Історичні науки
1. Смирнов І.О. Ольвія та Рим у I–IV ст. н.е
У статті розглянута історія післягетської Ольвії у контексті її відносин з Римською імперією. Автор вважає, що в результаті вкрай несприятливого зовнішньополітичного становища ольвійська держава, щоб не бути знищеною варварськими племенами, змушена була визнати верховну владу Риму, який гарантував би їй спокійне існування на автономних засадах у складі імперії. Докладно висвітлені питання датування входження Ольвії до складу Римської держави й загибелі міста. Відмічена значна варваризація полісу. В цілому включення Ольвії, як і всіх північнопонтійських міст, у політичну та економічну орбіту Риму оцінюється як позитивне явище для регіону.
This article is about the history of Olvia after Get tribes in the conte of its relations with the Roman Empire. According to the author’s point of view as a result of a very unfavorable development of international relations the Olvian state had to accept the dominant power of the Roman Empire not to be destroyed the barbarian tribes. This domination guaranteed the Olvians a peaceful coexistence, possession of autonomous rights within the Roman state. The article describes dating and circumstances of Olvia’s joining the Roman Empire and destruction. A strong barbarization of the polis is also marked. In general Olvia and all the other cities of the Northern Pont influenced to this region a positive way got much benefit from joining the Roman Empire.
2. Храмова-Баранова О.Л. Розвиток технічної культури Київської Русі
У статті розкривається процес розвитку технічної культури в Київській Русі. Основна увага у статті звернена на будівництво та на складну систему архітектурних розрахунків, що заснована на системі мір. Аналізуючи конкретні приклади, автор приходить до висновку, що будівництво є найважливішою сферою, що дозволяє свідчити про техніку і метрологію Київської Русі.
This article is devoted to the development process of technical culture in Kiev Russ. Main attention is paid to constructing and complicated system of architectural calculation based on the measure system. Analysing certain examples the author comes to a conclusion that constructing is a the most important sphere which witnesses about technology and metrology in Kiev Russ.
3. Гаркуша О.М. До історії виникнення й розвитку виноградарства та виноробства в українському Причорномор’ї
У статті розкритий історичний шлях розвитку виноградарства та виноробства на Півдні України та в Криму з кінця ХVIII століття до наших днів, подана характеристика цієї важливої галузі господарства в останні десятиліття ХХ століття.
The article expounds history of vine-growing and winemaking in the South of Ukraine and in Crimea from the end of 18-th century till carrent period. It contains a detailed description of this branch and its achievements for the last decades of the 20-th centuries.
4. Довгань Н.Ю. Фізичне виховання у Київській Русі
У цій статті на підставі літописних та інших джерел автор зробив спробу показати розвиток фізичного виховання й спорту в Київській Русі. Військова справа та господарська діяльність започаткувала такі види спорту, як плавання, кінний та водний спорт, фехтування, стрільбу з лука, боротьбу, кулачний бій, полювання та риболовство.
In this article on the basis of the annals and other sources the author does(makes) an attempt to show the development of physical education and sport in Kiev Rus. Military business and economic activity have put a beginning to such kinds of sport as navigation, horse and water sport, fencing, archery, wrestting, hunting and fishing.
5. Тригуб О. П. Історія Російської православної церкви на Півдні України (кінець ХVIII – початку ХХ ст.): історіографія проблеми
У статті подано огляд літератури, присвяченої проблемам історичного розвитку Російської Православної церкви на Півдні України. Розглянуто роботи дореволюційних авторів, особливо представників духовенства. Особливу увагу звернено на краєзнавчий аспект, що висвітлювався в працях як дожовтневих, так і сучасних дослідників. Автором зроблений висновок, що не дивлячись на помітне пожвавлення роботи сучасних істориків-краєзнавців на ниві церковного краєзнавства та дослідників історії релігії, наукова розробка проблеми далека від її вирішення. По-перше, сьогодні фактично відсутні монографічні дослідження щодо діяльності Херсонської єпархії. По-друге, вся раніше видана література була написана з позицій конкретної ідеології – православ’я або атеїзму. Тому потрібне об’єктивне наукове вивчення проблеми, основу якого повинні складати недосліджені архівні матеріали та інші документи.
In the article the review of the literature devoted to problems of historical development of the Russian Orthodox Church in the South of Ukraine is submitted. The works of the pre-revolutionary authors, in particular of representatives of clergy are considered. The special attention is focused on regional studies aspect, which was covered in works of both pre-October, and modern researchers. The author has come to conclusions, that despite an appreciable revival of the work of modern historians-regional ethnographer on field church’s regional studies and researchers of a history of religion, scientific development of a problem far from the decision. First, today actually there are no monographic researches concerning activity Kherson’s eparchy. Secondly, all earlier issued literature was written from positions of specific ideology – orthodoxy or atheism. Objective study of a problem therefore is necessary, which basis should make unexplored archival materials and documents.
6. Довжук І.В. Іноземні інвестиції в промисловість Наддніпрянської України (друга половина ХІХ ст.)
Розповідається про недостатнє нагромадження капіталів у руках вітчизняних промисловців, економічна відсталість Російської імперії, орієнтація уряду на зарубіжні інвестиції ,що створювало сприятливий ґрунт для проникнення в українські губернії іноземних підприємців. Не зустрічаючи економічного опору, вони легко захоплювали ключові позиції у найважливіших галузях промисловості, збагачувалися за рахунок освоєння наших природних багатств.
The article explains reasons of domination of foreign investors on Nikolaev market before the Revolution of 1917, lack of capitals accumulated in the hands of hocal manifactures, weak economy of Russian empire, absence of competition led to their monopoly in the South of Ukraine.
7. Коваль Г. П. Діяльність Одеської міської думи в галузі благоустрою міста в кінці ХVIII – на початку ХХ ст
У статті досліджено проблеми діяльності міського самоврядування Одеси в галузі благоустрою міста: замощення вулиць, влаштування водопроводу, озеленення.
In the article the author investigates problems of activity of the urban self-management of Odessa on an accomplishment of city: the paving of streets, the equipping of the waterpipe, gardening.
8. Шара Л. М. Формування кредитної системи в Чернігівській губернії у другій половині ХІХ ст
Розглянуто формування фінансово-кредитної системи у Чернігівській губернії в другій половині ХІХ ст. і місце у цьому процесі органів місцевого самоврядування. На основі фактичного матеріалу проаналізовані різноманітні форми кредитних установ, що сприяли торгово-підприємницькій діяльності жителів губернії.
The article tells about the formation of the financial and credit system in the Chernigiv province in the 70s-90s of the 19th century, and about the place of the local authorities in this process. On the basis of the factual material different forms of credit institutions which promoted commercial and enterprising activity of local inhabitants, were analysed.
9. Присяжнюк Ю. П. “Малоросійський традиціоналізм” другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: анахронізм епохи чи імператив селянського “серця”?
Висвітлена малодосліджена історичною наукою проблема консервативної сутності національного менталітету українських селян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Зроблена спроба відійти від традиційного трактування питань селянської культури, психології й одночасно показати роль їх імперативів у житті післяреформеного села.
The article investigetes problem of the conservative essence of the national mentality of Ukrainian peasants of the second half of the 19th – the beginning of the 20th century is investigated. This problem was not paid much attention to by history science. The research tries to step aside from the traditional understanding of questions of peasants’ culture, psychology and shows their priorities in the life of the post-reform village.
10. Темірова Н. Р. Поміщицьке господарство Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Висвітлені характерні риси поміщицького господарства однієї з південноукраїнських губерній – Херсонської. З цією метою показаний латифундійний характер поміщицького землеволодіння, втрата ним станового характеру, способи організації сільськогосподарського виробництва. У роботі наведені приклади поміщицьких маєтків різних типів. Внаслідок проведеного дослідження зроблений висновок про вищі темпи капіталістичної еволюції поміщицьких маєтків Херсонщини.
The article covers characteristic features of the landowner’s economy of one of the sought Ukraine regions – Kherson. With this purpose is shown latifundial character of landowner’s landed property, loss to them of class character, ways of organisation of agricultural manufacture. In work the examples of landowner’s manors of various types are given. Owing to the carried out research the author has come to the conclusion about higher rates of capitalist evolution of landowner’s manors of Kherson region.
11. Карамиш О. М. Грецьке Родоканакієвське дівоче училище
У статті на основі архівних матеріалів розглянутий процес створення в Одесі Родоканакієвського дівочого училища, найбільшого грецького навчального закладу на Півдні України, а також його діяльність у період з 1872 по 1916 рр.
In this article the author examines the process of creation the Rodokanakievsky girl school (the biggest Greek school on the South of Ukraine) and the activity of this school from 1872 until 1916. The article was written on the basis of the archive documents.
12. Козирев О. С. Володимир Мальований: сторінки біографії
У статті на основі архівного матеріалу, який вперше введено до наукового обігу, встановлено або уточнено деякі факти біографії українського народника Мальованого. Висвітлена його участь у діяльності Одеської громади, співробітництво з російським народництвом.
This article deals with some biographical facts about Malyovany, a Ukrainian narodnik. These facts were discovered in the archive material which had been researched for the first time. His activities in Odessa gromada and cooperation with the Russian narodnik organizations have been highlighted.
13. Томіленко А. Г. Розвиток пожежної справи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми
Розглянуті проблеми дослідження розвитку пожежної справи на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. українською і зарубіжною історіографією, що найменш дослідженим у вітчизняній історичній науці і залишається актуальною й понині.
The author considers the problems of investigating the development of fire fighting in Right Bank Ukraine in the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century by the Ukrainian and foreign historiography. The theme of this article belongs to the least investigated by the Uskrainian historical science and remains actual now.
14. Самойлов Ф. О. До питання про позицію російських конституційних демократів щодо національних прав українського народу
У статті на підставі різноманітних історичних джерел проаналізовані погляди та практична діяльність керівників партії конституційних демократів Росії щодо українського питання на початку ХХ ст., розглянутий характер та наслідки їх полеміки з цього приводу із представниками українського національно-визвольного руху.
Based on various historical sources the viewpoints and practical activity as to Ukrainian issue at the beginning of the XX century of the Russian Constitutional Democratic Party leaders are analyzed. The character and consequences of their discussion with Ukrainian National Liberation movement representatives are discovered.
15. Господаренко О. В. Муніципальна фінансова політика Миколаївського самоврядування в 1917-1920
На основі документального матеріалу охарактеризовано фінансове становище Миколаївського міського самоврядування в роки української революції, з’ясовані причини невдач у виконанні міського бюджету. Основну увагу приділено питанню накопичення бюджету, аналізу системи оподаткування та реалізації права місцевого оподаткування. Поданий структурний аналіз міських кошторисів у 1917-1919 рр.
On the basis of documentary materials the author characterizes a financial position of Nikolaev urban self-gaverning the years of the Ukrainian revolution, finds out the reasons of failures in the performance of the urban budget. The basic attention is given to the question of accumulation of the budget, analysis of systems і of the taxation and realization of the right of the local taxation. The structural analysis of the urban estimates 1917-1919 of years is given.
16. Міронова І. С. Розвиток освіти національних меншин Півдня України у 20-ті роки ХХ століття
На основі матеріалів преси, в даній статті розглянуто процес розвитку початкової та вищої освіти національних меншин Півдня України в 20-ті роки ХХ століття. Розглянуті успіхи та труднощі в ході цього процесу. Автор приходить до висновку, що вільні умови для розвитку національних меншин, які існували в 20-ті роки, були поступово знищені в 30-ті роки.
Based on the materials of press, the article depicts the progress of the development of elementary and higher education of national minorities in the South of Ukraine in the 1920’s. The positive and negative aspects of the process are analyzed. The author made a conclusion that free conditions for the development of national minorities that has been created in the 1920‘s, were deleted in the 1930’s.
17. Стремецька В. О. Відображення українізації на Півдні України у 1920-30-ті роки у вітчизняній та зарубіжній історичній науці
У статті поданий аналіз літератури, що присвячена проблемам українізації 1920-30-х років, зокрема її проведенню на Півдні. Розгляду підлягають праці зарубіжних та вітчизняних дослідників, які були написані у 1920-2001 роках. Автор приходить до висновку, що не дивлячись на велику кількість праць, які висвітлюють загальні проблеми українізації, майже зовсім не досліджено її регіональний аспект, зокрема на Півдні України.
The article analyses the literature that is devoted to the problems of the Ukrainianisation of the 1920s and 1930s. The article deals with the works of the Ukrainian and foreign historians have been written during 1920 - 2001. The author draws a conclusion that in spite of numerous works on general problems of Ukrainianisation, the regional aspect, especially the South of Ukraine, is the least investigated in history.
18. Гиляка С. А. Розвиток історичного краєзнавства на Миколаївщині у 20-30-ті роки ХХ ст
У статті автор розкриває діяльність різних типів державних, шкільних і громадських історико-краєзнавчих осередків Миколаївщини. Проаналізовано їх внесок у національно-культурне відродження 1920-х років. Хоч усі вони були знищені на початку 1930-х років, досвід організації історико-краєзнавчих досліджень витримав випробування часом.
Having Developed in the contest of national-cultural processes of the 1920’s in Ukraine, country-study researches changed from the occupation of amateurs to the level of state affair. In the article the author depicts the activity of different types of state, school and public historic and country-study establishments in Mykolayiv region. The article analyzes their role in the national-cultural revival of the 1920’s. Besides all of them were destroyed at the beginning of the 1930’s, the experience of organization of historic and country-study researches was tested by time.
19. Козирева М. Е. Голод 1921-1923 рр. у німецьких колоніях на Миколаївщині
На основі значного архівного матеріалу, в тому числі вперше введеного до наукового обігу, зроблена спроба дослідити закономірності, специфічні особливості та прояви голоду 1921-і1923 років у німецьких колоніях Миколаївщини.
The article describes specific features of famine 1921-1923 in German settlements of Nikolaev area. The author uses a lot of new archive materials/
20. Мерфі Н. Діяльність Наукового товариства
У статті поданий короткий нарис історії виникнення та діяльності Наукового товариства ім. Шевченка в Україні та за кордоном. Особливу увагу приділено діяльності Товариства у Сполучених Штатах Америки після Другої світової війни й у теперішній час.
In the article the brief sketch of a history of occurrence and activity of a Scientific Society by named Shevchenko in Ukraine abroad. The special attention is inverted on activity of a society in the united States of America after the Second world war and nowadays.