Історія України
1. Попов В. Ж. Забезпечення громадського порядку в містах України у 1917-1920 рр
У статті розглядається діяльність органів державного і місцевого управління,
громадських об ’єднань та окремих громадян з підтримки громадського порядку в
українських містах у період національно-демократичної революції 1917-1920 рр.
Визначаються особливості цієї діяльності в різні роки революції, охарактеризований
соціальний склад самодіяльних структур, що забезпечували захист населення, оцінюється
ефективність їх роботи.

In the article the activity of organs of state and local administration, public unions and
separate citizens is considered on maintenance of public peace in the Ukrainian town in the
period of a national – democratic revolution of 1917-1920. The features of this activity in
different years of revolution are determined, the social structure of public structures providing
defense of population is described, efficiency of their work is estimated.
Ключові слова: мешканці міст України, національно-демократична революція 1917- 1920 рр., охорона громадського порядку, правоохоронні органи, соціальна самоорганізація, добровільні формування.
2. Кульчицька О. В. Зовнішньополітичні пріоритети Української РСР на сесіях Генеральної Асамблеї ООН
У статті розглядається участь делегацій УРСР в Генеральній Асамблеї ООН в
радянській період, звернуто увагу на представників делегацій та розв’язання основних
питань, до вирішення яких долучалися українські політики.

In the article, participating of delegations of УРСР is examined in General Assembly of the
UNO in soviet period, displace attention on the representatives of delegations and decision of
basic questions the Ukrainian politicians became familiar with to the decision of that.
Ключові слова: Українська РСР, Генеральна Асамблея ООН, українська делегація.
3. Кучерук М. С. Боротьба Народного Руху України за визнання бійців ОУН-УПА учасниками національно-визвольних змагань
У статті висвітлено позицію Народного Руху України щодо права ветеранів ОУН-
УПА на визнання своїх громадянських прав та історичну справедливість. Показано, які
зусилля здійснював НРУ на виконання своїх програмних положень, спрямованих на
зрівняння у правах ветеранів ОУН-УПА із ветеранами Червоної Армії..

In this article the position of the Narodny Rukch of Ukraine in case of OUN-UPA Fighters’
rights to the recognition of their citizen rights and historical justice is showed. The author
showed the efforts which the Narodny Rukch of Ukraine made for realization it’s program
principles directed on equality of OUN-UPA fighters and Soviet fighters in their citizen rights.
Ключові слова: Народний Рух України, ОУН-УПА, ветеран, Закон, право.
4. Полякова М. Є. Культурно-гуманітарне та науково-технічне співробітництво України з Республікою Казахстан
У цій статті висвітлено та проаналізовано основні напрями культурно -
гуманітарного та науково-технічного співробітництва України з Республікою Казахстан.
Визначено досягнення та перспективи співпраці в цих галузях.

The main directions of humanitarian, cultural and scientific-technical cooperation between
Ukraine and Kazakhstan has been covered in this article. The achievements and prospects of
cooperation has been defined in these areas.
Ключові слова: культурно-гуманітарне співробітництво, науково-технічне спів- робітництво, українська діаспора, казахська діаспора
Всесвітня історія
5. Білоконь А. О. Становлення німецько-японських відносин: 1933-1936 рр.
У статті йдеться про становлення відносин між Німеччиною та Японією протягом
1933-1936 рр. На основі матеріалів Національного архіву Яп онії було зроблено
частковий аналіз міждержавного співробітництва напередодні Другої світової війни.

This article describes the development of relations between Germany and Japan during
1933-1936. On the basis of materials of the National Archives of Japan was made the partial
analysis of international cooperation before the World War II.
Ключові слова: Антикомінтернівський пакт, Друга світова війна, дипломатичні відносини, німецько-японські відносини, фашистський блок.
6. Сюсюкіна О. О. Культурно-мистецькі відносини між Китайською Народною Республікою та Україною в 1950-1960 роки
У статті автор досліджує історію українсько-китайських культурно-мистецьких
відносин у 1950-1960 роках. Аналізує досвід радянсько-китайських культурних зв’язків у
сфері мистецтва, освіти, науково-технічного співробітництва.

In the article the author investigates history of Ukrainian-Chinese cultural relations in the
1950th-1960th, analyzes the experience of the Soviet-Chinese cultural ties in the art, education,
scientific and technical cooperation spheres.
Ключові слова: Китай, УРСР, політика, культура, конфлікт, гуманітарна сфера.
Міжнародні відносини
7. Желєзняк І. С. «Миротворча» місія США в Сомалі: становлення світового лідерства США після «холодної війни»
У статті дано аналіз військового втручання США в Сомалі в 1992-1994 рр. За
підсумками дослідження виглядає можливим констатувати, що Вашингтон проводив
далеко неоднозначну політику щодо миротворчості. Підтвердженням того виступають
часті розбіжності між США та ООН щодо ключових моментів місії в Сомалі.

The article deals with military intervention of the US army to Somalia in the period of 1992-
1994. The study makes definitely clear that Washington usually was ambiguous in holding the
peacekeeping policy. Frequent disagreements between the USA and the UN regarding the
keypoints of mission in Somalia serve to confirm such point of view.
Ключові слова: США, Сомалі, миротворчість, місія, ООН.
8. Тригуб О. П. Миротворча діяльність РПЦ на пострадянському просторі (1992-2012 рр.)
У статті простежується місце та роль Руської православної церкви у миротворчій
сфері на пострадянському просторі. Автор доходить висновку, що ініціативи РПЦ
переслідують як церковні, так і політичні інтереси, які відповідають основ ним
інтересам Російської Федерації у даному регіоні. Досвід миротворчої діяльності Руської
православної церкви на пострадянському просторі підтверджує, що РПЦ діє в умовах
глобалізації як важливий актор сучасних міжнародних відносин

In article the place and role of the Russian Orthodox Church in the field of peacekeeping in
the post-soviet space to revealed. The author concludes that initiatives ROC persecuted as
religious and political interests that are consistent with the interests of the Russian Federation in
the region. Experience peacekeeping Russian Orthodox Church in the post confirms that the
ROC has in globalizing as an important actor of contemporary international relations.
Ключові слова: Руська Православна Церква, міжнародні відносини, Російська Федерація, релігія і політика, пострадянський простір, локальні конфлікти.
9. Богданова Т. Є. Поворот у зовнішній політиці Колумбії за адміністрації Х. М. Сантоса (2010-2012 рр.)
У даній статті досліджується зовнішня політика Колумбії в період президента
Х. М. Сантоса. Розглядаються поворот до багатовекторності та диверсифікація
зовнішніх зв’язків країни в 2010-2012 рр.

The article deals with the Colombian foreign policy during J. M. Santos presidency. The shift
to multilateralism and diversification of foreign affairs in 2010-2012 are considered.
Ключові слова: Колумбія, зовнішня політика, багатовекторність, диверсифікація, спадкоємність.
10. Чернишов І. В. Міжнародне визнання Палестини: успіхи і проблеми (1988-2011 рр.)
У статті розглядається палестинська проблема – одна з найбільш давніх на
Близькому Сході. Автором проаналізовано основні етапи визнання Палестинської
держави, починаючи з проголошення незалежності в 1988 р. до заявки на вступ до
Організації Об’єднаних Націй в 2011 р., виділено проблеми, які заважають остаточно
вирішити питання про утворення нової держави на Близькому Сході і прийняття її до
ООН.

In article the Palestinian problem – one of the oldest in the Near East is considered. The
author analyses the basic stages of a recognition of the Palestinian state, since declaration of
independence in 1988 up to the application for the introduction into the United Nations
Organization in 2011, the problems interfering the decision of a question on formation of the
new state and his acceptance in the United Nations are allocated.
Ключові слова: міжнародне визнання, арабо-ізраїльський конфлікт, мирний процес, Палестинська Національна Автономія, Декларація незалежності, резолюція, Близький Схід, Рада Безпеки ООН, суверенітет.
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
11. Негода Ю. С. Повне зібрання законів Російської імперії як джерело з історії конфесій України ХVІІІ-ХІХ ст
Статтю присвячено аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела для
вивчення історії віросповідання іноземців України. Подано огляд законодавчих актів.
Виявлено особливості віросповідання іноземців України. Визначено ставлення царського
уряду до неправославних народів України. Проаналізовано законодавчі акти, які
відображали конфесійну політику Російської імперії щодо неправославного населення
України.

Article is devoted to the analysis of legislative acts of the Russian Empire as source for
studying of history, religion of foreigners of Ukraine. This article represents the review of
legislative acts. Features of religion of Ukrainians are revealed. The author defined The relation
of the imperial government to not orthodox people of Ukraine and analyzed acts which reflected
confessional policy of the Russian Empire concerning not orthodox population of Ukraine.
Ключові слова: законодавчі акти, конфесійна політика, віросповідання, православ’я, протестантизм, іудаїзм, католицизм.
12. Левченко Л. Л. Видатні історики-архівісти США та їх внесок у збереження документального надбання американської нації
Статтю присвячено виникненню і розвитку архівної справи в регіонах Сполучених
Штатів Америки. Автор доходить висновку, що головним результатом діяльності
американських учених істориків, архівістів, юристів, бібліотекарів стало створення
системи архівних установ регіонального рівня, впровадження досягнень європейської
архівознавчої думки в американську архівну практику і формування власних методів і
підходів роботи.

Article is devoted to occurrence and development of an archival affair in regions of the
United States of America. The author comes to a conclusion, that the main result of activity of
the American scientists – historians, archivists, lawyers, librarians became creation of system of
archival establishments of a regional level, Introduction of achievements of a science in the
American archival practice and formation of own methods and approaches of work.
Ключові слова: США, штат, архів, історичне товариство, історик, архівіст, юрист, бібліотекар.
13. Ласінська М. Ю. Культура болгар Північного Причорномор’я ХІХ – першої половини ХХ ст. у висвітленні С. І. Цвєтка
Статтю присвячено висвітленню різних питань художньої культури та побуту
болгар Північного Причорномор’я у XIX – першій половині XX cm. відомим українським
болгаристом С. І. Цвєтком. Особливе місце приділено життєвому та творчому шляху
вченого та краєзнавця.

The article highlights a variety of arts and cultural life of Bulgarian in Northern Black Sea at
XIX – early XX century, based on the work of the famous Ukrainian researcher of Bulgarian
Culture S. I. Cvetko. A special place is devoted to the analysis of the life and career of the
scientist and ethnographer.
Ключові слова: С. І. Цвєтко, болгаристика, краєзнавство, фольклор, Північне Причорномор’я.
14. Нефьодов Д. В. Рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) у дослідженнях миколаївських істориків
У статті проаналізовано науковий доробок миколаївських істориків з проблеми руху
Опору на території Південної України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.),
визначено особливості праць радянського періоду та сучасної доби.

In article scientific results of the Nikolaev historians on problems of Resistance movement in
territory of Southern Ukraine within Great Domestic war (1941-1944) are analyzed, features of
works of the Soviet period and the present are determined.
Ключові слова: рух Опору, Південна Україна, Миколаївщина, Велика Вітчизняна війна, історіографія.
15. Замікула М. О., Овчаренко В. Є. Висвітлення позиції Швеції щодо ролі НАТО в Балтійському регіоні у мемуарах шведського дипломата Генріка Лільєгрена
У статті на основі мемуарів відомого шведського дипломата Генріка Лильєгрена
аналізується процес розвитку відносин між Швецією та НАТО після закінчення
«холодної війни». Розглядається позиція Стокгольму відносно політики розширення
Альянсу на Схід та вступу до цієї організації країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії.

This article analyses the process of NATO-Sweden relations after the end of the Cold War
on the basis of memoirs of famous Swedish diplomat Henrik Liljegren. It considers position of
official Stockholm on the issue of Alliance enlargement to the East and euroatlantic
perspectives of Baltic States – Lithuania, Latvia and Estonia.
Ключові слова: Швеція, НАТО, країни Балтії, адміністрація Клінтона, уряд Карла Більдта.
16. Морозова О. С. Чорноморський державний університет імені Петра Могили: польський напрямок наукових відносин
У статті охарактеризовано наукові зв’язки Чорноморського державного університету
ім. Петра Могили з науковими установами Польської Республіки, зокрема з Інститутом
історії Польської Академії Наук (м. Варшава), Південносхідним науковим інститутом
(м. Перемишль), Фундацією святого Володимира (м. Краків), Бібліотекою Богдана
Лепкого (м. Краків), обмін студентами і викладачами, проведення спільних конференцій.

In article the scientific communications of the Black Sea state university of a name of Peter
Mogily with scientific institutes of the Polish Republic, in particular with Institute of a history
Polish Academies of sciences (Warsaw), Southeast scientific institute (Poznan), the Society
sacred Vladimir (Krakow), Library Bogdana Lepkogo (Krakow) are characterized.
Ключові слова: Україна, Польща, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, наукові контакти, стажування, наукові конференції.
Краєзнавство
17. Ніколаєв М. І. Принципи і сучасний стан синхронізації епонімного літочислення Ольвії ІV-І ст. до н. е
У статті викладено сучасні принципи синхронізації епонімного календаря Ольвії (ІosPE І2 201). Довжина календаря Ольвії (110 стрічок) співпадає з довжиною першого стовпця календаря Мілету.

Іn the article contemporary principles of Olbian eponymous calendar synchronization are
stated. The length of Olbian calendar (110 lines) coincides with the length of the first column of
Milet calendar.
Ключові слова: Ольвія, написи, календар, реконструкція.
18. Шипотілова О. П. Діяльність осередків Народного Руху України в Первомайському районі Миколаївської області (1991-1996 рр.)
У статті проаналізовано та вивчено специфіку створення осередків Народного Руху
України в Первомайському районі Миколаївської області (1991 -1996 рр.). Автор
намагався об’єктивно висвітлити поставлену проблему в даному дослідженні, тому
звертається до неопублікованих документів Миколаївської крайової організації Народного
Руху України, а також до рухівських та регіональних газет.

The paper analyzes the specificity of creating cells Narodny Rukh of Ukraine in
Pervomaysky of Mykolaiv region in (1991-1996). The author tries to show objectively the
problem posed in this research paper and uses unpublished archival documents as well as
NRU and regional newspapers.
Ключові слова: Народний Рух України, Миколаївський Рух, рухівці, осередки, Первомайщина, Громадський комітет.
Історичні постаті
19. Євдокимов М. О. Владимир Даль: история становления его взглядов на украинскую культуру
В статье рассматриваются истоки и причины притяжения всемирно известного
ученого, литератора, этнографа и публициста Владимира Даля к культуре
украинского народа, его языку, фольклору и песням. Сообщаются факты перевода
Далем произведений литераторов-украинцев на русский язык, о всемирном признании
уникальности его жизни и творчества, нестандартных взглядах как публициста на
протяжении 20-70-х гг. ХIХ века.

Sources and reasons of attraction of known worldwide scientist, author, ethnographer and
publicist Vladimir Dalia to the culture of the Ukrainian people, his language, folklore and songs
are examined in the article. The facts of translation are reported by Daly’s of works of literati –
Ukrainians into Russian language, about world confession of to the unicity of his life and work,
non-standard looks as a publicist during 20th – 70th of year’s ХIХ century.
Ключові слова: Казак Луганский, украинский язык, словарь украинского языка, украинская песня, творческое наследие В. Даля, Даль-публицист, искусство, философия, наука, религия, Морской корпус, Дерпский университет.
20. Побережець Г. С. Формування світогляду В’ячеслава Максимовича Чорновола
У статті авторка дає коротку характеристику формування світогляду виданої
історичної постаті, Героя України, лідера Народного Руху України, одного з
найактивніших борців за незалежність Української держави, журналіста, публіциста і
літератора, колишнього українського дисидента В’ячеслава Максимовича Чорновола.

In this article the author gives a brief description of the formation of world historical published
figures, Hero of Ukraine, leader of the People’s Movement of Ukraine, one of the most active
fighters for the independence of the Ukrainian state, journalist, essayist and writer, former
Ukrainian dissident Vyacheslav Chornovоl.
Ключові слова: В. М. Чорновіл, дисидент, НРУ, шістдесятники.
Перші кроки в науці
21. Бандура Ю. С. Військово-технічне співробітництво між Україною і Азербайджаном
У статті розглянуто відносини між Україною та Азербайджанською Республікою у
військово-технічній сфері. Зроблено акцент на міжнародний скандал, який розгорівся
між Україною та Азербайджаном стосовно таємного продажу зброї Вірменії в серпні
2012 року.

The article describes the relations between Ukraine and the Republic of Azerbaijan in
military-technical sphere. The author made an accent on international scandal the reasons of
which were Armenia’s secret weapons sales in august 2012.
Ключові слова: військово-технічне співробітництво, експорт зброї, українсько - азербайджанські відносини, азербайджансько-вірменські відносини, нагірно-карабаський конфлікт.
22. Гаркуша К. Ю. Боргова криза в ЄС: основні гравці та строки закінчення
В умовах глобалізації світової економіки, розподілу праці і руху капіталу фінансово-
економічні кризи, що спалахують у країнах світу, загрожують не лише сусіднім країнам,
а й стабільним економікам. Автор аналізує основні причини кризи, характеризує
суб’єкти, які відіграють важливу роль у прийняття рішень щодо розв’язання проблем
боргової кризи у Єврозоні та ЄС загалом, а також перспективні строки її закінчення.

In conditions of globalization of economic, a division of labor and movement of the capital the
financial and economic crises flashing in the countries of the world, threaten not only to
neighboring countries, but also stable economy. The author analyzes principal causes of crisis,
subjects which play the important role in decision-making concerning the decision of problems
of debt crisis in the Eurozone and EU as a whole, and also perspective terms of her ending.
Ключові слова: євро, боргова криза, Європейський Центральний банк, Єврозона, державний борг, дефолт.
23. Кряжевських К. В. Російсько-американські відносини в контексті арабських революцій 2011-2012 рр.
У статті розглядаються основні події арабської весни 2010-2012 років та їх вплив на
світовий порядок. Робиться спроба представити основні інтереси та позиції Російської
Федерації та Сполучених Штатів Америки щодо трансформацій в регіоні у контексті
політики «перезавантаження», проголошеної сторонами у 2009 році. Автор аналізує
основні кроки сторін на шляху до врегулювання конфлікту та забезпечення безпеки в
регіоні.

The article pays attention on events of Arab Spring of 2010-1012 and their impact on the
world order. It is made an attempt to introduce the basic interests and positions of the Russian
Federation and the United States on the transformations in the region in the context of the
«reset» proclaimed by the parties in 2009. The author analyzes the basic steps of the parties
towards a settlement of the conflict and providing of security in the region.
Ключові слова: «арабська весна», Росія, США, «перезавантаження».
24. Черно Д. І. Участь міжнародної спільноти у врегулюванні Дарфурського конфлікту
Статтю присвячено аналізу ролі Дарфурського конфлікту як загрозливого чинника
для міжнародної системи безпеки, витоків даного конфлікту та позицій провідних країн
світу, зацікавлених у встановленні миру і безпеки в африканському регіоні. В статті
розглянуто можливі шляхи вирішення даної проблеми з урахуванням історичних,
політичних та економічних умов розвитку регіону.

The article analyzes the role of the conflict in Darfur as a threatening factor for the
international security system, the origins of the conflict and the position of the leading countries,
who are interested in establishing peace and security in the African region. The article observes
the possible solutions of this problem based on historical, political and economic conditions of
the region.
Ключові слова: Африка, Дарфурський конфлікт, міжнародні відносини, міжнародна система безпеки.