ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Шеїн С. С. Основні проблеми відносин Ольвії та метрополії в архаїчну добу
Проаналізовано відносини Ольвії зі своєю метрополією – Мілетом в архаїчний період на основі двох протилежних теорій колонізації – аграрної та торгівельної.Здійснена спроба на основі ранніх та нових досліджень по-новому переосмислити основні питання відносин двох грецьких міст.
Ключові слова: Ольвія, Мілет, поліс, метрополія, колонізаційний процес, коло- ніальні об’єднання.
2. Рижева Н. О. Забезпечення верфей України кадрами висококваліфікованих спеціалістів (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.)
У статті відповідно до індустріально-технічних змін кінця XVIII – початку XX ст.досліджуються головні напрями забезпечення верфей інженерно-технічними кадрами.Розглядається система підготовки пеціалістів через різні форми навчання.
Ключові слова: суднобудування, кадровий потенціал, верф, конструкції кораблів
3. Ярославська Л. П. Проблема забезпечення надільною землею селян Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
У статті висвітлено проблему землеволодіння селян Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. На основі аналізу значного наукового доробку та історичних джерел досліджено рівень забезпеченості селян Правобережжя надільною землею.Акцентовано увагу на вивченні питання соціальної диференціації українського селян-ства в досліджуваний історичний період.
Ключові слова: селянство, Правобережна Україна, землеволодіння, надільна земля, соціальна диференціація селянства.
4. Міхеєва О. К. Основні засоби поповнення кадрового складу правоохоронних органів України часів НЕПу
У статті на документальній основі розглядається процес вирішення кадрового питання у правоохоронних органах УСРР часів нової економічної політики. Виявлені основні засоби кадрового наповнення міліції та кримінального розшуку та проаналізовано їх результативність.
Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронна система, Радянська Україна, нова економічна політика, кадрове питання.
5. Зьомко Н. С. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» як виразник української ідеї в освітньому та національному житті Галичини у міжвоєнний період
У статті окреслено особливості функціонування Українського Педагогічного Товариства «Рідна Школа» в Галичині у 20-30-х роках ХХ ст. Проаналізовано зміни у діяльності товариства, які відбувалися під впливом соціально-політичних та економічних причин.
Ключові слова: Українське Педагогічне Товариство «Рідна Школа», система освіти, структурний підрозділ, українська школа.
6. Брегеда М. В. Початок амністії й реабілітації та їх вплив на українське суспільство (березень 1953 – лютий 1956 рр.)
У цій статті автор на основі архівних джерел намагається показати динаміку суспільно-політичних настроїв українського населення у ході проведення політики реабілітації. Розглянуто еволюцію різновидів реабілітаційного процесу (юридичного,соціального, партійного й публічного). Уточнено статистику реабілітованих осіб в УРСР у 1953-1956 рр.
Ключові слова: ставлення, населення, суспільство, настрої, свідомість, вплив, десталінізація, реабілітація, репресії.
7. Ілляшенко Ю. Ю. Діяльність благодійних фондів та неурядових організацій в системі соціально-правової захищеності дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
У статті подано характеристику деяких міжнародних та вітчизняних благодійних фондів і неурядових організацій захисту та підтримки дітей, що діяли в Україні в період розбудови громадянського суспільства (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Проаналізовано окремі аспекти та основні напрямки їхньої діяльності, найголовнішими з яких є надання соціальної допомоги та правової захищеності, забезпечення дітям можливості успішної реалізації власного потенціалу.
Ключові слова: діти, дитинство, міжнародні та українські благодійні фонди, неурядові організації захисту та підтримки дітей
8. Леонов О. Л., Станкевич В. Л. Процес становлення багатопартійності та багатопартійної системи в сучасній Україні та його можливі періодизації
У статті аналізуються процеси виникнення багатопартійності й становлення багатопартійної політичної системи в сучасній Україні. Автори наводять та оцінюють численні факти, що відображають вказані процеси. Надане авторське бачення періодизації цих процесів та висловлена оцінка перспектив розвитку багато-партійності в країні.
Ключові слова: політичні партії, Україна, багатопартійность, громадсько- політичне об’єднання, виборча система, партійна система.
9. Тригуб П. М., Тригуб О. П. Євроінтеграційний процес в Україні в перший рік президентства В. Януковича: здобутки і перспективи
У цій статті автори торкаються розвитку євроінтеграційного процесу України в перший рік діяльності Президента В. Януковича. Простежуючи хід переговорів України з Європейським Союзом, автори приходять до висновку, що їх результати зали-шаються доволі скромними. Єдиним реальним результатом можна вважати План дій по впровадженню безвізового режиму України з країнами ЄС, який, проте, не визначає конкретного терміну впровадження такого режиму. Переговори про Зону вільної торгівлі наштовхнулись на дискримінаційну політику ЄС відносно реалізації сільськогосподарської продукції на європейському ринку, в результаті чого Угода про ЗВТ, а разом з тим і про асоціацію відсувається на невизначений час.
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, В. Янукович, безвізовий режим, зона вільної торгівлі, асоціація.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
10. Підберезних І. Є. Особливості Ялтинсько-Потсдамської системи повоєнного часу: демократія в умовах «американізації» Японії
У статті розглянуто історичні обставини, що зумовили проведення реформ США в Японії. Проаналізовано основні чинники дій найбільш впливових міжнародних гравців на той час, якими виступали США та СРСР. Викладено логіку початкового курсу державного розвитку Японії в умовах Ялтинсько-Потсдамської системи.
Ключові слова: США, Японія, окупація, демократія, реформи
11. Чернишов І. В. Позиція України у близькосхідному врегулюванні 2000-2007 рр.
Стаття присвячена аналізу основних принципів та особливостей реалізації зовнішньої політики України щодо арабо-ізраїльского конфлікту на початку XXI століття висвітлюються посередницькі можливості української дипломатії на сучасному етапі близькосхідного мирного процесу.
Ключові слова: Україна, Близький Схід, арабо-ізраїльський конфлікт, мирний процес, посередництво.
12. Божкова Г. Л. Розвиток взаємовідносин між Ізраїлем та Угандою (середина ХХ – початок ХХІ ст.)
Стаття присвячена висвітленню еволюції відносин між Ізраїлем та Угандою на протязі від їх становлення в середині 1950-х рр. по наш час. Виділено та охарактеризовано етапи розвитку відносин, проаналізовано головні форми реалізації співробітництва у політичній, економічній, культурній та військовій сферах. Висвітлено причини розриву зв’язків в 1972 р. та їх відновлення у 1984 р. З’ясовано характер взаємовідносин на сучасному етапі та означено перспективи їх подальшого розвитку.
Ключові слова: ізраїльсько-угандійські взаємовідносини, військове співробітництво, Машав, програми технічної допомоги, антитерористичні програми
13. Гончар Б. М., Гончар Ю. Б. Американська адміністрація Барака Обами та іранська ядерна програма
У статті аналізується політика США щодо ядерної програми Ірану. Автори приходять до висновку, що розвиток подій навколо цієї програми свідчить про неефективність спроб адміністрації Барака Обами обмежити напрацювання Іраном збагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї, і тому цілком реальним наслідком цього може бути перетворення Ірану в ядерну державу.
Ключові слова: Барак Обама, Іран, ядерна програма, збагачений уран, ядерна зброя, ядерна держава.
ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
14. Бездрабко В. В. Формування початкових знань про документ у давньосхідній цивілізації: основні напрями і наслідки
Статтю присвячено дослідженню основних напрямів формування знань про документ як об’єкт діловодної, архівної, бібліотечної, правової практики в Месопотамії та в Давньому Єгипті. Акцентовано увагу на становленні історичних,філологічних, філософських знань про документ.
Ключові слова: документ, діловодна практика, Месопотамія, Давній Єгипет, історичні знання.
15. Негода Ю. С. Законодавчі акти Російської імперії як джерело з історії правового статусу іноземних купців України (ХVІІІ-ХІХ ст.)
Стаття присвячена аналізу законодавчих актів Російської імперії як джерела для вивчення правового статусу іноземних купців України. Подано стислий огляд законодавчих актів Російської імперії. Надано визначення законодавчого акту та розкрито його характерні особливості. Виявлено особливості розвитку іноземної торгівлі на Україні визначено хто з іноземців мав більший вплив на загально-українську торгівлю які пільги та привілеї мали іноземні купці ставлення царського уряду до іноземної торгівлі.
Ключові слова: законодавчі акти, іноземні купці, торгівля, греки, євреї, німці
16. Сінкевич Є. Г. Зміна парадигми польської історіографії в умовах відродження державності (1918-1939)
Розглянуто основні проблеми, що виникли в ході відбудови Другої Речу Посполитої після проголошення 11 листопада 1918 року незалежності. Автор прийшов до висновку, що відроджена держава потребувала нової парадигми при дослідження історичного минулого польського народу.
Ключові слова: польська історіографія, незалежність, консерватори
17. Бабійчук Г. В. Розвиток краєзнавства Миколаївщини у довоєнні роки (1917-1945): історіографічний аспект
В статті подано характеристику й оцінку історіографії розвитку краєзнавства Миколаївщини у довоєнні та воєнні десятиліття (1917-1945 рр.), яка мала ідейно-політичну та вульгарно-соціологічну спрямованість, була перетворена в ідеологічну служницю тоталітарного режиму.
Ключові слова: краєзнавство Миколаївщини, історіографічний аспект, культ Й. В. Сталіна, тоталітарний режим, голодомор.
18. Шабельніков В. І. Проблеми адміністративно-територіального устрою України 1927-1941 рр. у вітчизняній історіографії
Стаття присвячена проблемі наукового вивчення адміністративно-територіального устрою України у 1917-1941 року. На основі хронологічно-проблемного принципу автор виділяє радянський та сучасний український період історіографії проблеми. В межах кожного періоду проаналізовано основні публікації, визначено методологічні принципи та коло джерел, на яких базується дослідження
Ключові слова: Україна, адміністративно-територіальний поділ, історіографія, методологічні принципи, джерела
19. Тухватулліна О. С. Релігійне життя єврейських колоній Північного Приазов’я (ХІХ – початок ХХ ст.)
У статті досліджується релігійне життя єврейського населення Північного Приазов’я та його роль у формуванні релігійної ситуації в цьому регіоні у ХІХ ст.Приділяється увага політики царського уряду, спрямованої на зменшення релігійного впливу з метою асиміляції євреїв і залучення їх до вигідних державі господарських занять. Зазначено, що проживаючи на території України, євреї прагнули зберегти багатовікові традиції іудаїзму, що регламентували всі сфери громадського життя.
Ключові слова: єврейські колонії, релігійне життя, іудаїзм, синагога, рабин
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ
20. Храмова-Баранова О. Л. Перші уявлення з метрології та стандартизації в Причорномор’ї, зарубинецькій та черняхівській культурах
У статті розкриваються історичні аспекти розвитку уявлень зі стандартизації та метрології на території України. Використовуючи архівний матеріал, автор проводить історіографічний аналіз розвитку метрологічних уявлень в Причорномор’ї, зарубинецькій і черняхівській культурах. Основна увага в статті звернена на перспективу подальшого розвитку науки метрології у народів, що населяли територію України. Автор приходить до висновку, що науковий потенціал в метрології та стандартизації існував ще до нашої ери, і це дозволяє свідчити про потенціал технічної культури в Україні як раніше, так і тепер.
Ключові слова: Україна, метрологія, стандартизація, Причорномор’я, заруби- нецька культура, черняхівська культура.
КРАЄЗНАВСТВО
21. Авраменко О. І. ВНЕСОК ІСТОРИКІВ-МИКОЛАЇВЦІВ У РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У XIX-XX ст.
В цій статті автор аналізує внесок найвідоміших істориків–миколаївців в розвиток історичної науки на Миколаївщині у XIX-XX ст. Мова йде про рід Аркасів та М. П. Манганарі, М. Є. Слабченка та багатьох інших. Ці історики були вихідцями з Миколаївщини або тривалий час працювали на території нашої області, залишивши помітний слід у розвитку історичної науки в краї.
Ключові слова: історики–миколаївці, історична наука, вихідці, розвиток, область
22. Тригуб П. М. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. НА МИКОЛАЇВЩИНІ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ
У даній статті автор аналізує передумови, хід і наслідки селянської реформи 1861 року на Півдні України, зокрема на території Миколаївської області. Зроблено висновок, що селянська реформа у південному регіоні мала й певні особливості: селянські наділи були порівняно вищий, ніж у центральних губерніях України і Росіїсклалася потужна верства заможного селянства, яка використовувала найману працю саме на Півдні України склався великий ринок найманої праці, який обслуговував великі поміщицькі латифундії. Водночас проникнення і поширення товарно-грошових відносин у південне село сприяло появі численних малих підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, а також кустарних селянських промислів.
Ключові слова: селянська реформа 1861 року, Південь України, селянські наділи, заможне селянство, поміщицькі латифундії, ринок найманої праці, товарно-грошові відносини.
23. Авраменко О. І. ВНЕСОК ІСТОРИКІВ-МИКОЛАЇВЦІВ У РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У XIX-XX ст.
В цій статті автор аналізує внесок найвідоміших істориків–миколаївців в розвиток історичної науки на Миколаївщині у XIX-XX ст. Мова йде про рід Аркасів та М. П. Манганарі, М. Є. Слабченка та багатьох інших. Ці історики були вихідцями з Миколаївщини або тривалий час працювали на території нашої області, залишивши помітний слід у розвитку історичної науки в краї.
Ключові слова: історики–миколаївці, історична наука, вихідці, розвиток, область
24. Тригуб П. М. СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. НА МИКОЛАЇВЩИНІ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ
У даній статті автор аналізує передумови, хід і наслідки селянської реформи 1861 року на Півдні України, зокрема на території Миколаївської області. Зроблено висновок, що селянська реформа у південному регіоні мала й певні особливості: селянські наділи були порівняно вищий, ніж у центральних губерніях України і Росіїсклалася потужна верства заможного селянства, яка використовувала найману працю саме на Півдні України склався великий ринок найманої праці, який обслуговував великі поміщицькі латифундії. Водночас проникнення і поширення товарно-грошових відносин у південне село сприяло появі численних малих підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, а також кустарних селянських промислів.
Ключові слова: селянська реформа 1861 року, Південь України, селянські наділи, заможне селянство, поміщицькі латифундії, ринок найманої праці, товарно-грошові відносини.