Всесвітня історія
1. Красюк О.С. Британська історична наука у вік Просвітництва
У статті розглядається становище історичної науки у Великобританії в епоху Просвітництва. Автор аналізує вплив просвітительських ідей на розвиток історичної науки, розглядає основні методологічні ідеї британських просвітителів, характеризує діяльність різних історичних шкіл того часу. Особлива увага звернена на становлення допоміжних історичних дисциплін, таких як нумізматика, джерелознавство та археологія.
Ключові слова: Красюк, Британія, Просвітнецтво, школи
Історія України
2. Лабур О.В. Деякі прояви войовничості українських шляхтянок щодо маєткових справ (XVI-XVII ст.)
У цій статті йдеться про войовничих українських шляхтянок ХVI-ХVIII ст., які шляхом набігів на землі сусідів та пограбувань їхніх маєтків намагалися поліпшити своє матеріальне становище.
Ключові слова: Лабур, шляхта, маєтки, XVI-XVII
Джерелознавство та історіографія
3. Сташенко С.І. Витоки пожежного нагляду в Україні (ХІV-ХVІІІ ст.)
У статті на фоні сучасної статистики розглядаються проблеми організації пожежного нагляду в Україні у ХІV–ХVIII ст. Використовуючи нові архівні документи, автор вперше аналізує історичний аспект проблеми. Підіймає питання участі місцевої влади у функціонуванні системи пожежної охорони.
4. Романцов В.М. Відносини Війська Запорозького з Московським царством у 1654-1656 рр. і процеси державотворення у козацькій Україні: до історіографії проблеми
У статті аналізуються складні і суперечливі відносини, які склалися між Військом Запорозьким та Московським царством у перші роки після укладення Переяславсько-Московського договору, показано вплив цих відносин на процеси державотворення в козацькій Україні. На основі історіографічного дослідження з‘ясовано суть суперечностей, які виявилися в українсько-російських відносинах того часу.
5. Клопот С.В. Українська історія другої половини XVII – початку XVIII ст.
Статтю присвячено російській дореволюційній історіографії історії України. Йдеться про російського і білоруського історика М.Кояловича та його погляди на українську історію 1657-1708 рр.
Краєзнавство
6. Серединський О.В. Чорноморське адміралтейське поселення Богоявленськ
Стаття присвячена історії Чорноморського адміралтейського поселення Богоявленськ у 1790-1861 рр. Використовуючи нові архівні документи, автор висвітлює питання про соціально-правове та економічне становище адміралтейських поселенців – основної групи населення Богоявленська. Автор дійшов висновку, що процес розкладу феодально-кріпосницького ладу привів до ліквідації у 1861 р. примусової праці селян і перетворенню їх у вільних сільських обивателів.
7. Левченко Л.Л. Статистичний аналіз національного складу населення Миколаївського військового губернаторства в ХІХ столітті (за матеріалами офіційної статистики)
Автор вивчає зміни кількісного і національного складу населення Миколаївського військового губернаторства в ХІХ ст. Використовує матеріали офіційної статистики, перепису населення 1875 року, яку проводив Миколаївський статистичний комітет, Загального перепису населення Російської імперії 1897 року.
Джерелознавство та історіографія
8. Гребцова І.С. Системний підхід у вивченні процесу становлення періодичної преси південного степового регіону Росії (1820-1865)
У статті розглядається проблема вивчення періодичної преси південного степового регіону Російської імперії, яка є підсистемою по відношенню до преси країни в цілому, на основі системного підходу. Процес становлення періодичної преси проходив у другій третині ХIX століття, під час якого регіональна преса набула спільних системоутворюючих рис. Система періодичної преси характеризується двомірністю. Якщо в 30-40-ві рр. XIX ст. преса південного степового регіону розвивалася “вертикально”, коли кількість офіційних видань в адміністративному центрі та губернських містах поступово збільшувалася, то в 50-60-ті рр. їй був властивий “горизонтальний” розвиток. Родові ознаки доповнилися різноманітністю видів періодики, що ознаменувалося розповсюдженням відомчої, приватної, релігійної преси, а також видань наукових товариств.
9. Василевич Ю.В. Історичні погляди Гавриїла Розанова
Вивчивши праці архієпископа Гавриїла Розанова, автор статті робить спробу проаналізувати головні напрямки дослідження роботи архієпископа. Представляє його як досвідченого історика, етнографа та країнознавця, роботи якого заслуговують на увагу та детальне вивчення.
Ключові слова: Василевич, Гавриїла Розанова, архієпископ
10. Каплін О.Д. Слов’янофіли та їхні погляди в зарубіжній історіографії
У статті досліджується один із найменш вивчених аспектів в історіографії російського слов’янофільства. Автор доходить висновку, що за понад 150-річну історію вивчення слов’янофільської спадщини іноземною історіографією нагромаджений певний досвід її розуміння. У той же час існує чимало суперечливих висновків, які не знаходять підтвердження при більш доскіпливому читанні праць О.С.Хом’якова та його однодумців. Та й самі західні дослідники у своїх працях зі слов’янофільства часом мають протилежні думки.
11. Козирєв О.С. Друге заслання Володимира Мальованого
У статті на основі архівного матеріалу, який вперше введено до наукового обігу, встановлено або уточнено деякі факти біографії українського народника В.Мальованого.
Ключові слова: Козирєв, Володимир, Мальований
Історія України
12. Кучеренко А.А. Діяльність “Громад” Півдня України по розгортанню українського культурно-освітнього руху у другій половині ХІХ ст.
У статті характеризується робота “Громад” Одеси, Миколаєва, Єлисаветграда та інших міст Херсонської губернії по розгортанню боротьби проти російського самодержавства, а також діяльність ватажків українського визвольного руху. Автор визначає основні етапи громадівського руху та виділяє специфіку “Громад” Півдня України.
Джерелознавство та історіографія
13. Баздирєва Е.М. Біля витоків жіночої освіти на Дніпропетровщині: сторінки життя і діяльності О.Я.Риндовської-Чернової
Стаття являє собою історичне дослідження. Історія створення жіночої середньої освіти на Катеринославщині (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) простежується на широкому історичному фоні із залученням значного кола архівних матеріалів.
Краєзнавство
14. Коваль Г.П. Діяльність Миколаївської міської думи в галузі торгівлі в кінці XVIII – на початку XX ст.
У статті показується діяльність Миколаївського самоврядування в галузі торгівлі, головні повноваження та постанови думи щодо торгівлі, зростання населення міста як один із головних чинників розвитку торгівлі, співпраця думи з купцями й торговцями, їх склад і капітал, такси та доходи міста Миколаєва від міської торгівлі.
Історія України
15. Темірова Н.Р. Матеріально-технічне забезпечення поміщицьких господарств України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Автор порушила одне з найболючіших питань сільського господарства України межі ХІХ-ХХ ст. взагалі і поміщицьких господарств, зокрема, – забезпеченість реманентом та робочою худобою. Ця проблема постала особливо гостро після скасування кріпацтва та позбавлення поміщицьких маєтків гарантованої робочої сили. На основі аналізу статистичних даних, описів окремих маєтків, аналітичних матеріалів початку минулого століття в статті показаний рівень матеріально-технічного забезпечення маєтків різних регіонів України у порівнянні з селянським господарством.
Краєзнавство
16. Федорчук О.О. Церковно-приходські школи Миколаєва в кінці XIX – на початку XX ст.
У статті досліджені проблеми розвитку церковно-приходських шкіл м. Миколаєва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх роль у поширенні освіти серед міського населення. Показані такі аспекти діяльності церковно-приходських шкіл: навчальні дисципліни, методи навчання і виховання, позашкільні виховні заходи, матеріальне забезпечення вчителів, джерела фінансування церковно-приходських шкіл.
Історія України
17. Кульчицька О.В. Деякі аспекти діяльності чорносотенців на півдні України
Використовуючи архівні матеріали, наукові дослідження та пресу, автор робить спробу показати деякі аспекти діяльності чорносотенців на півдні України на початку ХХ ст.
Ключові слова: Кульчицька, чорносотенці, півднь України
Джерелознавство та історіографія
18. Тригуб П.М. Василь Миколайович Доманицький (1877-1910) – редактор “Історії України-Русі” М.М.Аркаса
У статті висвітлюється наукова та редакційна діяльність відомого українського культурного діяча В.М.Доманицького, його робота над виданням “Історії України-Русі” М.М.Аркаса.
19. Морозова О.С. Місце і роль М.М.Аркаса у відродженні національної школи
На основі значного архівного матеріалу, а також останніх досліджень сучасних науковців у статті розглядається процес впровадження рідної мови в школи Миколаєва на початку ХХ ст. Висвітлюється особлива роль просвітителя М.М.Аркаса у цьому процесі. Автор доходить висновку, що постать Аркаса як одного з найяскравіших борців за націоналізацію школи на Миколаївщині заслуговує великої уваги.
20. Горбуров Є.Г. Рух Опору в період Великої Вітчизняної війни в українській історіографії
У статті аналізуються основні етапи і стан розробки питань руху Опору на окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни: діяльність партизанських загонів і підпільників, місце і роль ОУН-УПА в антифашистській боротьбі, показуються здобутки і перспективи української історичної науки у висвітленні цієї проблеми.
Історія України
21. Бровар О.В. Діяльність міських партизанських загонів Донбасу в жовтні 1941 – вересні 1943 рр.
У статті аналізується бойова діяльність міських партизанських загонів Донбасу в період окупації 1941-1943 рр. Автор досліджує історію їх виникнення, особливості умов, в яких вони діяли, аналізує пов’язані з цим форми і мотиви боротьби, взаємодію з місцевим підпіллям і регулярними частинами Червоної Армії.
22. Лубко І.М. Матеріальна зацікавленість колгоспників як фактор підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва (1953-1964 рр.)
У статті зроблено спробу проаналізувати зміни в системі матеріального стимулювання праці колгоспників у сільськогосподарському виробництві та прослідкувати їх вплив на підвищення продуктивності праці, результативність справ у сільському господарстві в цілому протягом 1953-1964 рр. Особливе місце відводиться практичній реалізації цієї важливої складової аграрної політики держави в діяльності колективних господарств. Визначаються причини, що не дозволили суттєво вплинути як на забезпечення нормального відтворюючого процесу на селі, так і на кардинальні зміни в бюджеті сільських трудівників.
Історія науки і техніки
23. Саржан А.О. Основні тенденції розвитку тваринництва у східному регіоні України у 60-80-ті рр. ХХ ст.
Розглядаються питання розвитку тваринництва у східному регіоні України в 60-80-ті роки ХХ ст. Особлива увага зосереджується на таких проблемах, як поліпшення кормової бази, механізація виробничих процесів в галузі, роль особистих господарств у виробленні тваринницької продукції.
Краєзнавство
24. Кисельов А.Ф., Олейник В.П., Черно В.С., Татарова Л.Л. Розвиток охорони здоров’я Миколаївської області за 65 років (1937-2002)
Стаття присвячується історичним фактам, подіям у розвитку охорони здоров’я населення Миколаївської області за 65 років існування. На підставі архівних документів вперше вводяться в обіг статистичні дані розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів і описана роль держави у наданні медичної допомоги та підготовки спеціалістів медичного профілю.
Джерелознавство та історіографія
25. Бушин М.І. Професор Ілля Гаврилович Шульга – людина, вчений, краєзнавець
У статті висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого українського історика Іллі Гавриловича Шульги (1921-1993).
Всесвітня історія
26. Пронь С.В. “Корейський вузол” та сучасні зовнішньополітичні орієнтири США і Японії
У статті робиться спроба розглянути розв’язання “корейського питання” протягом 1990-х років, відштовхуючись від позиції керівництва США та Японії. Автор активно посилається на матеріали японсько-американсько-корейської преси.
Джерелознавство та історіографія
27. Довгань Н.Ю. Народні ігри та забави як джерела національно-культурного відродження фізичної культури в Україні
У статті простежуються корені розвитку фізичної культури в Україні на прикладі народних українських ігор та забав, які з вдосконаленням суспільства заклали низку змін, збагатилися новим змістом, втративши свою початкову специфіку – обрядове забарвлення.