РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Єрмакова І. О. Особливості економічного розвитку Півдня України в контексті розгляду господарської діяльності старообрядців (друга половина ХVIII – перша половина ХІХ ст.)
У даній статі автор розглядає особливості господарського життя старообрядницьких громад, досліджує тенденції та напрямки їх діяльності, робить спробу проаналізувати їх вклад у загальний процес соціально-економічного розвитку Півдня України.

В данной статье автор рассматривает особенности хозяйственной жизни старообрядческих обществ, исследует тенденции и направления их деятельности, делает попытку проанализировать их вклад в общий процесс социально-экономического развития Юга Украины.

In given article the author examines features of an economic life of old believe societies, investigates tendencies and directions of their activity, makes attempt to analyze their contribution to the general process of social and economic development of the South of Ukraine.
Ключові слова: господарське життя, старообрядницькі громади, Південь України, соціально-економічний розвиток, торгівля, ремесла (an economic life, old believe societies, the South of Ukraine, social and economic development, trade, crafts).
2. Коваль Г. П. Діяльність Херсонської міської думи в галузі торгівлі в 1871 році – на початку ХХ ст.
У статті висвітлено діяльність Херсонської міської думи і управи в галузі торгівлі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Міське самоврядування турбувалося про забезпечення мешканців Херсона промисловими і продовольчими товарами, облаштування міських базарів, захист інтересів торговців, видавало обов’язкові постанови про правила ведення торгівлі, встановлювало податки і мита, видавало дозволи на відкриття торговельних установ.

В статье показана деятельность Херсонской городской думы и управы в области торговли в конце ХІХ – начале ХХ столетия. Городское самоуправление заботилось об обеспечении жителей Херсона промышленными и продовольственными товарами, обустройстве городских базаров, защите интересов торговцев, издавало постановления о правилах ведения торговли, устанавливало налоги и пошлины, выдавало разрешения на открытие торговых учреждений.

In article activity Kherson a municipal duma and uprava is shown in the field of trade at the end of ХІХ – the beginning of ХХ centuries. City self-management cared of maintenance of inhabitants of Kherson industrial and articles of food, arrangement of city markets, protection of interests of dealers, issued decisions about rules of conducting trade, established taxes and duties, gave out sanctions to opening of trading establishments.
Ключові слова: міське самоврядування, міська дума, міська управа, торгівля, податки, купці, мита (city self-management, a municipal duma, city uprava, trade, taxes, merchants, duties).
3. Ярославська Л. П. Роль зернових культур у розвитку сільського господарства Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Статтю присвячено розвитку сільського господарства Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Розглядається динаміка землеробства на Правобережжі в зазначений період. Робиться аналіз посівних площ, показників врожайності залежно від типу господарства. Акцентовано увагу на структурі посівних площ зернових культур на Правобережній Україні.

Статья посвящена развитию сельского хозяйства Правобережной Украины конца ХІХ – начала ХХ в. Рассматривается динамика земледелия на Правобережье в указанный период. Делается анализ посевных площадей, показателей урожайности в зависимости от типа хозяйства. Акцентировано внимание на структуре посевных площадей зерновых культур на Правобережной Украине.

This article is dedicated to the agricultural development on the Right-Bank Ukraine at the end of the 19th-the begging of the 20th centuries. The farming dynamics on the Rightbank Ukraine in given period is searched. Attention is payed on the acreage under crops structure on the Right-Bank Ukraine.
Ключові слова: Правобережна Україна, зернові культури, землеробство, посівні площі, кінець ХІХ – початок ХХ ст (Right-Bank Ukraine, grain crops, farming acreage under crops, the end of the 19th – the begging of the 20th centuries).
4. Кульчицька О. В. Ліберально-демократичні осередки загальноросійських політичних партій початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
У статті автор зазначає, що на початку XX ст. важливе значення в політичному житті Півдня України відіграла діяльність місцевих осередків ліберально-демократичного спрямування. Керуючись теоретичними підвалинами ліберальної моделі перебудови суспільства, вони знайшли певне коло прихильників серед мешканців Херсонської губернії. Південною «лабораторією ліберально-демократичних ідей» виступила Одеська організація кадетів.

В статье автор отмечает, что в начале XX столетия важное значение в политической жизни Юга Украины сыграла деятельность местных организаций либерально-демократического направления. Руководствуясь теоретическими основами либеральной модели перестройки общества, они нашли определенный круг сторонников среди жителей Херсонской губернии. Южной «лабораторией либерально-демократических идей» выступила Одесская организация кадетов.

In this article the author marks, that in the beginning of XX centuries great value in a political life of the South of Ukraine activity of the local organizations of a liberal – democratic direction has played. Being guided by theoretical bases of liberal model of reorganization of a society, they have found the certain circle of supporters among inhabitants of the Kherson province. Southern as «laboratory of liberal – democratic ideas» the Odessa organization of cadets has acted.
Ключові слова: , осередки, кадети, октябристи, соціал-демократи, Херсонська губернія (parties, the organizations, cadets, Octobrists, social democrats, the Kherson province).
5. Попов В. Ж. Соціальні процеси в сфері освіти у 1917-1920 рр. у Донецькому промисловому районі
У пропонованій статті робиться спроба аналізу соціальних процесів у сфері освіти в роки революції і громадянської війни 1917-1920 рр. в Донецькому промисловому районі. Розглядаються взаємостосунки установ освіти і органів місцевого самоврядування, основні напрями реалізації освітньої функції суспільства, позиція стосовно сфери освіти різних соціальних груп. Робиться висновок про відносну автономність і інерційність освітньої сфери.

В предлагаемой статье делается попытка анализа социальных процессов в сфере образования в годы революции и гражданской войны 1917-1920 гг. в Донецком промышленном районе. Рассматриваются взаимоотношения учреждений образования и органов местного самоуправления, основные направления реализации образовательной функции общества, позиция по отношению к сфере просвещения различных социальных групп. Делается вывод об относительной автономности
и инерционности образовательной сферы.

In the offered article is given it a shot analysis of social processes in the field of education in the years of revolution and civil war 1917-1920 in the Donetsk industrial district. The relations of establishments of education and organs of local self-government, basic directions of realization of educational function of society, are considered, position in relation to the sphere of enlightenment of different task forces. Conclusion aboutrelative autonomous and inertia of educational sphere is drawn.
Ключові слова: самоорганізація суспільства, освітні потреби, управління освітою, класовий підхід в освіті (organization of society, educational necessities, management by education, class approach in education).
6. Лаврут О. О. Деякі аспекти становлення соціального портрету студентства у 20-ті роки ХХ ст.
Автор на основі вивчення широкого кола джерел охарактеризувала проблему становлення соціального портрету студентства Радянської України періоду 20-х рр. ХХ ст. Вона довела, що державна політика в галузі вищої освіти виступала основним чинником формування складу студентства у 20-ті роки ХХ ст.
Основними шляхами цього стали «чистки», соціально-академічні перевірки тощо, метою яких було «звільнити вищу школу від небажаних, невитриманих, контрреволюційних елементів». Уряд нехтував якістю навчання та позбавляв можливості навчатися справді здібних та академічно встигаючих студентів. Вони зверталися за допомогою до Центральної комісії зі студентських справ. Були випадки непорозуміння її з державними органами влади, які втручалися у процес формування контингенту студентства.

Автор на основе изучения широкого круга источников охарактеризовала проблему становления социального портрета студенчества Советской Украины периода 20-х гг. ХХ в. Она доказала, что государственная политика в сфере высшего образования выступала основным фактором формирования состава студенчества в 20-е годы ХХ в. Основными путями этого стали «чистки», социально-академические проверки и т. д., целью которых было «освобождение высшей школы от неугодных, невыдержанных, контрреволюционных элементов». Правительство пренебрегало качеством обучения и не давало возможности учиться действительно способным и академически успешным студентам. Они обращались за помощью к Центральной комиссии по студенческим делам. Были случаи недопонимания ее государственными органами власти, которые вмешивались в процесс формирования контингента студенчества.

Author, on the base learning wide circle sources, was characterize the problem forming of social portrait students Soviet Ukraine the period in 20 years ХХ cent.
She emphasized, that government political in branch highest education was general factor for forming structure of students in 20 years ХХ cent. The general courses it were «cleanings», social-academic polish, est., with the purpose were «dismiss the highest schools from necessaries, no passing, counterrevolutions of elements». The government neglect of quality education and deprive of chance teacher really talented and students, which had high academicals level. They appeal to help the Central comitia of students affairs. It were incidents disagreement with government power, which interfere to process forming contingent of the students.
Ключові слова: політика, освіта, вищі навчальні заклади, студентство, контингент, формування, проблема (political, education, universities, students, contingent, forming, problem).
7. Шитюк М. М., Горбуров Є. Г. Взаємодія партизанських загонів і підпільних груп Півдня України з регулярними частинами Червоної Армії (березень – серпень 1944 р.)
У статті розглядаються питання взаємодії партизан і підпільників Півдня України з регулярними частинами Червоної армії в період визволення території від німецько-румунських загарбників. Автори приходять до висновку, що посилення народної боротьби проти фашистських загарбників в Україні особливо яскраво виявилось у безперервному зростанні партизанських сил. Розгортаючи діяльність у тилу фашистських і румунських окупантів, партизанські загони, підпільні організації і групи намагались надати допомогу Червоній армії. Важливою стороною їх діяльності став збір розвідувальної інформації. У період переможного наступу Червоної армії вони переходили до відкритої збройної боротьби проти ворога, діючи часто у прямому контакті з її частинами.

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия партизан и подпольщиков Юга Украины с регулярными частями Красной Армии в период освобождения территории от немецко-румынских захватчиков в 1944 году Авторы приходят к выводу, что усиление народной борьбы против фашистских захватчиков в Украине особенно ярко проявилось в непрерывном наращивании партизанских сил. Разворачивая деятельность в тылу фашистских и румынских оккупантов, партизанские отряды, подпольные организации и группы стремились оказать помощь Красной армии. Важной стороной их деятельности стал сбор разведывательной информации. В период победного наступления Красной армии они переходили к открытой вооруженной борьбе против врага, действуя часто в прямом контакте с ее подразделениями.

The article deals with the question of cooperation of South Ukrainian partisans and underground figures and Red Army regular units during the period of liberation of the territory from German and Romanian invaders in 1944. Authors come to a conclusion, that amplification of national struggle against fascist aggressors in Ukraine was especially brightly showed in continuous escalating guerrilla forces. Developing activity in rear of fascist and Romanian invaders, guerrilla groups, the underground organizations and groups aspired to assist Red army. The important party of their activity became gathering the prospecting information. During victorious approach of Red army they passed to the open armed struggle against the enemy, operating with a part in direct contact to its divisions.
Ключові слова: Україна, Велика Вітчизняна війна, фашистські загарбники, партизанські загони, підпільні організації, Червона армія (Ukraine, Great Domestic war, fascist aggressors, guerrilla groups, the underground organizations, Red army).
8. Кучеренко Г. В. Заочна освіта працюючої молоді в період повоєнної відбудови (1946-1950 рр.)
У статті розглядаються проблеми організації навчання в заочних школах працюючою молоді в період 1946-1950 рр. Така форма навчання, яка виникла у формі відділень та навчально-консультаційних пунктів при денних і вечірніх загальноосвітніх школах, в подальшому набула поширення у зв’язку з відкриттям у 1949 р. Міжобласних заочних шкіл в обласних центрах. Заочна форма навчання забезпечувала доступність загальної середньої освіти для усіх верств населення України.

В статье рассматриваются проблемы организации обучения в заочных школах работающей молодежи в период 1946-1950 гг. Такая форма обучения, которая возникла в форме отделений и учебно-консультационных пунктов при дневных и вечерних общеобразовательных школах, в дальнейшем распространилась в связи с открытием в 1949 г. межобластных заочных школ в областных центрах. Заочная форма обучения обеспечивала доступность общего среднего образования для всего населения Украины.

.
In article problems of the organization of training in correspondence schools of working youth are considered during 1946-1950. Such form of training which has arisen in the form of branches and educational consulting points at day time and evening comprehensive schools, further was distributed in connection with opening in 1949 of interregional correspondence schools in the regional centers. The correspondence form of training provided availability of the general secondary education to all population of Ukraine.
Ключові слова: заочна школа, працююча молодь, навчально-консультаційні пункти, Україна (a correspondence school, working youth, educational consulting points, Ukraine).
9. Конюх В. В. Стимулювання отримання освіти без відриву від виробництва в 50-60-х рр. ХХ ст. (правовий аспект)
У статті розглядаються правові аспекти навчання працюючої молоді у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах у 50-60-х рр. ХХ століття. Молоді робітники і колгоспники мали право на скорочений робочий день або тиждень, додаткову відпустку для складання іспитів, вони забезпечувалися путівками до санаторіїв і будинків відпочинку, туристичних таборів, харчуванням у їдальнях і буфетах шкіл. Після закінчення школи робітникам надавався більш високий кваліфікаційний розряд.

В статье рассматриваются правовые аспекты обучения работающей молодежи в средних общеобразовательных вечерних (сменных) школах в 50-60-х гг. ХХ столетия. Молодые рабочие и колхозники имели право на сокращенный рабочий день или неделю, дополнительный отпуск для сдачи экзаменов, они обеспечивались путевками в санатории и дома отдыха, туристические лагеря, питанием в школьных столовых и буфетах. После окончания школы рабочим присваивали более высокий квалификационный разряд.

In article legal aspects of training of working youth at average general educational evening (replaceable) schools in 50-60th of ХХ centuries are examined. Young workers and collective farmers had the right to the reduced working day or week, additional holiday for a passing examinations, they were provided with permits in sanatorium and a rest house, tourist camp, a feed in school dining rooms and buffets. After leaving school by the worker appropriated higher qualifying category.
Ключові слова: працююча молодь, загальноосвітня вечірня (змінна) середня школа, скорочений робочий день (тиждень), додаткова відпустка, путівка до санаторію чи будинку відпочинку, кваліфікаційний розряд (working youth, the general educational evening (replaceable) high
10. Брегеда М. В. Ставлення населення Нижньодунайського регіону до процесу десталінізації (1953-1964 рр.)
У цій статті автор на основі архівних джерел намагається показати головні моменти десталінізації 1953-1964 рр. і відобразити ставлення населення Нижньо-дунайського регіону до цього процесу. Автор приходить до висновку, що на загальноукраїнському тлі Нижньодунайський регіон вирізнявся гарною організацією соціальної адаптації амністованих і реабілітованих осіб та створенням належних умов для реінтеграції їх у суспільстві.

В этой статье автор на основании архивных источников показывает главные моменты десталинизации 1953-1964 гг. и отражает отношение населения Нижнедунайского региона к этому процессу. Автор приходит к выводу, что на общеукраинском фоне Нижнедунайский регион отличался хорошей организаций адаптации амнистированных и реабилитированных лиц и созданием надлежащих условий для реинтеграции их в обществе.

In this article the author on the basis of archive sources tries to show the mainmoments of the destalinization 1953-1964 and to reflect the attitude of the population of Lower Danubean region to this process. The author comes to a conclusion, that on the Ukrainian background the region Nizhedunajsky differed good the organizations of adaptation of the amnestied and rehabilitated persons and creation of appropriate conditions for their re-integration into a society.
Ключові слова: ставлення, населення, суспільство, настрої, свідомість, вплив,десталінізація, реабілітація, репресії (attitude, population, society, moods, consciousness, influence, destalinization, rehabilitation, reprisals).
11. Рогатін В. М. політика стосовно нерелігійних об’єднань: досвід Європи та України
У статті подано аналіз державної політики стосовно неорелігійних організацій Європи та України. При дослідженні використано не лише офіційні документи Парламентської Асамблеї Ради Європи, закони України, а й роз’яснення, доповіді, коментарі та офіційні заяви щодо цього явища. Автор прийшов до висновку, що в Європі релігійна політика є пріоритетною в зв’язку з появою і діяльністю неорелігійних об’єднань і поширенням ісламу. І саме тому Євроінтеграція України вимагає також упорядкування державно-релігійних відносин, які сьогодні знаходяться у невизначеному стані.

В статье представлен анализ государственной политики относительно неорелигиозных организаций Европы и Украины. При исследовании использованы не только официальные документы Парламентской Ассамблеи Совета Европы, законы Украины, но и разъяснения, доклады, комментарии и официальные заявления относительно этого явления. Автор пришел к выводу, что в Европе религиозная политика является приоритетной в связи с появлением и деятельностью неорелигиозных объединений. Именно поэтому Евроинтеграция Украины требует также упорядочения государственно-религиозных отношений, которые сегодня находятся в неопределенном положении.

The article presents an analysis of state policy concerning neoreligious organizations in Europe and Ukraine. In this study the author used not only the official documents of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the laws of Ukraine but also the explanations, reports, comments and official statements on this phenomenon. The author has come to a conclusion, that in Europe the religious policy(politics) is priority in connection with occurrence and activity of neoreligious associations. For this reason Euro integration of Ukraine demands also ordering of state – religious attitudes(relations) which today are in uncertain position.
Ключові слова: релігія, Європа, Україна, організації, релігійна політика, нерелігійні об’єднання (religion, Europe, Ukraine, the organizations, a religious policy, neoreligious associations).
12. Ігнатенко М. М. Сільськогосподарська кооперація України: проблеми відродження (1991-2007 рр.)
У статті аналізуються основні форми, напрямки розвитку, досягнення та прорахунки відновлення сільської кооперації в сучасному українському селі. Розвиток кооперації в Україні стримувався недостатньою увагою до неї органів державного управління. В Україні сформувалось три групи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. До першої відносились ті, що створені власниками ОСГ. Їх засновниками виступали сільські громади кількох сіл або домогосподарств. До другої групи – ті, що створювались організованою групою товаровиробників – фермерськими господарствами. Третю групу представляли кооперативи, так звані «агроторгові будинки», членами і одержувачами їх послуг були великі реформовані сільгосппідприємства всіх форм господарювання.

В статье анализируются основные формы, направления развития, достижения и просчеты возрождения сельской кооперации в современном украинском селе. Развитие кооперации в Украине сдерживалось недостаточным вниманием к ней органов государственного управления. В Украине в этот период сформировалось три группы сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. К первой относились те, которые были созданы владельцами личных приусадебных хозяйств. Их учредителями выступали сельские общины нескольких сел или хозяйств. Ко второй группе, которые создавались организованной группой товаропроизводителей, относились фермерские хозяйства. Третью группу представляли кооперативы, так называемые «агроторговые дома», членами и потребителями их услуг были крупные реформированные сельхозпредприятия всех форм хозяйствования.

This paper describes the basic forms, directions of development, achievements and failures of reconstruction of rural cooperatives in the Ukrainian village. Development cooperation in Ukraine refrained insufficient attention to her government. In Ukraine, there were three groups of agricultural service cooperatives. The first treated the ones that made the owners of OSG. Their founders were several rural villages or households. The second group of agricultural service cooperatives, which created an organized group of producers – farmers. The third group was represented by cooperatives, called «AGROTORG houses», members and beneficiaries of their services were great reformed agricultural enterprises of all forms of farming.
Ключові слова: сільська кооперація, сучасне село, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, фермерські господарства, «агроторгові будинки».(rural cooperation, modern village, agricultural serving cooperative societies, farms, «AGROTORG houses»).
РОЗДІЛ 2. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
13. Хмель А. О. Франсіско Франко: від солдата до глави держави (політичний портрет)
У статті на основі аналізу вітчизняної, російської та іноземної наукової літератури висвітлюється постать Ф. Франко: становлення як особистості, ставлення до подій в Іспанії в роки другої республіки (1931-1939), роль під час громадянській війні 1936-1939 років, діяльність як дипломата і глави держави під час Другої світової війни.

В статье на основе анализа отечественной российской и иностранной научнойлитературы освещается личность Ф. Франко: становление как личности, отношение к событиям в Испании в годы второй республики (1931-1939), роль во время Гражданской войны 1936-1939 годов, деятельность как дипломата и главы государства во время Второй мировой войны.

In article on the basis of the analysis domestic and the foreign scientific literature person F. Franko is covered: becoming as persons, the attitude to events in Spain within the second republic (1931-1939), a role during Civil war of 1936-1939, activity as diplomat and the head of the state during the Second world war.
Ключові слова: Іспанія, Марокко, Друга світова війна, міжнародний статус, громадянська війна, Німеччина, Ф. Франко (Spain, Morocco, the Second world war, the international status, Civil war, Germany, F. Franko).
14. Бузань В. Ю. «Шестиденна війна» 1967 р. на Близькому Сході в американсько-радянських відносинах
У статті розглядається «шестиденна війна» в контексті американсько-радянських відносин. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо війни, аналізує стратегічні інтереси наддержав на Близькому Сході. Особлива увага приділяється відносинам між США та СРСР протягом війни.

Статья посвящена анализу «шестидневной войны» в контексте американо-советских отношений. Автор рассматривает политику США и СССР по отношению к войне, анализирует стратегические интересы великих держав на Ближнем Востоке. Особенное внимание уделяется отношениям между США и СССР во время войны.

This article is dedicated to consideration of the Six Day War in the context of relations between USA and USSR. The author considers American and Soviet policy toward war, analyzes the strategic interests of Great Powers in the Middle East. Considerable attention is paid to the relationship between USA and USSR during the war.
Ключові слова: Близький Схід, арабсько-ізраїльська війна, холодна війна, мирне Врегулювання (Middle East, Arab-Israeli conflict, Cold War, peace settlement).
15. Печерська М. В. США та врегулювання Палестино-ізраїльського конфлікту на сучасному етапі
Статтю присвячено маловивченій проблемі – посередницьким зусиллям Сполучених Штатів Америки у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту на сучасному етапі. Автор приходить до висновку, що США намагаються не просто допомогти палестинцям та Ізраїлю у налагодженні мирного діалогу, але й вважають за необхідне чинити певний тиск, щоб зробити будь-які переговори ефективними. США виявили готовність надати фінансову підтримку палестинському керівництву, стримують Ізраїль від агресивних дій у відношенні до палестинців, відповідаючи на провокації екстремістських організацій.

Статья посвящена малоизученной проблеме – посредническим усилиям Соединенных Штатов Америки в урегулировании палестино-израильского конфликта на современном этапе. Автор приходит к выводу, что США стремятся не просто помочь палестинцам и Израилю в налаживании мирного диалога, но и считают необходимым осуществлять определенное давление, чтобы сделать
любые переговоры эффективными. США проявили готовность предоставить финансовую помощь палестинскому руководству, сдерживают Израиль от агрессивных действий по отношению к палестинцам, отвечая на провокации экстремистских организаций.

This article covers the insufficiently-studied issue of the mediatory efforts of the USA to regulate the present Palestine-Israel conflict. The impact and the basic stages of the regulation have been analyzed by the author. The author comes to a conclusion, that the USA aspire to help not simply to Palestinians and Israel with adjustment of peace dialogue, but also consider necessary to carry out the certain pressure, to make any negotiations effective. The USA have shown readiness to give the financial help to the Palestinian Management, constrain Israel from aggressive actions in relation to Palestinians in reply to provocation of the extremist organizations.
Ключові слова: Ізраїль, Палестина, палестино-ізраїльські відносини, міжнародний конфлікт, Сполучені Штати Америки (Israel, Palestine, Palestine-Israel relationship, international conflict, the USA).
16. Тригуб П. М., Мосійчук О. В. Вплив конфлікту 2008 р. між Південною Осетією і Грузією на російсько-українські відносини
У даній статті автори дослідили наслідки конфлікту 2008 року між Південною Осетією і Грузією, який призвів до погіршення російсько-українських відносин. Тодішнє українське керівництво вважало, що посилення позицій Росії на Кавказі загрожує національній безпеці України, а визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії може спонукати сепаратистські сили в Криму поставити питання про відокремлення півострова від України і перехід його під юрисдикцію Росії.

В данной статье авторы исследовали последствия конфликта 2008 года между Южной Осетией и Грузией, который привел к ухудшению российско-украинских отношений. Тогдашнее украинское руководство полагало, что усиление позиций России на Кавказе угрожает национальной безопасности Украины, а признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии может побудить сепаратистские силы в Крыму поставить вопрос об отделении полуострова от Украины и переход его под юрисдикцию России.

In given article authors investigated consequences of the conflict of 2008 between South Ossetia and Georgia which has led to to deterioration of the Russian – Ukrainian relations. The then Ukrainian management believed, that amplification of positions of Russia on Caucasus threatens national safety of Ukraine, and the recognition Russia independence of Abkhazia and South Ossetia can induce separative forces in Crimea to raise the question about branch of peninsula from Ukraine and his transition under jurisdiction of Russia.
Ключові слова: Росія, Південна Осетія, Україна, національна безпека, виклики, загрози, російсько-грузинське протистояння (Russia, Ukraine, South Ossetia, the national security, challenges, threats Russian-Georgian conflict).
17. Погромський В. О. Договірно-правова база сучасних українсько-аргентинських відносин
У статті аналізується сучасний стан договірно-правової бази, яка склалася між Україною та Аргентиною. Розглядаються етапи становлення міждержавних відносин, походження документів за відомчим принципом та хронологією. Окреслюються перспективи подальших політико-правових відносин двох держав з урахуванням сучасних тенденцій політичного розвитку.

В статье анализируется современное состояние договорно-правовой базы, которая сложилась между Украиной и Аргентиной. Рассматриваются этапы становления межгосударственных отношений, происхождение документов по ведомственному принципу и хронологии. Очерчиваются перспективы дальнейших политико-правовых отношений двух государств с учетом современных тенденций политического развития.

The article examines the current state of the legal framework that established between Ukraine and Argentina. Consider the stages of interstate relations, the origin principle of departmental documents and chronology. Outlined the prospects for further political and legal relations between the two countries with regard to current trends of political development.
Ключові слова: договірно-правова база, угода, декларація, ратифікація, українсько-аргентинські відносини (contractual framework, agreement, declaration, ratification, Ukraine-Argentine relations).
18. Чугріна О. Р. Європейські субнаціональні системи: модернізація та інтеграція
Статтю присвячено проблемам регіонального розвитку європейського простору, вивченню основних типів сучасних європейських субнаціональних систем та процесам їх трансформації. Проаналізовано зміни, що відбулися протягом другої половини ХХ ст. в плані децентралізації повноважень, пов’язаних з регіональним розвитком, а також з’ясовано взаємозв’язок між наднаціональним об’єднанням та субнаціональним поділом.

Статья посвящена проблемам регионального развития европейского пространства, изучению основных типов современных европейских субнациональных систем и процессам их трансформации. Проанализированы изменения, которые произошли на протяжении второй половины ХХ ст. в плане децентрализации полномочий, связанных с региональным развитием, а также показана взаимосвязь между наднациональным объединением и субнациональным разделом.

The article is devoted to the problems of the regional development of the European environment, learning the basic types of modern European sub-national systems and processes of their transformation. The changes have been analyzed which took place during the second part of the XXth century in the view of authorities decentralization connected with the regional development and the relationship between over-national unity and sub-national division has been revealed.
Ключові слова: регіональний розвиток, європейський простір, субнаціональні системи, модернізація, інтеграція (the regional development, the European environment, sub-national systems, modernization, integration).
РОЗДІЛ 3. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
19. Євдокимов М. О. Історія захоплення Володимира Даля вченням теософа-містика Емануеля Сведенборга
У статті розглядаються джерела захоплення В. Даля вченням філософа-теософа Емануеля Сведенборга та шляхи його духовного сходження від лютеранства до православ’я.

В статье рассматриваются истоки увлечения В. Даля учением философа-теософа Эммануеля Сведенборга и пути его восхождения от лютеранства к православию.

In the article the sources of fascination of V. Dalja are examined by the studies of philosopher-theosopher Emanuel Svedenborg and way of his ascent from a Lutheran to orthodoxy.
Ключові слова: духовний простір, істина, лютеранство, старообрядництво, православ’я (spiritual space, truth, Lutheran, staroobrydchestvo, orthodoxy).
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
20. Королько А. З. Покуття на стародавніх картах Європи другої половини ХVI – першої половини ХVII ст.
Покуття було відоме в період пізнього середньовіччя і нового часу. Підтвердження цього є його місцезнаходження на стародавніх картах Європи ХVІ – першої половини ХVІІ ст. У статті проводиться аналіз добірки іноземних карт зазначеного періоду, де розташоване Покуття, яке відігравало важливе військово-стратегічне значення як прикордонний регіон Речі Посполитої (Польщі).

Покутье было известно в период позднего средневековья и нового времени. Подтверждением этому является его местонахождение на стародавних картах Европы ХVI – первой половины ХVII ст. В статье анализируется подборка иностранных карт указанного периода, где расположено Покутье, игравшее важное военно-политическое значение в качестве приграничного региона Речи Посполитой
(Польши).

The picturesque Pokuttya was famous in the late Medieval and the New Times period. Its place on the ancient European map testifies to this fact. In the article the collection of foreign maps dated back to the abovementioned period where Pokuttya is situated is analyzed. The collection played an important military and strategic role as a frontier region of Rzeczpospolita (Poland).
Ключові слова: карта, картографія, картознавство, Покуття (map, cartography, map studies, Pokuttya).
21. Константінова В. М. Законодавчі джерела з історії Миколаєва 1870-1881 років
Статтю присвячено матеріалам Повного Зібрання законів Російської імперії щодо міста Миколаєва періоду запровадження міської реформи. Вирішуються завдання виявлення, підрахунку та анотації законодавчих документів стосовно Миколаєва, співвіднесення одержаних результатів з даними щодо інших міст Херсонської губернії цього ж періоду, а також із законодавчими документами щодо Миколаєва більш ранніх часів.

Статья посвящена материалам Полного Собрания законов Российской империи о городе Николаеве периода городской реформы. Решаются задачи выявления, подсчета и аннотации законодательных документов о Николаеве, сопоставления полученных результатов с данными по другим городам Херсонской губернии этого же периода, а также с законодательными документами о Николаеве более
ранних времен.

The article is devoted to the materials of Complete Collection of laws of the Russian Empire on the city of Nikolaev of the period of the City reform. There is a decision of the tasks of identifying, counting and annotations of legislative documents about Nikolaev, comparing the results with the data about other towns of the Kherson province of the same period, as well as with the legislative documents about Nikolaev of earlier periods.
Ключові слова: законодавчий документ, Миколаїв, місто, Російська імперія, Херсонська губернія, міська реформа (the legislative document, Nikolaev, the city, the Russian Empire, the Kherson province, the City reform).
22. КонстантиноваЮ. В. Проблема ролі дворянства в економічному житті південноукраїнських губерній (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у науковій літературі
Визначено основні напрямки економічної діяльності дворян Півдня України за матеріалами, що знайшли відображення у роботах радянських та сучасних авторів. Розглянуто різницю у підходах та оцінці внеску дворянства в економічний розвиток краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено різні підходи дослідників до визначення змін, що відбуваються в житті дворянства у пореформений період: перехід на капіталістичні засади ведення господарства, застосування новітніх технологій, промислова діяльність, участь у акціонерних товариствах тощо.

Определены основные направления деятельности дворян Юга Украины по материалам, нашедшим отражение в работах советских и современных авторов. Рассмотрена разница в подходах и оценке вклада дворянства в экономическое развитие края конца ХIХ – начала ХХ в. Освещены различные подходы исследователей к определению изменений, происходящих в жизни дворянства в пореформенный период: переход на капиталистические основы ведения хозяйства, применение новейших технологий, промышленная деятельность, участие в акционерных обществах и т.п.

The main directions of the nobles economic activity in the Southern Ukraine have been defined on the basis of studies of Soviet and contemporary authors. The difference in approaches and assessing of the nobility contribution to the economic development of the region at the late XIX – early XX century has been considered. The various approaches of the researchers to define the changes that had occurred in the nobility life at the period after reform have been highlighted. These include the transition to capitalist principles of management, the using of new technology, industry activities, the participation in joint-stock companies etc.
Ключові слова: дворянство, Південь України, пореформений період, економічний розвиток, історіографія, промислова діяльність, акціонерні товариства (nobility, the South of Ukraine, the period after reform, the period, economic development, a historiography, industrial ac
23. Колодчук Д. В. Козаки Нової Січі в обороні запорозьких прав і вольностей: історіографія ХХ – початку ХХІ ст.
Аналізується наукова література ХХ – початку ХХІ ст. щодо висвітлення виборювання козаками Нової Січі прав та вольностей запорозьких. Історики радянського періоду (В. Голобуцький, О. Апанович, Н. Полонська-Василенко) мали певні напрацювання в контексті дослідження козацької тематики. Звернули увагу на цей аспект історії Нової Січі і автори нової генерації (І. Ільєнко, Л. Залізняк, О. Січова, В. Мороз, С. Андрєєва, В. Полторак, В. Яценко та ін.). Показано, що дослідницький процес на сучасному етапі суттєво пожвавився, відбулася зміна парадигми, що позитивно вплинуло на стан вивчення проблеми.

Анализируется научная литература XX – начала XXI века в контексте освещения борьбы казаков Новой Сечи за права и вольности запорожские. Историки советского периода (В. Голобуцкий, Е. Апанович, Н. Полонская-Василенко) имели определенные наработки в контексте исследования казацкой тематики. Обратили внимание на этот аспект истории Новой Сечи и авторы новой генерации (И. Ильенко, Л. Зализняк, О. Сичевая, В. Мороз, С. Андреева, В. Полторак, В. Яценко и др.) Показано, что исследовательский процесс на современном этапе существенно оживился, произошла смена парадигмы, что положительно повлияло на состояние изучения проблемы.

The condition of studying of struggle of Cossacks of New Sich for the fights and liberties the Zaporozhe beginnings in a historiography of 20-21 centuries is analyzed. Historians of the soviet period (V. Golobutsky, O. Apanovich and N. Polonskaya-Vasilenko) had some operating time in a context of research Cossack subjects. Howe paid attention to this aspect of history of New Sich and history of new generation (I. Ilyenko, L. Zaliznjak, O. Sichevaya, V. Moroz, S. Andreeva, V. Poltorak, V. Yatsenko). Shown that the research process at the present stage significantly excited, there was a paradigm shift, which positively affected the state of the problem.
Ключові слова: історіографія, Нова Січ, козацькі права та вольності, колоніальна політика (historiography, New Sich, Cossack rights and liberties, colonial policy).
24. Михайловський Т. О. Міжнародні організації на Півдні України у 1920-х роках: джерела із колекцій США
Стаття розкриває наявність та характеристику аутентичних документів в колекціях бібліотек та архівів США з історії виникнення та діяльності міжнародних благодійних організацій (АРА та «Джойнт») на Півдні України у 1920-х роках.

Статья раскрывает наличие и характеристику аутентичных документов в коллекциях библиотек и архивов США по истории возникновения и деятельности международных благотворительных организаций (АРА и «Джойнт») на Юге Украины в 1920-х годах.

Article opens presence and the characteristic of authentic documents in collections of libraries and archives of USA about a history of occurrence and activity of the international philantropic organizations (АRА and «Joint») in the South of Ukraine in 1920th years.
Ключові слова: «Джойнт», АРА, Південь України, міжнародні організації, архіви США, документальні колекції («Joint», АRА, South of Ukraine, international organizations, archives of USA, documental collections).
РОЗДІЛ 5. ЕТНОЛОГІЯ
25. Мягка О. А. Поляки Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст.
У статті на основі архівних та інших джерел розглядається національно-культурний та економічний розвиток польської національної меншини Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст., зокрема, створення і функціонування національних адміністративно-територіальних одиниць, організацію роботи навчальних та культурно-освітніх закладів у 20-х рр. ХХ ст. та денаціоналізація радянської політики щодо національних меншин, перехід до депортації та репресій у 30-х рр. ХХ ст.

В статье на основе архивных и других источников рассматривается национально-культурное и экономическое развитие польского национального меньшинства Херсонщины в 20-30-х гг. XX ст. в частности, создание и функционирование национальных административно-территориальных единиц, организация работы учебных и культурно-просветительных учреждений в 20-х гг. ХХ века и денационализация советской политики в отношении национальных меньшинств, переход к депортации и репрессиям в 30-х гг. ХХ века.

In the article based on archives and other sources is reviewed national-cultural and economical development of polish national minority at Kherson region in 20-30-years XX century, in particular, creation and functioning national administrative units, work organization of educational and cultural-educational institutions in 20-years in XX century and declaration of soviet politic of national minority, transition to deportation and repression in 30-years in XX century.
Ключові слова: поляки, Херсонщина, репресії, депортація, денаціоналізація (Poles, Kherson region, repression, deportation, denationalization).
26. Ревенко В. В. Будівництво і проектування сіл Півдня України у післявоєнний період (1945-1955 рр.)
У статті висвітлюється процес відбудови житлового фонду в південноукраїнському селі в повоєнний період 1945-1955 рр., причини загострення житлової кризи та заходи влади для поліпшення ситуації в житлово–комунальному господарстві. Особлива увага акцентується на проектуванні сіл і колгоспного будинку.

В статье проанализирован процесс восстановления жилищного фонда в южно-украинском селе в послевоенный период 1945-1955 гг., причины заострения жилищного кризиса и мероприятия власти для улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Особенное внимание акцентируется на проектировании сел и колхозного дома.

Annotation. In the article the process of rebuilding of housing fund lights up in more South – the Ukrainian village in a post-war time 1945-1955, reasons of sharpening of housing crisis and measures of power for the improvement of situation in dwelling – communal economy. Special attention is accented on planning of villages and of a collective farm house.
Ключові слова: сільське будівництво, житловий фонд, проектування, колгоспники, переселенці (rural building, housing fund, planning, collective farmers, migrants).
27. Чубіна Т. Д. Тульчинський палац Потоцьких як осередок культурно-мистецького життя
Людина є елементом будь-якої форми соціальності, від найпростіших спільнот до сучасних цивілізаційних та політичних суперсистем. Тому погляд на історичні процеси, на суспільство не відокремлений від вивчення окремих особистостей і династій. У цій науковій статті мова йде про рід Потоцьких, його внесок в історію та культуру України.

Человек является элементом любой формы социальности, от простейших общностей до современных цивилизационных и политических суперсистем. Поэтому взгляд на исторические процессы, на общество не отделим от изучения отдельных личностей и династий. В этой научной статье речь идет о роде Потоцких, его вкладе в историю и культуру Украины.

A man is an element of any form of sociality from the earliest community to the modern civil and political super system. That is why this view to the historical processes, society is inseparable from studying of some persons and families. The article deals with the Pototsky’s family and its contribution into the Ukrainian history and culture.
Ключові слова: рід, Потоцькі, Тульчин, магнат, маєток, палац, шедевр, культура, мистецтво (family, Pototskі, Tulchin, magnate, estate, palace, masterpiece, culture, art).