ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
1. Лишко С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СЛОБІДСЬКИХ КОЗАКІВ І ГУСАРІВ
У статті досліджуються особливості підготовки кадрів і навчання особового
складу слобідських полків та визначаються характерні риси їх практичного
застосування. Автор доходить висновку, що навчання військовій справі в
гусарських полках значною мірою відрізнялося від виучки слобідських козаків. У
гусарських полках, окрім індивідуальної підготовки, багато часу приділялося
виробленню навиків спільних дій у кінному строю на полі бою.

В статье исследуются особенности подготовки кадров и учебы личного
состава слободских полков и определяются характерные черты их
практического применения. Автор приходит к выводу, что обучение военному
делу в гусарских полках в значительной мере отличалось от выучки слободских
казаков. В гусарских полках, кроме индивидуальной подготовки, много времени
уделялось выработке навыков общих действий в конном строе на поле боя.

In the article features of a professional training and study of staff of slobodskies
regiments are investigated and characteristic features of their practical application are
determined. The author comes to a conclusion, that training to military science in hussar
regiments appreciably differed from training of slobodskies Cossacks. In hussar
regiments, except for individual preparation. A lot of time was given development
(manufacture) of skills of the common actions in horse front on a battlefield.
2. Морозова О.С. ВИДАТНІ ДІЯЧІ УКРАЇНИ ТА ПРОПАГАНДА ІДЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
У статті автор визначає внесок української інтелігенції у розбудову системи
національної освіти з українською мовою навчання. Автор підкреслює, що
особливо виділилися своєю активною працею на шляху впровадження рідного
слова в шкільний процес М. Грушевський, І. Шраг, Б. Грінченко, М. Аркас, С. і О. Русови,
С. Єфремов, М. Сумцов та інші.

В статье автор определяет вклад украинской интеллигенции в создание
системы национального образования с украинским языком обучения. Автор
подчеркивает, что особенно выделялись своим активным трудом на пути
внедрения родного слова в школьный процесс М. Грушевский, И. Шраг, Б. Гринченко,
Н. Аркас, С. и Е. Русовы, С. Ефпемов, Н. Сумцов и др.

In the article an author determines payment of Ukrainian intelligentsia in alteration of
the system of national community with Ukrainian of studies. An author underlines that
especially selected the active labour on the way of introduction of native word in the
school process of M. Grushevskiy, I. Shrag, B. Grinchenko, M. Arkas, S. and O. of Rusovi,
S. Efremov, M. Sumcov et al.
3. Пятницькова І.В. РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО РУХУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті розглядається історія кооперативного руху на Півдні України в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Детально проаналізовані етапи його
розвитку. Висвітленні основні напрями діяльності кооперативних організацій та
їх місце у житті населення регіону.

В статье рассматривается история кооперативного движения на Юге
Украины во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Детально проанализированы
этапы его развития. Освещены основные направления деятельности кооперативных
организаций и показано их место в жизни населения региона.

In article the history of cooperative movement in the south of Ukraine in second half
ХIХ – beginning of XX centuries. Stages of his development are in details analyzed. The
basic directions of activity of the cooperative organizations are covered and their place in
a life of the population of region is shown.
4. Кульчицька О.В. КУЛЬТУРНО-МОВНІ ЗАХОДИ ПІВДЕННИХ «ПРОСВІТ» НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті висвітлюються культурно-мовні заходи південних «Просвіт»:
видання україномовної літератури, читання лекцій і рефератів, проведення
літературно-музичних вечорів та вистав. Цими заходами просвітяни прагнули
привернути увагу жителів південних регіонів України до рідної мови, звичаїв,
традицій, а, отже, намагалися розбудити їх національну самосвідомість.

В статье показаны культурно-язычные мероприятия южных «Просвіт»: издание
литературы на украинском языке, чтение лекций и рефератов, проведение
литературно-музыкальных вечеров и спектаклей. Этими мероприятиями
просвитяне стремились привлечь внимание жителей южных регионов Украины к
родному языку, обычаям, традициям, следовательно, стремились разбудить их
национальное самосознание.

In article actions southern «Prosvit’s» are shown cultural and language, the edition of
the literature in the Ukrainian language, lecturing and abstracts, carrying out of literarymusical
evenings and performances. These actions prosvitians aspired to draw attention
of inhabitants of southern regions of Ukraine to the native language, customs, to
traditions, hence, aspired to wake their national consciousness.
5. Білий Д.Д. ДІЯЛЬНІСТЬ КУБАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті автор розглядає обставини та умови утворення і діяльності
українського культурно-громадського об’єднання «Просвіта» в Кубанської області
Російської імперії на початку ХХ ст. Автор аналізує наслідки діяльності цього
товариства і його вплив на формування національної свідомості українців Кубані.

В статье автор рассматривает обстоятельства и условия создания и
деятельности украинского культурного общества «Просвита» в Кубанской
области Российской империи в начале ХХ ст. Автор дает оценку результатов
деятельности этого общества и его влияния на формирование национального
самосознания украинцев Кубани.

In the article the author examines reasons and conditions of creation and work of
Ukrainian cultural society «Prosvita» in Kuban oblast of Russian Empire in the beginning
of the XX century. Author evaluates results of the work of society «Prosvita» and also he
evaluates his influence on forming of national self-consciousness of Ukrainian people of
Kuban.
6. Лаврут О.О. ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ГУРТКАХ У 20-Х РР. ХХ СТ.
Автор, на основі вивчення широкого кола джерел, охарактеризувала
проблему участі студентів Радянської України періоду 20-х рр. ХХ ст. у гуртках.
Уряд віддавав перевагу і матеріально підтримував діяльність саме цих гуртків.
Проте, молодь вищих навчальних закладів брала участь у роботі наукових,
художніх, журналістських осередків, де мала можливість показати власну
індивідуальність та творчі здібності. Діяльність гуртків була пов’язана з
майбутнім фахом студентів.

Автор, на основе изучения широкого круга источников, охарактеризовала
проблему участия студентов Советской Украины периода 20-х гг. ХХ в. в
кружках. Автор аргументировала, что она регламентировалась идеологическими
настановлениями КП(б)У. Однако, молодежь высших учебных заведений
принимала участие в работе научных, художественных ячеек, где имела
возможность показать собственную индивидуальность и творческие способности.
Деятельность кружков была связана с будущей специальностью студентов.

Author, on the base learning wide circle sources, was characterize the problem take
pate students Soviet Ukraine the period in 20 years ХХ cent. in group. Author
emphasized, that it the ideological admonishes CP(b)U. But, young universities take
part in work scientific, artistic group, where give chance show personal individual and
creation. Activity of the group was connect with future professional of students.
7. Тригуб О.П. КОНФЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ У 30-Х РР. ХХ СТ.
Стаття розкриває процеси, що відбувалися в різних конфесіях Російської
православної церкви в Україні протягом 1930-х років. Автор підкреслює, що
головним завданням церковних інституцій на той час було збереження своєї
ієрархії та віруючих, банальне виживання у важких умовах становлення та
розбудови радянської тоталітарної держави.

Статья раскрывает процессы, которые происходили в разных конфессиях
Российской православной церкви в Украине на протяжении 1930-х годов. Автор
подчеркивает, что главной задачей церковных институций к тому времени
было сохранение своей иерархии и верующих, банальное выживание в трудных
условиях становления и развития советского тоталитарного государства.

Article opens processes which occurred in different confessions of the Russian
Orthodox Church in Ukraine during 1930th years. The author emphasizes, that the main
task of church institutions at that time, there was the saving of own hierarchy and
believers, a banal survival in difficult conditions of becoming and development of the
Soviet totalitarian state.
8. Грідіна І.М. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1939-1945 РОКІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розкрито проблеми теоретико-методологічного дослідження такого
суспільного явища, як духовне життя суспільства. З’ясовується дефініція об’єкта
дослідження. Виявляються конкретно-історичні сюжети вивчення духовного
життя. Визначаються теоретичні засади та підходи у вивченні духовної сфери
життя суспільства. Окреслюється адекватне такому суб’єктивному явищу, як
духовне життя, коло джерел дослідження та специфіка їх інтерпретації.

В статье раскрыты проблемы теоретико-методологического исследования
такого общественного явления, как духовная жизнь общества. выясняется
дефиниция объекта исследования. Выявляются теоретические основы и подходы
в изучении духовной сферы общества. Очерчивается адекватный такому
субъективному явлению, как духовная жизнь, круг источников исследования и
специфика их интерпретации.

Problems of theoretical and methodological investigation of such social phenomenon
as spiritual life of the society come to light in the article. Definition of the object of
research is exposed. Concrete and historical topics studying spiritual life are revealed
here. Theoretical foundation of basic state and approaches in examining theoretical
sphere of the society are determined. The adequate of such subjective phenomenon as
spiritual life the range of investigation sources and specific character of their
interpretation are outlined.
9. Шевченко Н.В. «ВИХОВАННЯ» УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НІМЕЦЬКОЮ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЮ МАШИНОЮ
У статті досліджується питання проведення пропагандистської роботи у
рейхскомісаріаті «Україна». Розглядається проблема впливу на українське
населення в окупаційний період: збір відомостей про стан нацистської
пропаганди в Україні, узгодження усіх пропагандистських заходів із відомством
Геббельса, а також контроль за роботою пропагандистів політичного відділу
рейхскомісаріату. Завдання окупаційної влади в Україні вирішувалися в умовах
постійної конкуренції за пріоритет у здійсненні агітаційно-пропагандистської
роботи між двома міністерствами – Й. Геббельса й А. Розенберга.

В статье исследуется вопрос проведения пропагандистской работы в
рейхскомиссариате «Украина». Рассматривается проблема влияния на украинское
население в оккупационный период: сбор сведений о состоянии нацистской
пропаганды, согласование всех пропагандистских мероприятий с ведомством
Геббельса, а также контроль над работой пропагандистов политического отдела
рейхскомиссариата. Задачи оккупационной власти в Украине решались в условиях
постоянной конкуренции за приоритет в осуществлении агитационно-
пропагандистской работы между двумя министерствами – Й. Геббельса и
А. Розенберга.

In the article the question of carrying out of propaganda activities in reykhscommissariat
«Ukraine» is investigated. The problem of influence on the Ukrainian population during
the occupational period is considered: gathering of data on a condition of nazi
propagation, the coordination of all propaganda actions with Goebbels’s department,
and also the control over work of propagandists of a political department of
reykhscommissariat. Problems of occupational authority in Ukraine were solved in
conditions of a constant competition for a priority in realization of agitation-andpropaganda
work between two ministries – J. Goebbels’s and A. Rozenberg’s.
10. Ісіченко С.В. ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНЕ ЖИТТЯ ВОРОШИЛОВГРАДСЬКО- СТАЛІНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х РР. ХХ СТ.
Стаття присвячена діяльності Ворошиловградсько-Сталінської єпархії Російської
Православної Церкви в другій половині 40-х рр. ХХ ст. Розглядані питання
адміністративної, літургічної та місіонерської роботи, яка проводилась в єпархії.

Статья посвящена деятельности Ворошиловградско-Сталинской епархии
Русской Православной Церкви во второй половине 40-х гг. ХХ в. Рассмотрены
вопросы административной, литургической и миссионерской работы, которая
проводилась в епархии.

The article is devoted to the activity of Voroshilovgradsko-Stalinskoy eparchy of
Russian Orthodox Church in the second half of 1940’s years. The problems of
administrative, liturgical and mission work are shown.
11. Шипік Н.Ф. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОНАТАЛІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У ПОВОЄННІ РОКИ НА ПРИКЛАДІ СТАЛІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На основі широкого спектру джерел, в т. ч. законодавчих актів, документів
виконавчої влади, статистичних даних, листування вищих посадових осіб, у
статті проаналізовані основні заходи пронаталістичної політики радянської
держави у післявоєнний період та їх реалізація на прикладі Сталінської області. На
думку автора, державні заходи, спрямовані на підвищення народжуваності, не можна
назвати цілком адекватними репродуктивній поведінці населення області, а також
ефективними, враховуючи важкі соціальні умови, наявність окремих демократичних
катастроф і загальнодержавні пріоритети, які нехтують проблеми споживачів.
Рівень державної грошової допомоги відповідав загальному рівню бідування населення
у післявоєнні роки і був нездатний вплинути на демографічну поведінку жінок.

На основе широкого спектра источников, в том числе законодательных актов,
документов исполнительной власти, статистических данных, переписки высших
должностных лиц, в статье проанализированы основные меры пронаталистической
политики советского государства в послевоенный период и их реализация на
примере Сталинской области. По мнению автора, государственные меры,
направленные на повышение рождаемости, нельзя назвать целиком адекватными
репродуктивному поведению населения области, а также эффективными,
учитывая тяжелые социальные условия, наличие отдельных демографических
катастроф и общегосударственные приоритеты, пренебрегающие нуждами
потребителей. Уровень государственной денежной помощи соответствовал
общему уровню бедствования населения в послевоенные годы и был не способен
повлиять на демографическое поведение женщин.

Basing on a wide range of sources including executive branch legislature, statistical
data, higher rank officials correspondence, basic measures of pronatalistic policy of the
Soviet state during the post war period and their realization on the example of Stalin
district are analyzed in the article. According to the author’s point of view, the state
measures aimed at raising the birth rate, cannot be called fully adequate to the
reproductive behavior of the district’s population. They cannot be called effective either
taking into account hard social conditions, demographic catastrophes and state priorities
that disregard customers’ needs. The amount of state material assistance corresponded
to the general level of the population living in poverty during post war years and was
unable to influence the demographic behavior of the women.
12. Лисак В.Ф. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ В 1950-Х РОКАХ (НА МАТЕРІАЛАХ ФОНДУ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖКОНТРОЛЮ УРСР)
У статті проаналізовано морально-психологічну ситуацію в українському селі
у 1950-х рр. Показано, що серед селян поряд з ейфорійними настроями віри у
світле майбутнє і комунізм, панував протест проти правопорушень та
зловживань, безгосподарності, пияцтва, грубостей, несправедливої оплати
праці і зайвих витрат суспільно-громадських коштів з боку місцевих управлінців і
районних партійних та радянських працівників.

В статье проанализирована морально-психологическая ситуация в
украинском селе в 1950-х гг. Показано, что среди крестьян наряду с эйфорией
веры в светлое будущее и коммунизм, господствовал протест против
правонарушений и злоупотреблений, бесхозяйственности, пьянства, грубости,
несправедливой оплаты труда и лишних расходов общественных средств со
стороны местных управленцев и районных партийных и советских работников.

The article analyzes the moral and psychological situation in the Ukrainian village in
1950th. It has been generalized, that the farmers had eyphorian mood of faith in a bright
future and communism. But at the same time, the protest against crimes and abuse of
power, absence of management, drinking, coarseness, unfair wages and extra
expenses of social and public funds, spent by local managers, regional party and soviet
workers, was dominated among farmers.
13. Гарагонич В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
У статті проаналізовано концептуальні засади транскордонного
співробітництва України, зроблено узагальнення теоретико-методологічного
характеру. На основі системного підходу розглядається процес розвитку
міжрегіонального транскордонного співробітництва в Карпатському єврорегіоні
за останні два десятиліття та його роль у реалізації євроінтеграційної
стратегії України. Робляться узагальнення концептуального характеру про те,
що транскордонне співробітництво регіонів України є підсистемою міжнародних
відносин на регіональному та міжрегіональному рівнях, а також про те, що це є
безпосередньою формою участі громад, органів самоврядування прикордонних
регіонів України у загальній системі європейської інтеграції.

В статье проанализированы концептуальные принципы трансграничного
сотрудничества Украины, сделаны обобщения теоретико-методологического
характера. На основе системного подхода рассматривается процесс развития
межрегионального трансграничного сотрудничества в Карпатском
еврорегионе за последние два десятилетия и его роль в реализации
евроинтеграционной стратегии Украины. Делаются обобщения
концептуального характера о том, что трансграничное сотрудничество
регионов Украины является подсистемой международных отношений на
региональном и межрегиональном уровнях, а также о том, что это является
непосредственной формой участия обществ, органов самоуправления
приграничных регионов Украины, в общей системе европейской интеграции.

Conceptual principles of transfrontal collaboration of Ukraine are analyzed in the
article, generalization is done theoretic-methodological to character. On the basis of
approach of the systems the process of development of international transfrontal
collaboration is examined in the European region of Carpathians for the last two decades
and his role in realization of eurointegration strategy of Ukraine. Generalizations of
conceptual character are done that a transfrontal collaboration of regions of Ukraine is the
subsystem of international relations on regional and international levels, and also that it is
the direct form of participation of societies, organs of self-government of boundary regions
of Ukraine, in the general system of European integration.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
14. Савенко А.В. ПЛАНИ РУМУНІЇ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Автор статті аналізує дипломатичні, прикордонні й господарські плани
Румунії відносно західноукраїнських земель напередодні й у період Другої світової
війни. Основою окупаційної політики Румунії вважає пряме санкціонування її
політики гітлерівської Німеччини. На основі союзних відносин Гітлера і Антонечку
Румунія захопила прикордонні землі України, ускладнила свої відносини з
Угорщиною та Чехословаччиною.

Автор статьи анализирует дипломатические, приграничные и хозяйственные
планы Румынии относительно западно-украинских земель накануне и в период
Второй мировой войны. Основой оккупационной политики Румынии считает
прямое санкционирование её политики гитлеровской Германией. На основе
союзных отношений Гитлера и Антонеску Румыния захватила приграничные
земли Украины, усложнила свои отношения с Венгрией и Чехословакией.

The author of the article analyses the diplomatic, border-line and economic plans of
Romania in relation to west Ukrainian earths the day before and in the period of world war
second. Considers the direct sanctioning of its policy by Hitler Germany basis of
occupation policy of Romania. On the basis of union relations of Hitler and Antonesku
Romania took borderline earths of Ukraine, complicated the relationships with Hungary
and Czechoslovakia.
15. Мельніченко В.В. ТАЙВАНСЬКА ПРОБЛЕМА У 1951-1955 РОКАХ: ПОЛІТИКА США ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
У статті автор розглядає динаміку політики США щодо вирішення
тайванського питання та наслідки американської присутності в зоні Тихого
океану в 1951-1955 роках. У статті розкрито формування первинної моделі
американської участі в розвитку відносин КНР – КР. У роботі акцентується
увага на зародженні основних напрямів політичного діалогу США – КР та
аналізуються особливості зовнішньополітичного курсу Америки.

В статье автор рассматривает динамику политики США относительно
решения тайваньского вопроса и последствия американского присутствия в зоне
Тихого океана в 1951-1955 годах. В статье раскрыто формирование первичной
модели американского участия в развитии отношений КНР – КР. В работе
акцентируется внимание на зарождению основных направлений политического
диалога США – КР и анализируются особенности внешнеполитического курса Америки.

In the article the author examines the dynamics of policy of the USA in relation to the
decision of the Taiwan question and consequence of the American being in the area of
the Pacific ocean in 1951-1955 years. In the article the author describes forming of
primary model of the American participating in development of relations of The People’s
Republic of China (PRC) – The Republic of China (ROC). The main field of research in
the work is conception of basic directions of political dialog of USA – ROC and analysis
of foreign-policy course of America.
16. Сухушин М.П. ПОЧАТОК БУДІВНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В 1992-1993 РР.: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті розглядається вплив внутрішньополітичних чинників на військове
будівництво в Російській федерації в 1992-1993 рр. На першому етапі ініціатива
реформування армії належала Верховній Раді РФ. Було прийнято ряд важливих
законів, спрямованих на демократизацію процесів реформування ЗС. Протилежним
був підхід президента Б.М. Єльцина, який тяжів до вирішення проблем
військового будівництва за рахунок коштів самих ЗС. Влада і суспільство не
спромоглися дійти єдності стосовно перетворень у військовій галузі.

В статье рассматривается влияние внутриполитических факторов на
военное строительство в Российской Федерации в 1992-1993 гг. На первом
этапе инициатива реформирования армии принадлежала Верховному Совету РФ.
Было принято ряд важных законов, направленных на демократизацию процессов
реформирования ВС. Противоположным был подход президента Б.М. Ельцина,
который склонялся к решению проблем военного строительства средствами
самих ВС. Власть и общество не смогли придти к единству относительно
преобразований в военной отрасли.

In the article influence of internal political factors on military construction in the
Russian Federation in 1992-1993 is considered. At the first stage the initiative of
reforming of army belonged to the Supreme Soviet of the Russian Federation. It was
accepted a number of the important laws directed on democratization of processes of
reforming AF. The approach of president B.M. Eltsin that was declined to the decision of
problems of military construction by means AF was opposite. The authority and a
society could not come to unity concerning transformations to military branch.
ЕТНОЛОГІЯ
17. Арабаджи С.С. СВЯТО АЙ-ВАСИЛЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я
У статті узагальнена і проаналізована календарна обрядовість греків
Приазов’я, зокрема свято Ай-Василь, його трансформація протягом ХХ – на
початку ХХІ ст., особливості свята у різних селах греків. Унікальність цього
етносу пов’язана з яскраво визначеною самоідентифікацією, тому за більш ніж
двісті років після переселення із Криму до Приазов’я вони зберегли свою
традиційну культуру.

В статье обобщена и проанализирована календарная обрядность греков
Приазовья, в частности праздник Ай-Василь, его трансформация на протяжении
ХХ – в начале ХХI вв., особенности праздника в различных селениях греков.
Уникальность этого этноса связана с ярко выраженной самоидентификацией,
поэтому за более чем двести лет после переселения из Крыма в Приазовье они
сохранили свою традиционную культуру.

The article contains generalized and analysed information on calendar ceremonial
part of Greeks from Priazovsky region, in particular – of Ai-Vasyl (Saint Vasil’) holiday,
its transformation during the period of XX – beginning of XXI century, this ethnic group is
connected to the clearly defined self-identification, that is why they were able to
preserve their traditional culture during more than 200 years after resettlement from the
Crimea to Priazovskiy region.
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
18. Тарасов С.В. ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР У РОСІЙСЬКІЙ ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті аналізується вивчення російськими істориками Гадяцького
договору 1658 р. Автор дійшов висновку, що російські учені були згодні один з
одним щодо причин цієї угоди України з Польщею. У той же час вони різко
розходилися в оцінці вигоди договору для старшинського угрупування, що уклало
його. Автор вважає, що це було пов’язано з тим, що російська історіографія
користувалася різними джерелами, які містять різні редакції Гадяцького акту.

В статье анализируется изучение русскими историками Гадячского договора
1658 г. Автор приходит к выводу, что русские ученые были согласны друг с
другом относительно причин этого соглашения Украины с Польшей. В то же
время они резко расходились в оценке выгоды этого договора для заключившей
его старшинской группировки. Автор считает, что это было связано с тем,
что русская историография пользовалась различными источниками, содержащими
различные редакции Гадячского акта.

In the article there is given an analysis of study of Gadyach treaty of 1658 by Russian
historians. The author comes to a conclusion that Russian historians agreed with each
other in connection to the causes of this treaty of Ukraine with Poland. Meanwhile they
strongly disagreed in assessing of benefits of the treaty for the nobility who concluded it.
The author thinks that it was connected with the fact that the Russian historiography
used different sources which contain different editions of the Gadyach act.
19. Колодчук Д.В. СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ НОВОЇ СІЧІ
Аналіз праць сучасних дослідників історії Нової Січі показав, що вивченню
піддані такі аспекти: соціально-економічне життя, церковний устрій, паспортна
система, митна справа, військова служба, політичні відносини з Росією та
іншими державами. Сучасна українська історична думка у вивченні історії Нової
Січі привертає увагу цікавим концептуальним мисленням, свіжою фактологією,
досить вичерпною інформацією.

Анализ работ современных исследователей истории Новой Сечи показал,
что изучению подверглись такие аспекты: социально-экономическая жизнь,
церковное устройство, паспортная система, таможенное дело, военная
служба, политические отношения с Россией и другими странами. Современная
украинская историческая мысль в изучении истории Новой Сечи привлекает
внимание интересным концептуальным мышлением, свежей фактологией,
достаточно исчерпывающей информацией.

The analysis of works of modern researchers of a history New Sich has shown, that
to studying such aspects have undergone: a social and economic life, the church mode,
passport system, customs business, military service, political relations with Russia and
other countries. The modern Ukrainian historical idea in studying a history New Sich
draws attention interesting conceptual thinking, fresh facts, enough the exhaustive
information.
20. Медовкіна Л.Ю. КАЗАНСЬКИЙ ПЕРІОД У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ К.В. ХАРЛАМПОВИЧА
У статті висвітлено діяльність академіка Російської та Української академій
наук К.В. Харламповича. На основі архівних джерел, творчої спадщини ученого,
матеріалів його особистого архіву проаналізовано наукову діяльність історика в
період його роботи в м. Казані, реконструйовано його складний життєвий і
творчий шлях на тлі суспільно-політичних явищ, які відбувалися в країні.

В статье освещена деятельность академика Российской и Украинской
академий наук К.В. Харламповича. На основе архивных источников, творческого
наследия ученого, материалов его личного архива проанализирована научная
деятельность историка в период его работы в г. Казани, реконструирован его
сложный жизненный и творческий путь на фоне общественно-политических
явлений, которые происходили в стране.

In the article of the Activity of K.V. Harlampovich is reflected academician of the
Russian and Ukrainian academies of sciences. On the basis of studying of archival
sources, a creative heritage of the scientist, materials of his personal archive has been
analyzed due to all aspects of scientific activity of the scientist in the period of his work
to the Kazan, his difficult life and creative activities are reconstructed on the basis of
social and political events which had happened in the country.
21. Орлова Т.В. УЧАСТЬ ЖІНОЦТВА В УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ НАРИС
В статті під кутом зору історіографії розглядаються місце і роль жіноцтва в
боротьбі українського народу за національну незалежність, яка тривала понад
три с половиною століття. Більшість дослідників підкреслюють, що жіночий рух
виник на хвилі національного відродження за умов бездержавності, тому
пріоритетне місце в ньому посідали національно-визвольні змагання.

В статье под углом зрения историографии рассматривается место и роль
женщин в борьбе украинского народа за национальную независимость, которая
продолжалась более трех с половиной столетий. Большинство исследователей
подчеркивают, что женское движение возникло на волне национального
возрождения в условиях отсутствия государственности, поэтому приоритетное
место в нем занимала национально-освободительная борьба.

From a historiographic standpoint, the article reviews the place and role of women in
the struggle of Ukrainian people for the national independence, that continued over
3,5 centuries. The majority of researchers emphasize, that the women’s movement has
arisen on a wave of national revival in conditions of absence of statehood, therefore the
priority place in him was borrowed with national-liberation struggle.
22. Іванов Д.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ НАСЛІДКІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ (1945-1955 РР.)
Дана публікація аналізує особливості вивчення соціального аспекту
наслідків Великої Вітчизняної війни у працях радянських науковців у перше
повоєнне десятиліття. Автор доходить висновку, що у дослідженні теми
було зроблено суттєвий крок вперед і заслуга в цьому належить науковцям
та працівникам медичної галузі, які зосередили увагу на питаннях, пов’язаних
із наслідками війни для соціальної сфери та її функціонуванням у період відбудови.

Данная публикация анализирует особенности изучения социального аспекта
следствий Великой Отечественной войны в трудах советских ученых в
первое послевоенное десятилетие. Автор приходит к выводу, что в
исследовании темы был сделан существенный шаг вперед и заслуга в этом
принадлежит ученым и работникам медицинской отрасли, которые
сосредоточили внимание на вопросах, связанных с последствиями войны для
социальной сферы и ее функционированием в период восстановления.

The given publication analyzes features of studying of social aspect of consequences
of Great Domestic war in works of the Soviet scientists in the first post-war decade. The
author comes to a conclusion, that in research of a theme the essential step forward
and a merit in it has been made belongs to scientists and workers of medical branch
who have concentrated attention on the questions connected to consequences of war
for social sphere and its(her) functioning during reconstruction.
23. Васик О.В. МЕТРИЧНІ КНИГИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ КОЛОНІСТІВ ДОНБАСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Стаття присвячена аналізу метричних книг німецькомовних колоністів
Донбасу. Дослідження цього виду джерел дозволяє виокремити етноконфесійні
особливості релігійних громад у регіоні. У роботі зазначено на значних
відмінностях щодо ведення метрик менонітами. Попри характерні відмінності
метрик, збережена головна їх функція як статистичного джерела поточного
обліку населення Російської імперії.

Статья посвящена рассмотрению метрических книг немецкоязычных
колонистов Донбасса. Исследования данного вида источников позволяет
выделить этноконфессиональные особенности религиозных общин в регионе. В
работе отмечены значительные отличия в ведении метрических книг
менонитами. Несмотря на характерные отличия метрик, главная функция их
как статистического источника текущего учета населения Российской
империи была сохранена.

The article is devoted to the analysis of the registers of births of German-speaking
Donbass settlers. The research of sources of the kind lets us to pick out ethnicconfessional
features of the religious communities in the region. Considerable
distinctions in the Mennonites’ registration at metric books are mentioned in this paper.
In spite of the characteristic distinctions of the metric books, their main function as
statistic source of the current population registration in Russian Empire was kept.
24. Бондаренко В.С. СЕРІЯ КНИГ «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РОЛІ КАДРІВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ДОБУ РАДЯНСЬКОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
У статті автор доводить, що матеріали опублікованих книг «Реабілітовані
історією» дають підстави стверджувати, що вони являють собою серйозну
джерельну базу для подальших досліджень, наукових пошуків. На особливу увагу
заслуговують узагальнюючі оцінки суті і наслідків радянської індустріалізації, які
доводять безпідставність тверджень про розвиток промисловості України в
роки індустріалізації виключно на базі екстенсивних факторів господарювання,
на недостатній техніці й технологіях. Матеріали цих книг переконують, що
машинобудування базувалося на новітніх досягненнях світового досвіду.

В статье автор доказывает, что материалы опубликованных книг
«Реабилитированные историей» дают основания утверждать, что они
представляют собой серьезную базу источников для дальнейших исследований.
Особого внимания заслуживают обобщающие оценки сути и последствий
советской индустриализации, которые доказывают безосновательность
утверждений о развитии промышленности Украины в годы индустриализации
исключительно на базе экстенсивных факторов хозяйствования, на
недостаточной технике и технологиях. Материалы этих книг убеждают, что
машиностроение базировалось на новейших достижениях мирового опыта.

In the article the author proves, that materials of the published books «Rehabilitated
by a history» allow the basis to assert, that they represent serious base of sources for
the further researches. The special attention is deserved with generalizing estimations
of essence and consequences of the Soviet industrialization which prove
groundlessness of statements about development of the industry of Ukraine within
industrialization extremely on the basis of extensive factors of managing, on insufficient
technical equipment and technologies. Materials of these books convince, that the
mechanical engineering was based on advanced achievements of world experience.
ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ
25. Задунайський В.В. ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ СИСТЕМИ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА ЗА «ПОЛОЖЕННЯМ 1842 Р.»
У статті розглянуто особливості військово-прикладної системи Чорноморського
козацького війська, зафіксовані у «Положенні 1842 p.». Виявлено, що військова
система Чорноморського козацького війська була компромісом між намаганнями
Російської імперії здійснити уніфікацію й взяти під контроль його військовий
потенціал та прагненням українських козаків зберегти свою самобутню
військово-привілейовану спадщину.

В статье рассмотрено особенности военно-прикладной системы Черноморского
казачьего войска, зафиксированные в «Положении 1842 г.». Выявлено, что
военная система Черноморского казачьего войска была компромиссом между
попытками Российской империи взять под контроль его военный потенциал и
стремлением украинских казаков сохранить свое самобытное военно-
привилегированное наследие.

In the article it is considered features of military-applied system of the Black Sea
Cossack army, fixed in «Position of 1842». It is revealed, that the military system of the
Black Sea Cossack army was the compromise between attempts of Russian empire to
take under the control its military potential and aspiration of the Ukrainian Cossacks to
keep the original military-exclusive heritage.
ПОСТАТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
26. Кіщак І.І. БОРИС МОЗОЛЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, АРХЕОЛОГ, ПОЕТ
В статті ведеться мова про життя та творчу діяльність видатного
миколаївського історика, археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.),
який 21 червня 1971 року віднайшов золоту Скіфську Пектораль. Висвітлено
внесок Б.М. Мозолевського в розвиток наукової спадщини України.

В статье речь идет о жизни и творческой деятельности выдающегося
николаевского историка, археолога и поэта Б.Н. Мозолевского (1936-1993 гг.),
который 21 июня 1971 года нашел золотую Скифскую Пектораль. Раскрыт
вклад Б.Н. Мозолевского в развитие научного наследия Украины.

This article tells about life and activity of famous Mycolayv historic, archeologist and
poet B.M. Mozolevsky (1936-1993), who found the Golden Scythian Pectoral at 21 of
June 1971. Contribution is lighted in discoveries of scientific inheritance of Ukraine.
РЕЦЕНЗІЇ
27. Тригуб П.М., Морозова О.С. Актуальне дослідження з аграрної історії України (до виходу в світ книги С.О. Борисевича «Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793-1886 роки): Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 422 с.)
Актуальне дослідження з аграрної історії України (до виходу в світ книги С.О. Борисевича «Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793-1886 роки): Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 422 с.)