українського селянства. Показано спроби правлячої партії за допомогою українізації домогтися утвердження в свідомості селянства радянських ідеологічних стереотипів.
Ключові слова: Георгізов, Українізація, консенсус, традиціоналізм, пролеткульт, духовна, сутність українізація, цінності, партія, свідомість, селянство, радянські, стереотипи
16. Стремецька В.О. Класифікація методів проведення українізації у 1920-30-ті рр.
У статті зроблено спробу створити чітку класифікацію засобів проведення політики українізації в 1920-30-ті роки. Автор виділяє ряд методів та підметодів у процесі здійснення українізації. Для характеристики кожного методу автор використовує матеріали архівів та преси.
Ключові слова: Стремецька, 1920, українізація, методи
17. Ігнатуша О.М. Радянський апарат як знаряддя боротьби проти церкви в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.
У статті аналізується еволюція органів радянської влади, які займалися боротьбою проти релігії та церкви в Україні протягом 20-30-х рр. ХХ ст. Визначається залежність між конструкцією партійно-державного апарату і трансформацією конфесій. Характеризується взаємодія між різними ланками партійно-державної системи в організації цієї боротьби.
Джерелознавство та історіографія
18. Міронова І.С. Діяльність закладів професійної та вищої освіти національних меншин Півдня України в 20-30-ті роки ХХ століття
На основі архівних матеріалів та матеріалів преси в даній статті розглянуто процес діяльності закладів професійної та вищої освіти національних меншин Півдня України в 20-30-ті роки ХХ століття. Розглянуті успіхи та труднощі в ході цього процесу. Автор доходить висновку, що вільні умови для розвитку національних меншин, які існували в 20-ті роки, були з необґрунтованою поспішністю знищені в 30-ті роки.
Історія України
19. Фесенко А.М. Критика Л.Д.Троцьким і лівою опозицією у ВКП(б) концепції “соціалізму в окремо взятій країні” у 1920-30-ті роки (економічний аспект)
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з дискусіями 1920-х років у ВКП(б) стосовно можливості розбудови соціалізму в СРСР в умовах геополітичної ізоляції та побудови концепції “соціалізму в окремо взятій країні”. Автор наводить аргументи з арсеналу обґрунтованої критики згаданої концепції з боку лівої опозиції у ВКП(б), очолюваної Л.Д.Троцьким, що свідчить про наявність несталінської альтернативи суспільно-політичного розвитку СРСР.
20. Киричук Т.М. Молодіжний рух в Україні у 1980-х рр. і його вплив на суспільно-політичні процеси в радянському суспільстві
У статті висвітлюється широке коло питань, пов'язаних із зародженням і розвитком неформальних молодіжних рухів. Аналізуються чинники, що прискорили утворення опозиційних комсомолу молодіжних організацій. Показано динаміку їх розвитку та зміну пріоритетів. Висвітлено роль, яку вони відігравали на вирішальному етапі боротьби за досягнення незалежності України.
21. Бушин М.І., Лисенко А.І. Жіночий рух в Україні у період десятиріччя української державності (1991-2001 рр.)
Стаття присвячується функціонуванню жіночих організацій на теренах України у перше десятиліття української незалежності. Разом з тим розглядаються проблеми українського жіночого руху та шляхи їх реалізації на сучасному етапі.
22. Баковецька О.О. Проблеми розвитку вищої освіти у 90-х рр. ХХ ст. та їх відображення у періодичній пресі Півдня України
Стаття визначає головні напрямки розвитку вищої освіти Півдня України у 90-х рр. ХХ ст. При цьому автор використовує пресу цього періоду як важливий вид історичного джерела з даної проблеми, показує, як на її сторінках висвітлюється широкий аспект проблем, пов'язаних з реформуванням у зазначеній галузі.
Джерелознавство та історіографія
23. Тодоров І.Я. Південний економічний регіон України в європейській та євроатлантичній інтеграції
У статті розглянуті деякі політичні та правові засади взаємовідносин України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору. Особлива увага приділена аналізу регіонального виміру співробітництва. Доводяться перспективи України, пов’язані з ухваленням в 2002 році Радою національної безпеки і оборони про вступ до НАТО. Розглянуто орієнтири, які випливають з затвердженого на Празькому самміті (2002 р.) Плані дій Україна-НАТО.
24. Богданова Т.Є. Висвітлення масонської проблеми у радянській історіографії
Дана стаття присвячена аналізу оцінки масонства як громадсько-політичного явища у творах фундаторів марксизму та В.І.Леніна, документах міжнародних комуністичних організацій, на основі яких відбувалося дослідження масонської проблеми в радянський період. Автор виділяє етапи та підходи у дослідженні масонства радянськими істориками та дає характеристику їх поглядам.
25. Тригуб О.П. “Обновленський рух” у сучасній українській історіографії (1990-2002 рр.)
У роботі аналізуються здобутки української сучасної історіографії у вивченні питання історії обновленського руху в РПЦ, що діяв в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. Вказуються праці дослідників, рівень висвітлення ними даного питання, позитивні та негативні сторони робіт тощо. Автор доходить висновку, що історіографічний здобуток з історії обновленства в Україні ще незначний і проблема потребує свого подальшого вивчення із залученням нових документальних джерел.
Ключові слова: Тригуб, Обновленський, рух, РПЦ
Всесвітня історія
26. Шахін Ю.В. Сучасні сербські історики про причини колективізації у ФНРЮ
У цій статті характеризуються основні здобутки сучасної сербської історіографії щодо вивчення проблеми колективізації 1949-1953 рр. в Югославії, підкреслюється, що нині в ній домінують два підходи – ідеологічний та економічний, які й аналізуються автором.
Джерелознавство та історіографія
27. Моргун В.А. Психоісторичний тип української моделі громадянського суспільства
У статті визначено місце громадянського суспільства в типології психоісторії людства. Розкриті типологічні особливості української моделі громадянського суспільства. Зроблені рекомендації щодо її подальшого вдосконалення. Досліджені типи біопсихосоціогенезу (розвитку людини та суспільства). Поставлені питання про оновлення психоісторії.
Краєзнавство
28. Рижева Н.О. Миколаїв – центр суднобудування на Півдні України: до історіографії проблеми
Вивчається історія становлення і розвитку кораблебудування в м. Миколаєві на основі історіографічного аналізу наукової, документальної, мемуарної літератури, публіцистичних нарисів.